ČO UKÁZALA PRAX – CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE DOSTATOČNE?
ČO ZA NÁS TECHNOLÓGIE NEVYRIEŠIA

2. apríl 2019
Hotel West ****
Kamzíkov vrch 10, Bratislava - Koliba

seminar-logo

Tematické zameranie

 

•  Najvýznamnejšie zmeny v ochrane osobných údajov od mája 2018 a ich praktické dopady na podniky a organizácie.

•  Implementácia a dopady Nariadenia (GDPR) na interné procesy organizácií.

•  Včlenenie požiadaviek Nariadenia do informačných systémov.

•  Súhlas so spracovaním osobných údajov v novom režime.

•  Právo na prístup k osobným údajom a potreba zmapovať umiestnenie všetkých uchovávaných údajov.

•  Prenositeľnosť osobných údajov a jej rozsah.

•  Právo na výmaz osobných údajov a obmedzenia ich spracovávania v praxi.

•  Data Protection Officer (DPO) a jeho úloha a kompetencie.

•  Privacy Impact Assessment (PIA) – kedy a kde má svoje opodstatnenie.

•  Business Continuity Management (BCM) ako nevyhnutná súčasť GDPR.

Cieľová skupina – pracovná pozícia

 

DPO (Data Protection Officer) – Osoba poverená ochranou osobných údajov
Poverený zástupca právneho oddelenia
Riaditeľ alebo poverený zástupca personálneho oddelenia
Risk Manager
Riaditeľ informatiky, Riaditeľ (informačnej) bezpečnosti

Cieľová skupina – sektor

 

Finančný sektor (banky, poisťovne, leasingové spoločnosti)
Významní zamestnávatelia Slovenska
Telekomunikační  a internetoví operátori a provideri
Spoločnosti poskytujúce služby (IT) outsourcingu
Personálne agentúry
Reklamné a marketingové agentúry
Prevádzkovatelia webových portálov a e-shopov
Mestské úrady na úrovni okresných miest a vyššie, samosprávne kraje

PROGRAM 

Časť I. Právny rámec pre ochranu osobných údajov

•  Doterajší a predpokladaný vývoj v oblasti ochrany osobných údajov, prispôsobovanie právneho poriadku SR, legislatívne a implementačné aktivity, činnosť ÚOOÚ

•  Dohľad, spolupráca a jednotnosť na európskej a národnej úrovni

•  Pôsobnosť a základné princípy GDPR

•  Prístup založený na riziku, zoznam rizikových spracovaní pre DPIA (Data Protection Impact Assessment)

•  Kódexy chovania a certifikácia – aktuálny stav a predpokladaný vývoj

Časť II-A. Prípadová štúdia a skúsenosti z praxe

•  Čo sa zmenilo po máji 2018?

•  Súhlas so spracovaním údajov v novom režime

•  PIA (Private Imapct Assessment) – kedy má svoje opodstatnenie

•  Právo na prístup a potreba zmapovať umiestnenia všetkých dát

•  Právo na výmaz a obmedzenia spracovania osobných údajov v praxi

Časť II-B. Prípadová štúdia a skúsenosti z praxe

•  Súhlas so spracovaním zvláštnych kategórii osobných údajov (banky, poisťovne, verejná správa,…)

•  Práva subjektov osobných údajov podľa GDPR a ich implementácia

•  Vzťahy medzi spracovateľmi osobných údajov a dopady na nich

•  „Skupinový“ útvar DPO (Data Protection Officer)

Čast III. Data Protection Officer (DPO) – jeho postavenie a úlohy v organizácii

•  Zodpovednosť, úlohy, postavenie a kompetencie DPO v organizácii

•  Náplň práce a hlavné činnosti

•  Kvalifikácia Poverených osôb (DPO) a preškolenie ďalších osôb

•  Kedy (nie) je možné menovať zamestnanca ako Poverenú osobu (DPO)?

•  Menovanie DPO

•  Interný alebo externý DPO?

•  Kto, kedy a za akých podmienok môže odvolať DPO?

•  Zmluva o službách

•  Revízia pracovných dohôd

Časť IV. Business Continuity Management (BCM) ako nevyhnutná súčasť GDPR

• Dostupnosť, dôveryhodnosť a integrita osobných údajov – čo to znamená v praxi.

• Faktory a skutočnosti, ktoré môžu viesť k ohrozeniu osobných údajov alebo požiadaviek na ne kladených.

• Základné princípy, zásady a overené postupy pri obnove dostupnosti, dôveryhodnosti a integrity osobných údajov.

• Správna implementácia a nastavenie BCM pre potreby efektívnej ochrany osobných údajov v prípade krízových situácií.

• Security Compliance Check – ako predísť problémom s bezpečnostnými predpismi a legislatívnymi požiadavkami.

(Predbežný program. Zmena programu vyhradená. Budú zohľadnené požiadavky účastníkov.)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8:30          Registrácia
9:00          Privítanie účastníkov a zahájenie seminára
10:30        Kávová prestávka
12:00        Obed
13:00        Poobedná časť programu
14:30        Kávová prestávka
16:00        Záver seminára

LEKTORI

Ing. Zdeněk Blažek, CSc., CISM
Vice President a bezpečnostný riaditeľ

Commerzbank Praha

JUDr. Lucia Semančínová
seniorný právny expert

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o., Makovického 10, 010 01 Žilina
IČO: 31639135, DIČ: 2020446890, IČ DPH: SK2020446890
Tel.: +421 41 516 6661, Fax: +421 41 5006977, E-mail: nmc@nmc.sk

Gabriela Stuchlá
Manažér projektu

ODBORNÝ GARANT

Ing. Zdeněk Blažek, CSc., CISM
Vice President a bezpečnostný riaditeľ, Commerzbank Praha

Úzko spolupracujúci so Slovenskou bankovou asociáciou

ÚČASTNÍCKY POPLATOK *

Early Bird

do 8. 3. 2019
220,- € / osoba

Basic

9. 3. – 24. 3. 2019
250,- € / osoba

Last Chance

25. 3 2019 a neskôr
300,- € / osoba

Pri účasti 3 a viac zástupcov jednej firmy zľava 20%.
Maximálny počet účastníkov na jednom seminári: 20.

Na základe Záväznej prihlášky účastníka Vám bude vystavená záloha faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Daňový doklad – faktúra bude vystavená ku dňu jej úhrady a zaslaná poštou na Vašu učtáreň.

Účastnícky poplatok sa nevracia. V prípade potreby je možné vyslať náhradníka.

* Ak nie je uvedené inak, sú ceny bez DPH.

UBYTOVANIE

Účastníkom seminára odporúčame ubytovanie v:

Hotel West****, Kamzíkov vrch 10, Bratislava – Koliba
Tel.: 00421/  2 547 88 692 • Fax: 00421/ 2 547 77 781 •
E-mail: hotel@hotel-west.sk • Web: www.hotel-west.sk •
Facebook: https://sk-sk.facebook.com/hotelwestbratislava/

Cena za ubytovanie je včítane DPH. V cene je zahrnuté: raňajky, WiFi, parkovanie. V cene NIE JE zahrnutá mestská daň 1,70 €/osoba/noc.

Ubytovanie sa rezervuje priamo na recepcii Hotela West.

Cena za ubytovanie NIE JE súčasťou účastníckeho poplatku.

PRIHLÁŠKA

Prihláška na seminár „Čo ukázala prax – Chránime osobné údaje dostatočne?“