12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Miroslav Jakuš

Technical director
INISOFT s.r.o.

Liberec
Czech Republic

Presentation

Completion of work on ISOH (Waste Management Information System) in Slovakia and experience from Czech Republic.

Elektronizácia evidencie v odpadovom hospodárstve. Zavádzanie ISOH na Slovensku a skúsenosti s jeho prevádzkou v Českej republike.

Key Words

Waste evidence digitalization, Information system ISOH, Enviro-torts, Simplification of waste evidence in production and in legislative-evidence activities.

Annotation

Digitization of waste evidence is one of the most important topics in 2021 and 2022.

It is related to the mandatory transfer of waste evidence data to the central information system ISOH, which is a tool for environmental inspection and environmental protection.

Director of company INISOFT Ltd. will show on specific examples of the implementation of specialized software for waste evidence in electronic form, how traders and waste fabricators can simplify their waste evidence (in production and also in legislative-evidence activities), eliminate duplicaties and at the same time minimize the risks of penalties from district authorities, from police or from environment inspectorate.

Lecturer’s Profile

Miroslav Jakuš – In the past he worked as environmentalist clerk of small town in Czech republic, today he has been working in IT sector for more than 25 years.

He has experience from IT projects for government in the companies GORDIC and also for production companies in company of ŠKODA AUTO.

Today he has been the top manager of the company INISOFT Ltd. in the Czech Republic and in Slovakia for 6 years.

Organization’s Profile

INISOFT Ltd. brought central information system (ISOH) for Czech Ministry of the Environment 20 years ago. Main product

ENVITA use namely all types companies and municipalities which produce or dispose of waste, because the product is specialized for waste evidence simplification.

Kľúčové slová

Digitalizácia evidencie odpadov a informačný systém ISOH, Enviro-delikty, zjednodušenie produkčných a legislatívno-evidenčných činností a procesov.

Anotácia

Digitalizácia evidencie odpadov je jedna z najdôležitejších tém roku 2022 a 2023.

Súvisí s povinným odovzdávaním dát odpadovej evidencie do centrálneho systému ISOH, ktorý je nástrojom Inšpekcie životného prostredia a Enviropolície.

Technický riaditeľ spoločnosti INISOFT s.r.o. na konkrétnych príkladoch implementácie špecializovaného softvéru pre vedenie evidencie odpadov v elektronickej podobe ukáže, ako môžu obchodníci a spracovatelia odpadov zjednodušiť svoje produkčné a legislativno-evidenčné činnosti a procesy, odstraňovať duplicity a zároveň tým aj minimalizovať riziká postihov od okresných úradov, polície alebo inšpektorátu životného prostredia.

Profil prednášajúceho

Miroslav Jakuš – V minulosti pracoval na úseku ochrany životného prostredia menšieho českého mesta, pričom dnes už viac ako 25 rokov pracuje vo sfére IT.

Skúsenosti nabral na významných IT projektoch v spoločnostiach GORDIC alebo ŠKODA AUTO a dnes už je 6 rokov najvyšším manažérom stredne veľkej spoločnosti INISOFT v Čechách a na Slovensku.

Profil organizácie

INISOFT pred 20 rokmi vytvorila a dodnes spravuje ISOH v Českej republike a špecializuje sa na podporu prevádzkovej a legislatívnej evidencie odpadov.