12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Col. Ing. Mario Kern

Director of Department for Detection of Hazardous Substances and Environmental Crime
National Center for Specicific Crimes, Presidium of the Police Force

Brastislava
Slovakia

Presentation

Environmental crime in waste management.

Environmentálna kriminalita v odpadovom hospodárstve.

Annotation

Violations of waste management legislation are a major societal problem.

The extent of the adverse consequences of this offense has gradually led to the involvement of all types of law enforcement authorities in order to eliminate or at least minimize the damage caused by this crime.

Environmental crime in the area of waste does not have adverse effects exclusively on the environment, but equally significant adverse effects are in the economic area.

These relate, for example, to distortions in the business environment, when infringers have a more favorable pricing policy for customers, or when illegal dumping or disposal of waste results in serious environmental pollution, which entails enormous costs for the state to bring the environment into a favorable state.

Lecturer’s Profile

Col. Ing. Mário Kern is a graduate of the Military Faculty of the University of Transport and Communications in Žilina, Slovakia. Graduated in 1994.

Since 1995 he has worked in the Police Force as an investigator, and in 2002 he became the first police specialist in the field of environmental crime criminological-expert activities of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic.

Since 2004, he has been a senior investigator of the Criminal and Judicial Police Office of the Presidium of the Police Force in the field of combating environmental crime and crime related to CBRN materials. At the same time, from 2004 to 2012, he led a specialized investigation team dedicated to the detection and investigation of the most serious cases of environmental crime.

In 2012, he became the director of the newly established Department of Detection of Hazardous Materials and Environmental Crime of the Criminal Police Office of the Presidium of the Police Force. He is still in this position.

As part of its activities, it is responsible for the detection and investigation of environmental crime and crime related to hazardous materials, its workplace provides education and training of police officers in this area, control activities, international and interdepartmental cooperation in the entrusted area, preparation of relevant legislation and international security. projects.

In addition to these activities, he works as an international expert and trainer for Interpol, Europol, the IAEA and other international organizations in the fight against environmental crime and crime involving hazardous materials.

Anotácia

Porušovanie právnych predpisov v odpadovom hospodárstve predstavuje významný spoločenský problém.

Rozsah nepriaznivých následkov tejto protiprávnej činnosti postupne spôsobil zapojenie všetkých druhov orgánov presadzovania práva s cieľom eliminovať alebo aspoň minimalizovať škody vzniknuté pri tejto trestnej činnosti.

Environmentálna kriminality v oblasti odpadov nemá nepriaznivé dopady výlučne na životné prostredie, ale rovnako významné nepriaznivé dopady sú aj v oblasti ekonomickej.

Tieto sa napríklad týkajú deformovania podnikateľského prostredia, kedy subjekty porušujúce právne predpisy majú priaznivejšiu cenovú politiku pre zákazníkov alebo keď protiprávnym ukladaním alebo zneškodňovaním odpadov dochádza k vážnemu znečisťovaniu životného prostredia, ktoré si vyžaduje enormné náklady štátu na uvedenie životného prostredia do priaznivého stavu.

Profil prednášajúceho

Plk. Ing. Mário Kern je absolventom Vojenskej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, ktorú ukončil v roku 1994.

Od roku 1995 pôsobil v Policajnom zbore ako vyšetrovateľ, pričom v roku 2002 sa stal prvým policajným špecialistom na oblasť environmentálnej trestnej činnosti v pôsobnosti vtedajšej sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR.

Od roku 2004 pôsobil ako starší vyšetrovateľ špecialista úradu kriminálnej a justičnej polície Prezídia Policajného zboru v oblasti boja proti environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa CBRN materiálov. Súčasne od roku 2004 do roku 2012 viedol špecializovaný vyšetrovací tím určený na odhaľovanie a vyšetrovanie najzávažnejších prípadov environmentálnej trestnej činnosti.

V roku 2012 sa stal riaditeľom novovzniknutého odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Na tejto pozícii sa nachádza dodnes.

V rámci svojej činnosti zodpovedá na odhaľovanie a vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov, jeho pracovisko vykonáva vzdelávanie a výcvik policajtov v tejto oblasti, kontrolnú činnosť, medzinárodnú a medzirezortnú spoluprácu na zverenom úseku, prípravu príslušných právnych predpisov a realizuje medzinárodné bezpečnostné projekty.

Okrem týchto aktivít pôsobí ako medzinárodný expert a školiteľ pre Interpol, Europol, IAEA a iné medzinárodné organizácie v oblasti boja proti environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov.