12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. Marián Kobolka

Owner
JRK Slovensko s.r.o.

Bratislava
Slovakia

Presentation

ELWIS brings an overview for waste management in Slovak municipalities.

ELWIS prináša poriadok do riadenia odpadového hospodárstva slovenských samospráv.

Key Words

systems for separate waste collection, ELWIS, increasing of sorting level, real overwiew of the amount of waste, waste management based on real data, monitoring of amount of waste, motivation of citizens

Annotation

ELWIS, an electronic municipal waste registration system, helps the Slovak self-governments to obtain real data, manage waste management and reward responsible citizens’ behavior. Its goals are to help Slovak cities and municipalities reduce the amount of landfilled waste, improve the level of sorting, teach citizens to better sort and generate less waste. More than sixty local governments throughout Slovakia are already using a management tool for managing their waste management through ELWIS records.

The presentation will speak about good case practices of Slovak local governments, in which electronic waste records have contributed to reducing waste production and helped to change the behavior of citizens. Municipalities have achieved an increase in the rate of waste sorting and have seen an increase in transparency in waste management. In addition, many of them achieve excellent results and have therefore been able to reduce the frequency of mixed municipal waste collection. Some have already used an incentive system of rewards for citizens – in the form of scaling waste fees based on the level of household sorting.

Lecturer’s Profile

Marián Kobolka is a co-founder of JRK. He comes from Žilina, studied finance at the Silesian University in Opava and during his studies he worked in the worldwide organization AIESEC. As President, he headed the AIESEC Karviná branch and later held the post of Vice President of AIESEC Czech Republic, where he was responsible for cooperation and partnership with the commercial sector.

Since 2010, JRK has been leading in three countries and specializes in the Slovak market. It actively cooperates with Slovak municipalities in waste management with the aim of increasing the rate of waste sorting and improving the state of the environment.

Organization’s Profile

For more than decade, JRK has symbolized the unique combination of cutting-edge products and technologies with the education of customers and citizens in cities and towns. It is a long-term partner of the Slovak municipalities dealing with waste prevention. It delivers innovative solutions for efficient waste management.

JRK developed own software – ELWIS – for recording household waste and comprehensive waste monitoring. ELWIS is one of the company’s comprehensive solutions. To achieve significant improvements in municipal waste management, it is ideally linked to composting, the recovery of kitchen waste in a professional composting plant, and a consistent waste separation system directly from the door to door and implement a ‘pay as you throw’ model.

Kľúčové slová

Evidencia odpadu, ELWIS, zvýšenie miery triedenia, reálny prehľad o množstve odpadu, manažment odpadového hospodárstva založený na dátach, monitorovanie množstva odpadu, motivácia občanov

Anotácia

ELWIS, elektronický systém evidencie komunálneho odpadu, pomáha slovenským samospráva získať skutočné dáta, riadiť odpadové hospodárstvo a odmeniť zodpovedné správanie občanov. Jeho cieľom je pomôcť slovenským mestám a obciam znížiť množstvo skládkovaného odpadu, zlepšiť úroveň triedenia a naučiť občanov lepšie triediť a tvoriť menej odpadu. Už viac ako šesťdesiat samospráv po celom Slovensku získava prostredníctvom evidencie ELWIS manažérsky nástroj na riadenie svojho odpadového hospodárstva. 

V príspevku budú predstavené príklady z praxe slovenských samospráv, v ktorých elektronická evidencia odpadov prispela k zníženiu produkcie odpadov a pomohla k zmene správania občanov. Samosprávy dosiahli nárast miery triedenia odpadov  a zaznamenali zvýšenie transparentnosti v odpadovom hospodárstve. Navyše mnohé z nich dosahujú výborné výsledky a preto mohli znížiť frekvenciu zberu ZKO. Niektoré už zaviedli aj motivačný systém odmien pre občanov – formou škálovania poplatkov za odpady na základe úrovne vytriedenia domácnosti.

Profil prednášajúceho

Marián Kobolka je spoluzakladateľ spoločnosti JRK.

Pochádza zo Žiliny, študoval financie na Slezské univerzite v Opave a počas štúdia pôsobil v celosvetovej organizácii AIESEC. Ako prezident viedol pobočku AIESEC Karviná a neskôr zastával post viceprezidenta AIESEC Česká republika, kde zodpovedal za spoluprácu a partnerstvo s komerčným sektorom.

Od roku 2010 vedie spoločnosť JRK v troch krajinách a špecializuje sa na slovenský trh.

Aktívne spolupracuje so slovenskými samosprávami v odpadovom hospodárstve s cieľom zvýšiť mieru triedenia odpadov a zlepšiť stav životného prostredia.

Profil organizácie

Spoločnosť JRK už viac ako desaťročie symbolizuje unikátne spojenie špičkových produktov a technológií so vzdelávaním zákazníkov a občanov v mestách a obciach. Je dlhodobým partnerom slovenských samospráv pri riešení predchádzania vzniku odpadu. Prináša inovatívne riešenia pre efektívne odpadové hospodárstvo.

Vo vlastnej réžii vyvinula softvér evidencie odpadov z domácností a komplexný monitoring odpadov. Systém ELWIS je jedným z komplexných riešení spoločnosti.  Pre dosiahnutie významného zlepšenia v odpadovom hospodárstve samospráv je ideálnym prepojením s domácim kompostovaním, zhodnotením kuchynského odpadu v profesionálnej kompostárni či prepojením na dôsledný systém triedenia odpadu priamo od dverí a implementovať model ,“plať za to čo vyhodíš.“