12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. Martin Mužila

project manager
SAKO Brno, a.s.

Brno
Czech Republic

Presentation

Development of Highly Efficient 132 kt Energy-from-Waste Project in the Statutory City of Brno, Czech Republic.

Příprava projektu vysoce účinné ZEVO v Brně (132 tis. tun/rok).

Key Words

EfW; Decarbonisation; Efficiency; Waste Hierarchy

Annotation

Energy-from-Waste facility in Brno of SAKO Brno, a.s. has been an integral part of the city of Brno’s waste management since the early 1990s.

Over the years, EfW facility has transformed from a facility that was originally intended primarily for sanitation and waste utilisation in order to ensure its diversion from landfills to a facility, that is now becoming an effective tool for decarbonization and energy self-sufficiency of the City of Brno.

The planned project of a new incineration line, which upon completion will represent the most energy-efficient incineration line in the Czech Republic, is about to apply maximum available technological solutions with the aim to strengthen its irreplaceable position of the base load energy facility. Anticipated capacity of the new line increases the total capacity of the facility from the existing 248,000 tons to annually 392,000 tons of energy utilised waste, while such produced energy will significantly contribute to increasing the city’s self-sufficiency in terms of heat and electricity production for its citizens together with decreasing of CO2 emissions (up to the 26% within the municipal area).

EfW facility in the City of Brno is considered as an integral part of carbon-free future together with the integration of emission-free sources and energy storage systems. However, the development of such a project is not easy task and usually brings considerable difficulties, which sometimes set complicated obstacles to the successful implementation of such a project especially from the legislative, public or financial standpoint.

The presentation is about to express real experience of the long-term EfW operator with the development of the EfW project, the construction of which should start this year.

Lecturer’s Profile

Martin Mužila graduated from the Department of Energy at the Faculty of Mechanical Engineering at Brno University of Technology.

Since 2014, he has worked in the field of energy sector, firstly in the construction of turbines for large coal and biomass power plants in the Czech Republic and abroad, and subsequently in the project development of power plant’s EPC projects for waste and biomass in leading Czech supply companies.

Since 2018, he has been the project manager of the strategic project of SAKO Brno, a.s. for EfW facility extension, where his main task is project management from the initial phase of the conceptual design to successful completion.

In addition to this project, he is in charge of the preparation of the municipal waste biogas plant and various conceptual studies of the company in the field of energy and waste management.

Organization’s Profile

SAKO Brno, a.s. is a Czech joint-stock company, whose 100% owner is the statutory city of Brno.

Company was established in 1994, but its history dates back to 1905, when the first incineration plant in the territory of the then Austria-Hungary was established in Brno, moreover already intended for the production of electricity.

The main company’ activity is the provision of comprehensive waste management services for cities, municipalities, companies, sole traders and citizens. As an important part of waste management services, it also operates the Energy-from-Waste facility (hereinafter referred to as EfW) and a sorting line for separated collection.

SAKO’s EfW facility is one of the most important energy facility not only in the agglomeration of the city of Brno, but also in the entire South Moravian Region.

Kľúčové slová

ZEVO; Dekarbonizace; Účinnost; Odpadová hierarchie

Anotácia

Zařízení na energetické využití odpadu v Brně společnosti SAKO Brno, a.s. je již od začátku 90. let integrální součástí odpadového hospodářství města Brna.

Postupem let se ZEVO transformovalo ze zařízení, které bylo původně určeno primárně k hygienizaci a odstranění odpadu s cílem zabezpečit odklon odpadu od skládkování na zařízení, které se nyní stává efektivním nástrojem dekarbonizace a energetické soběstačnosti města Brna.

Připravovaný projekt nové spalovenské linky, která bude po dokončení představovat energeticky nejúčinnější spalovenskou linku v České republice, v maximální míře aplikuje dostupné technologické možnosti s cílem posílit pozici nezastupitelného základního energetického zdroje města. Kapacita této linky navýší celkovou kapacitu zařízení ze stávajících 248 000 tun až na 392 000 tun energeticky využitých odpadů za rok, přičemž výrazně přispěje zejména k navýšení energetické soběstačnosti města, co se týče produkce tepla a elektřiny pro jeho obyvatele za současného snížení emisí CO2 (až 26% v rámci aglomerace).

ZEVO ve městě Brně je vnímané jako klíčová součást bezuhlíkové budoucnosti spolu s integrací bezemisních zdrojů a systémů akumulace energií. Nicméně, příprava projektu tohoto typu není jednoduchá a obvykle přináší sebou značná úskalí či už z legislativního, veřejného nebo finančního prostředí, které někdy kladou komplikované překážky k úspěšné implementaci těchto projektů.
Přednáška přinese reálné zkušenosti dlouhoročného provozovatele ZEVO právě s přípravou projektu ZEVO, kterého výstavba by měla začít v průběhu letošního roku.

Profil prednášajúceho

Martin Mužila vystudoval energetický ústav na fakultě strojního inženýrství VUT Brno.

Od roku 2014 působí v oblasti energetiky, a to nejprve v oblasti výstavby turbín velkých uhelných a biomasových elektrárenských bloků v České republice jako i v zahraničí a následně samotné projektové přípravy EPC projektů energetických zdrojů na odpady a biomasu u popředních českých dodavatelských společnostech.

Od roku 2018 zastává funkci projektového manažera strategického projektu rozšíření ZEVO společnosti SAKO Brno, a.s., kde jeho hlavní náplní je řízení projektu od počáteční fáze koncepčního návrhu do úspěšného dokončení.

Mimo tento projekt má na starosti přípravu městské odpadové bioplynové stanice a různé koncepční studie společnosti v oblasti energetiky a odpadového hospodářství.

Profil organizácie

SAKO Brno, a.s. je česká akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je statutární město Brno.

Samotná společnost byla založená v roce 1994, ale její historie sahá až do roku 1905, kdy v Brně vznikla první spalovna na území tehdejšího Rakousko-Uherska určená již tehdy k výrobě elektrické energie.

Hlavní činností je poskytování komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany.

V rámci služeb odpadového hospodářství provozuje rovněž zařízení na energetické využití odpadů (dále jen ZEVO) a třídící linku na separovaný sběr. ZEVO společnosti SAKO patří k nejvýznamnějším energetickým zdrojům nejen v aglomeraci města Brna, ale i v celém Jihomoravském kraji.