12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. Rudolf Pardubický

Head of Strategy, Investment and Technical Developmnet
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Bratislava
Slovakia

Presentation

Modernization and ecologization of WtE plant Bratislava, Slovakia.

Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO Bratislava.

Annotation

The capital city of the Slovak Republic, Bratislava, perceives the modern and efficient Waste-to-Energy Plant for non-recyclable waste as a part of its circular economy and endeavour for carbon-neutral Europe.

That is the reason why the current plan focuses on modernization and ecologization of the waste–to–energy plant (ZEVO OLO), in the scope of construction of a new steam grate boiler K3 and reconstruction of the already existing steam grate boiler K2.

The modernization of ZEVO OLO is intended to increase the reliability and service life of the equipment, which will ensure compliance with current BAT WI and BREF WI (also BREF and BAT WT), with a positive impact on the environment and energy efficiency.

The modernization of ZEVO OLO should bring sustainability of its service for the longest possible time with optimal investment and operating costs and minimization of necessary downtimes. An important part of modernization and ecologization is going to be the construction of a connection for the supply of heat to external customers, which arises during the activities of ZEVO OLO.

The facility will recover waste by R1 activities – Use mainly as a fuel or to obtain energy in other ways, especially municipal waste, but the facility will also be able to recover industrial non-hazardous waste (alternative fuels made from waste).

Waste destined for energy recovery is generally no longer material recoverable and is not intended for recycling.

Anotácia

Hlavné mesto SR Bratislava vníma moderné a efektívne zariadenie na energetické zhodnocovanie nerecyklovateľných odpadov ako súčasť obehového hospodárstva a úsilia o uhlíkovo neutrálnu Európu.

Preto aktuálnym zámerom je modernizácia a ekologizácia zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO OLO), a to v rozsahu vybudovania nového kotla K3 a rekonštrukcie jestvujúceho kotla K2.

Modernizácia ZEVO OLO má zabezpečiť zvýšenie spoľahlivosti a životnosti zariadenia pri jeho modernizácii a ekologizácii, ktorá zabezpečí súlad s aktuálnymi BAT WI a BREF WI (tiež BREF a BAT WT), s pozitívnym dopadom na životné prostredie a energetickú účinnosť. Modernizácia ZEVO OLO má priniesť udržateľnosť prevádzky na čo najdlhšiu dobu s optimálnymi investičnými a prevádzkovými nákladmi a minimalizáciu potrebných odstávok.

Dôležitou súčasťou modernizácie a ekologizácie bude vybudovanie napojenia dodávky tepla externým odberateľom, ktorá vzniká pri činnosti ZEVO OLO. V zariadení budú odpady zhodnocované činnosťou R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, najmä komunálne odpady, ale zariadenie bude môcť zhodnocovať aj priemyselné nie nebezpečné odpady (alternatívne palivá vyrobené z odpadov).

Odpad učený k energetickému využitiu už spravidla nie je možné materiálovo využiť a nie je určený k recyklácii.