12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. Rudolf Pardubický

Head of Strategy, Investment and Technical Developmnet
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Bratislava
Slovakia

Presentation

Modernization and ecologization of WtE plant Bratislava, Slovakia.

Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO Bratislava.

Annotation

The capital city of the Slovak Republic, Bratislava, perceives the modern and efficient Waste-to-Energy Plant for non-recyclable waste as a part of its circular economy and endeavour for carbon-neutral Europe.

That is the reason why the current plan focuses on modernization and ecologization of the waste–to–energy plant (ZEVO OLO), in the scope of construction of a new steam grate boiler K3 and reconstruction of the already existing steam grate boiler K2.

The modernization of ZEVO OLO is intended to increase the reliability and service life of the equipment, which will ensure compliance with current BAT WI and BREF WI (also BREF and BAT WT), with a positive impact on the environment and energy efficiency.

The modernization of ZEVO OLO should bring sustainability of its service for the longest possible time with optimal investment and operating costs and minimization of necessary downtimes. An important part of modernization and ecologization is going to be the construction of a connection for the supply of heat to external customers, which arises during the activities of ZEVO OLO.

The facility will recover waste by R1 activities – Use mainly as a fuel or to obtain energy in other ways, especially municipal waste, but the facility will also be able to recover industrial non-hazardous waste (alternative fuels made from waste).

Waste destined for energy recovery is generally no longer material recoverable and is not intended for recycling.

Lecturer’s Profile

Rudolf Pardubický has, during his professional carrier, worked in multiple companies as a manager responsible for management, strategy and development. Since 2008, his professional activities have focused solely on the sector of waste management. He was one of the first pioneers specializing in the constructions of lines for mechanical treatment of communal waste in Slovak Republic. In said activities, he created numerous analyses, strategies and policies orientated on waste management with focus on reducing the number and size of waste dumps.

Since 2020 he holds the position of the manager for strategy and technical-investment development of the company Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.. Within it, he has been, since the initial phase, implementing the main projects regarding the infrastructure, such as Modernisation and greening of Waste-to-Energy plant  OLO or Technologically advanced industrial composting plant.

Organization’s Profile

The company Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (shortcut: OLO) plays an important role in the sector of handling the communal waste in Bratislava and has irreplaceable place in the whole waste management in the capital of Slovakia as a part of its strategy “Bratislava – city without waste” („Bratislava – mesto bez odpadov“). Our main goal is to secure high-quality and effective services in the collection, recovery and elimination of communal and fine construction waste. Collected communal waste which cannot be recycled (or used in any other way) is being thermally recovered in the Facility for energetical use of waste.

OLO, as subsidiary company of the city, alongside its main goals which are the collection, transportation and energetical waste recovery, also realizes additional services such as additional separation of waste after being collected, removal of waste using high-capacity containers, energetical waste recovery of the waste from third parties (excluding dangerous waste), generation and distribution of electric energy and scrap material.

Anotácia

Hlavné mesto SR Bratislava vníma moderné a efektívne zariadenie na energetické zhodnocovanie nerecyklovateľných odpadov ako súčasť obehového hospodárstva a úsilia o uhlíkovo neutrálnu Európu.

Preto aktuálnym zámerom je modernizácia a ekologizácia zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO OLO), a to v rozsahu vybudovania nového kotla K3 a rekonštrukcie jestvujúceho kotla K2.

Modernizácia ZEVO OLO má zabezpečiť zvýšenie spoľahlivosti a životnosti zariadenia pri jeho modernizácii a ekologizácii, ktorá zabezpečí súlad s aktuálnymi BAT WI a BREF WI (tiež BREF a BAT WT), s pozitívnym dopadom na životné prostredie a energetickú účinnosť. Modernizácia ZEVO OLO má priniesť udržateľnosť prevádzky na čo najdlhšiu dobu s optimálnymi investičnými a prevádzkovými nákladmi a minimalizáciu potrebných odstávok.

Dôležitou súčasťou modernizácie a ekologizácie bude vybudovanie napojenia dodávky tepla externým odberateľom, ktorá vzniká pri činnosti ZEVO OLO. V zariadení budú odpady zhodnocované činnosťou R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, najmä komunálne odpady, ale zariadenie bude môcť zhodnocovať aj priemyselné nie nebezpečné odpady (alternatívne palivá vyrobené z odpadov).

Odpad učený k energetickému využitiu už spravidla nie je možné materiálovo využiť a nie je určený k recyklácii.

Profil prednášajúceho

Rudolf Pardubický pôsobil vo svojej profesionálnej kariére vo viacerých spoločnostiach na manažérskych pozíciách zabezpečujúcich riadenie, stratégiu a rozvoj. Od roku 2008 sú jeho pracovné aktivity zamerané výlučne na oblasť odpadového hospodárstva. Bol jedným z priekopníkov budovania liniek mechanickej úpravy komunálneho odpadu v Slovenskej republike. Aj v rámci uvedeného bol tvorcom rôznych analýz, stratégií a politík zameraných na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva so zameraním na minimalizáciu miery skládkovania.

Od roku 2020 zastáva pozíciu manažéra pre stratégiu a technicko-investičný rozvoj spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.. V rámci nej od počiatočnej fázy realizuje nosné infraštruktúrne projekty, akými sú Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO alebo technologicky vyspelá priemyselná kompostáreň.

Profil organizácie

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (v skratke: OLO) má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta Slovenska v rámci jeho stratégie „Bratislava – mesto bez odpadov“. Naším poslaním je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti zberu, odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu. Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je možné recyklovať či inak materiálovo využiť je termicky zhodnocovaný v Zariadení na energetické využívanie odpadu.

OLO, ako stopercentná dcérska spoločnosť mesta popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je zber, odvoz a energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu, realizuje aj doplnkové služby, ako sú dotrieďovanie odpadu vyzbieraného v systéme triedeného zberu, odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, energetické zhodnotenie odpadu tretích strán (okrem nebezpečného odpadu), výrobu a predaj elektriny a predaj druhotných surovín.