enviro-2022-zemelogo-540p

12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. Mária Podlesná

Regional Director
ENVI – PAK, a.s.

Bratislava
Slovakia

Presentation

Deposit System and Deposit Return Scheme for PET bottle and beverage cans – First experiences of Slovak Republic.

Zálohový systém pre PET fľaše a plechovky – prvé skúsenosti.

Annotation

The deposit system in Slovakia has been in force since 1st January 2022 and includes all beverage PET bottles with a volume of 0.1 to 3 litres, as well as beverage cans, both deposited in the amount of 15 cents. Until the end of June, both types of beverage packaging (deposit and non-deposit) is in the offer of stores, and both collection methods are used for PET beverage bottles and cans side by side. From 1st July 2022, no disposable beverage packaging made of plastic and metal should end up in separate collection, with small exceptions in the case of consumption of goods purchased for stock.

There is a possibility that due to the deposit system the change of the structure of sorted waste in the commodity of plastics is expected. It may lead to a significant reduction in the amount of plastic and metal beverage packaging in separate collection if the quantities transferred to the deposit system are not replaced by waste diverted from mixed municipal waste. ENVI – PAK analyses the composition of containers and bags for separate collection in municipalities and in an increased extent focuses on the analysis of whether packaging to be returned by consumers within the deposit system will also end up in separate collection.

There are concerns that the introduction of the deposit system could lead to a decline in the willingness to sort other plastics and metals. If this is also the case in the Slovak Republic, it will certainly be more difficult to fulfil the obligations of producers. Emphasis on further sorting of waste can be a way to increase the recycling of the remaining types of waste.

Organization’s Profile

ENVI – PAK was founded in 2003 by leading manufacturers of packaged products. Since then, ENVI – PAK provides separate waste collection and recovery and recycling. On the 20th April 2016 the Ministry of the Environment of the Slovak Republic granted ENVI – PAK an authorization for the activity of producer responsibility organization for packaging and with effect from 1st July 2016, ENVI – PAK became the producer responsibility organization (PRO). ENVI – PAK is the longest-running producer responsibility organization (originally authorized organization) in Slovakia. Therefore, it has the most practical experience, and know-how also draws on manufacturers who have many years of international experience with the management of extended producer responsibility systems. These include Coca Cola, Nestlé, Henkel, Tetra Pak, P & G, Mattoni, Unilever and Mondelez.

ENVI – PAK provides collection, recovery and recycling of waste from packaging and non-packaging products, it finances separate waste collection in municipalities in the Slovak Republic under the Waste Act.

PRO ENVI – PAK operates on the principle of cooperation of all actors involved in the waste stream – from producers placing packaging and non-packaging products on the market or into circulation, through the municipalities responsible for providing separate waste collection on their territory, the collecting companies that provide collection and secondary sorting of waste, to waste recyclers who produce their products from secondary raw materials.

ENVI – PAK has become a member of the International Association of Producer Responsibility Organizations PRO Europe since 2003, through which it acquires and implements international know-how in Slovakia. Organizations associated with PRO Europe have been using waste collection, recovery and recycling systems for years. That is why for ENVI – PAK they are the source of recommendations that can be used in Slovakia with the fact that they have already been verified and work well with a long tradition in well-developed European countries.

In 2013, ENVI – PAK, together with 17 authorized organizations in the world, established the international non – profit alliance EXPRA, whose aim is to improve the systems and processes that meet the correct application of the principle of extended producer responsibility for packaging waste.

Anotácia

Zálohový systém na Slovensku je v účinnosti od 1. januára 2022 a v rámci neho sú všetky PET fľaše s objemom 0,1 až 3 litre, ako aj plechovky na nápoje zálohované sumou 15 centov. Do konca júna sú v ponuke obchodov zálohované aj nezálohované obaly, a využívajú sa pre nápojové PET fľaše a plechovky súbežne vedľa seba aj oba spôsoby zberu. Od 1.7.2022 by v triedenom zbere nemali končiť žiadne jednorazové nápojové obaly z plastu a kovu, až na malé výnimky v prípade spotreby tovaru nakúpeného do zásoby.

Predpokladá sa, že následkom zavedenia záloh príde k zmene štruktúry vytriedených zložiek v komodite plast a rovnako môže prísť k výraznému zníženiu množstva plastových a kovových obalov na nápoje v triedenom zbere, ak nebudú množstvá presunuté do záloh nahradené odpadmi odklonenými zo zmesového komunálneho odpadu. ENVI – PAK analyzuje zloženie kontajnerov a vriec na triedený zber v obciach a  zameriava vo zvýšenej miere aj na analýzu, či v triedenom zbere budú končiť aj obaly, ktoré majú byť spotrebiteľmi vracané v rámci zálohového systému.

Sú obavy, že by  zavedenie záloh mohlo spôsobiť pokles ochoty triediť ostatné plasty a kovy. Ak to bude aj prípad SR, určite bude náročnejšie plniť povinnosti výrobcov. Dôraz na to, aby bol odpad lepšie dotrieďovaný, môže byť cestou k zvýšeniu recyklácie zostávajúcich druhov odpadu.

Profil organizácie

Spoločnosť ENVI – PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Odvtedy ENVI – PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. 20. apríla 2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky udelilo spoločnosti ENVI – PAK autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a s účinnosťou od 1. júla 2016 sa spoločnosť ENVI – PAK stala organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). ENVI – PAK je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov (pôvodne oprávnenou organizáciou) na Slovensku. Preto má najviac praktických skúseností, pričom know-how čerpá aj od výrobcov, ktorí majú s riadením systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov mnohoročné medzinárodné skúsenosti. Sú nimi Coca  Cola,  Nestlé,  Henkel, Tetra  Pak, P&G, Mattoni, Unilever a Mondelez.

ENVI – PAK zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona o odpadoch.

OZV ENVI – PAK funguje na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov – od osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu obaly a neobalové výrobky, cez obce a mestá, ktoré sú zodpovedné za zavedenie triedeného zberu na svojom území, zberové spoločnosti, ktoré zabezpečujú zber a dotriedenie odpadov, až po spracovateľov odpadov, ktorí z vytriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.

ENVI – PAK sa už pri vzniku v roku 2003 stal členom medzinárodného združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO Europe, prostredníctvom ktorého získava a na Slovensku implementuje medzinárodné know-how. Organizácie združené v PRO Europe prevádzkujú systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov dlhé roky. Preto sú pre spoločnosť ENVI – PAK zdrojom odporúčaní, ktoré môže na Slovensku využívať s tým, že boli už overené a dobre fungujú vo vyspelých európskych krajinách s dlhou tradíciou.

V roku 2013 ENVI – PAK spoločne so 17 oprávnenými organizáciami vo svete založili medzinárodné neziskové združenie EXPRA, ktorého cieľom je skvalitňovanie systémov a procesov napĺňajúcich správne uplatňovanie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti odpadov z obalov.