12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

RNDr. Jana Suzová

Environmental Specialist
SAKO Brno, a.s.

Brno
Czech Republic

Presentation

Energy from Waste plant as necessary part of circular economy.

Zařízení pro energetické využívaní odpadů jako nezbytná součást oběhového hospodářství.

Key Words

Waste, EfW Plant, Capacity, Composition, Pollutants

Annotation

All EU countries address the issue of residual non-recyclable waste. There are diametrical differences in the EU-28 in how to deal with such a waste. Energy-from-Waste plants in EU countries are unevenly distributed especially under comparison of their capacities per capita. Different EU countries also have completely different approaches to their evaluation.

Presentation will show how the Czech Republic wanted to solve the issue of circular economy and how it is not possible to build facilities for material and energy utilization of waste in the Czech Republic and what are the obstacles. Presentation mainly deals with the composition of waste and the truth about plastic waste recycling and further ask if it is appropriate to worry about the potential construction of EfW in the place of municipal residence. Presentation will explain what emissions leave such a plant and in what quantities.

For the most discussed pollutants, explanation will be provided on their impact on the environment, e.g. dioxin – potentially carcinogenic substances, where they appear, what are the most important sources of these substances and what concentrations are reached in reality within the EfW plat in comparison with their content in the edible food where the content of these harmful particles is not under any bid consideration.

As part of the BREF revisions and its implementation under continuous tightening of emission limits, presentation will explain the meaningfulness of these requirements of the significant monitored NOx pollutant.

Organization’s Profile

SAKO Brno, a.s. is a Czech joint-stock company, whose 100% owner is the statutory city of Brno.

Company was established in 1994, but its history dates back to 1905, when the first incineration plant in the territory of the then Austria-Hungary was established in Brno, moreover already intended for the production of electricity.

The main company’ activity is the provision of comprehensive waste management services for cities, municipalities, companies, sole traders and citizens. As an important part of waste management services, it also operates the Energy-from-Waste facility (hereinafter referred to as EfW) and a sorting line for separated collection.

SAKO’s EfW facility is one of the most important energy facility not only in the agglomeration of the city of Brno, but also in the entire South Moravian Region.

Kľúčové slová

Odpad, ZEVO, kapacita, složení, znečišťující látky

Anotácia

Problematiku zbytkového nerecyklovatelného odpadu řeší všechny země EU. Jsou diametrální rozdíly v EU-28 jak nakládat s SKO. Zařízení na energetické využívání odpadů v zemích EU jsou nerovnoměrně rozmístěné i v porovnání jejich kapacit v přepočtu na obyvatele. Jednotlivé země EU mají i naprosto rozdílné přístupy k jejich vyhodnocení.

Ukážeme si, jak chtěla problematiku oběhového hospodářství řešit ČR a jak se nedaří zařízení pro materiálové i energetické využívání odpadů v ČR postavit a jejich příčiny. Prezentace zejména řeší složení SKO a pravdu o recyklaci plastového odpadu a klade otázky, jestli je na místě obávat se potenciální výstavby ZEVO v místě bydliště.

Vysvětlíme si, jaké emise odchází z takového zařízení a v jakém množství. U nejdiskutovanějších znečišťujících látek bude vysvětlen jejich vliv na ŽP např. dioxiny – potencionálně karcinogenní látky, kde vznikají, jaké jsou nejvýznamnější zdroje těchto látek i jaké koncentrace vychází ze zdroje na energetické využívání odpadů v porovnání s obsahem v potravinách, které jíme a obsahy těchto škodlivých látek neřešíme.

V rámci revizí BREF a implementace jejich závěrů a neustálého zpřísňování emisních limitů prezentace vysvětlí na významné sledované znečišťující látce NOx smysluplnost těchto požadavků.

Profil prednášajúceho

RNDr. Jana Suzová

Narozená 13.12.1957 v Brně.

V roce 1983 dokončila studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, katedře anorganické chemie.
1983 – 1984 ….. studijní pobyt na katedře analytické chemie PřF Masarykovy university v Brně.
1984 – 1985 ….. pracovala v chemické laboratoři Ústředního zkušebního a kontrolního ústavu zemědělského.
1988 – 1991 ….. práce ve Výzkumném ústavu pletařském v Brně – chemická laboratoř.
1993 až do současnosti ….. pracuje v SAKO Brno, a.s. jako environmentální specialista a odpadový hospodář. Náplní její práce je především problematika odpadů a emisí, spolupráce na připomínkování zákonů a vyhlášek MŽP, byla členkou Meziresortní odborové skupiny pro POPs (persistentní organické polutanty) při MŽP.
1999 – 2006 ….. členkou dozorní rady SAKO Brno, a.s.
2004 ….. jmenována ministrem životního prostředí členkou “Rady pro odpadové hospodářství”.
2003 – 2022 ….. odpovědná zástupkyně společnosti pro výkon autorizované činnosti – Autorizace pro dohled nad provozem spalovny odpadu (dle zákona 201/2012 Sb., v platném znění se rozhodnutí vydává na dobu neurčitou a nemůže být převedeno na jinou osobu).

Profil organizácie

SAKO Brno, a.s. je česká akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je statutární město Brno.

Samotná společnost byla založená v roce 1994, ale její historie sahá až do roku 1905, kdy v Brně vznikla první spalovna na území tehdejšího Rakousko-Uherska určená již tehdy k výrobě elektrické energie.

Hlavní činností je poskytování komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany.

V rámci služeb odpadového hospodářství provozuje rovněž zařízení na energetické využití odpadů (dále jen ZEVO) a třídící linku na separovaný sběr. ZEVO společnosti SAKO patří k nejvýznamnějším energetickým zdrojům nejen v aglomeraci města Brna, ale i v celém Jihomoravském kraji.