13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Pavel Bureš

CTO
Energy financial group a.s.

Prague
Czech Republic

PRESENTATION

The Future of Biomethane.

Jaká je budoucnost biometanu?

KEY WORDS

Biomethane, gastro-waste, biogas station, energy.

ANNOTATION

According to the European Biogas Association (EBA), the number of new biomethane plants in Europe has increased by a record-breaking 30 % over the past two years. Currently, there are 1,322 facilities in operation for the production of full-fledged substitutes for natural gas from renewable sources – biomass and biowaste. However, this is still not enough to meet the conditions and goals of the EU taxonomy. Can they be achieved faster? And what contribution can the Czech and Slovak Republics make?

In his presentation, the technical director of the Energy financial group Pavel Bureš will try to respond to these and other questions, as well as describe obstacles and successes of the biomethane sector within the Czech Republic and Slovakia.

Energy financial group is an investment group that started the very first Czech production of biomethane, which is supplied to the distribution network from its waste biogas station in Rapotín. In addition to this station, which is built by EFG itself, the holding also owns biogas stations EFG Vyškov BPS and EFG Vysoké Mýto BPS, which are also due to start production of this “green gas” soon. All biogas stations in the EFG portfolio serve as facilities for the ecological disposal of biodegradable waste, which thanks to them finds further use and is not landfilled non-ecologically. They focus on recycling gastro waste and do not use purpose-grown crops. The produced biomethane has an important place in the future decarbonisation of the energy and transportation sector and is included in both the European Union and national climate and energy plans.

LECTURER’S PROFILE

The technical director of Energy financial group, Pavel Bureš, is in charge of the operation and technology development of existing projects and the development of new biogas station projects.
He also supervises the production of biomethane within the holding.
Previously he worked as a project manager of a general supplier of biogas plants for the European Union.

ORGANIZATION’S PROFILE

Energy financial group is an investment group dedicated to promoting the principles of the circular economy through investments in the construction, operation and innovation of environmentally friendly energy facilities. All of that by using secondary raw materials and renewable energy sources. It focuses mainly on the production of biomethane from biodegradable waste.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Biometan, gastroodpad, bioplynová stanice, energetika.

ANOTÁCIA

Podle Evropské bioplynové asociace (EBA) se za poslední dva roky zvýšil počet nových výroben biometanu v Evropě o rekordních 30 %. V provozu má již 1 322 zařízení k produkci plnohodnotné náhrady zemního plynu, a to z obnovitelných zdrojů – biomasy a bioodpadu. Ke splnění podmínek taxonomie EU to však zatím nestačí. Lze jich dosáhnout rychleji? A jakým dílem mohou přispět Česká a Slovenská republika?

Na tyto a další otázky, ale i na překážky či úspěchy oboru v rámci Česka a Slovenska se bude ve své prezentaci snažit reagovat technický ředitel EFG Pavel Bureš.

Investiční skupina Energy financial group je prvním českým výrobcem biometanu, který dodává do distribuční sítě ze své odpadářské bioplynové stanice v Rapotíně. Kromě této stanice, kterou také sama vybudovala, vlastní bioplynové stanice EFG Vyškov BPS a EFG Vysoké Mýto BPS, které mají již brzy také spustit výrobu tohoto „zeleného plynu“. Všechny bioplynky v portfoliu EFG slouží jako zařízení pro ekologickou likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který díky nim nachází další využití a není neekologicky skládkován. Zaměřují se na recyklaci gastroodpadu aj., nikoli účelově pěstovaných plodit. Vyráběný biometan má nezastupitelnémísto v budoucí dekarbonizaci energetiky i dopravy a počítá s ním jak Evropská unie, tak národní klimaticko-energetické plány.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Technický ředitel společnosti Pavel Bureš má v Energy financial group na starost provoz a rozvoj technologií stávajících projektů a development nových projektů bioplynových stanic včetně výroby biometanu.
Dříve působil jako projektový manažer generálního dodavatele bioplynových stanic pro oblast Evropské unie.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Investiční skupina Energy financial group se věnuje prosazování zásad cirkulární ekonomiky prostřednictvím investic do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných energetických zařízení využívajících druhotné suroviny a obnovitelné zdroje energie. Zaměřuje se zejména na výrobu biometanu z biologicky rozložitelného odpadu.