13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

RNDr. Ján Chovanec, MBA

CEO
The Association of the Waste Industry of the Slovak Republic (Zväz odpadového priemyslu SR)

Košice
Slovakia

PRESENTATION

WHITE PAPER on waste management of the Slovak Republic:
The future of landfilling.

BIELA KNIHA odpadového hospodárstva v Slovenskej republike:
„Eko ďalej“ skládky odpadov?

KEY WORDS

White paper, waste management, circular economy, landfills, waste to energy.

ANNOTATION

In 2021, a total of 2,580,477 tons of waste was deposited in landfills. By the end of 2021, free capacities for approximately 10.6 million were available at landfills for non-hazardous waste. tons of waste.

Looking at these available landfill capacities for non-hazardous waste, these capacities are sufficient for approximately the next 4 to 5 years, given the amounts of landfilled waste in 2021. That is, approximately until the end of 2026, assuming that these landfills are not expanded.

According to the analysis of the individual intentions of the proposed activities and the notification of changes to the proposed activities for the expansion of waste landfills, in the period from the beginning of 2018 to May 2023, evaluated new capacities for waste disposal for another approximately 8.8 mil. tons of waste. Taking into account several assumptions (including mandatory waste treatment), it is possible to estimate that the planned expansion capacities of non-hazardous waste landfills could be sufficient for approximately the next 4-5 years. Together with taking into account the estimate for the existing capacity of landfills from the end of 2021, it would therefore be approximately the period around 2030.

According to the results of the White Book of Waste Management in the Slovak Republic, there will be a more significant shift away from landfilling and the fulfillment of binding EU targets in the area of recycling and landfilling of municipal waste, it is necessary to build new capacities for material recovery of waste at the level of min. 390 thousand tons and also capacity for energy recovery of non-recyclable waste at the level of min. 600 thousand tons (assuming that both planned capacity increases of the existing ZEVO in Bratislava and Košice will be implemented).

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Biela kniha, odpadové hospodárstvo, obehové hospodárstvo, skládky, ZEVO.

ANOTÁCIA

V roku 2021 bolo uložených na skládky odpadov celkovo až 2 580 477 ton odpadov. Ku koncu roka 2021 boli na skládkach pre nie nebezpečné odpady k dispozícií voľné kapacity pre približne 10,6 mil. ton odpadov.

Pri pohľade na tieto voľné kapacity skládok odpadov pre nie nebezpečné odpady sú tieto kapacity postačujúce na približne 4 až 5 nasledujúcich rokov, vzhľadom na množstvá skládkovaných odpadov v roku 2021. Teda približne do konca roka 2026, za predpokladu, že by sa tieto skládky nerozširovali.

Podľa analýzy jednotlivých zámerov navrhovaných činností a oznámení o zmene navrhovaných činností pre rozširovanie skládok odpadov, boli v období od začiatku roka 2018 až po máj 2023, hodnotené nové kapacity na zneškodňovanie odpadov pre ďalších približne 8,8 mil. ton odpadov. Pri zohľadnení viacerých predpokladov (vrátane povinnej úpravy odpadov) je možné odhadnúť, že pripravované kapacity rozširovania skládok nie nebezpečných odpadov by mohli postačovať na približne ďalších 4-5 rokov. Spolu so zohľadnením odhadu pre existujúce kapacity skládok z konca roku 2021 by sa teda jednalo približne o obdobie okolo roku 2030.

Podľa výsledkov Bielej knihy odpadového hospodárstva v Slovenskej republike bude pre výraznejší odklon od skládkovania odpadov a pre naplnenie záväzných cieľov EÚ v oblasti recyklácie a skládkovania komunálnych odpadov potrebné do roku 2035 vybudovať nové kapacity pre materiálové zhodnocovanie odpadov na úrovni min. 390 tis. ton a tiež kapacity pre energetické zhodnocovanie nerecyklovateľnych odpadov na úrovni min. 600 tis. ton (za predpokladu, že budú realizované obe plánované zvýšenia kapacít existujúcich ZEVO v Bratislave a v Košiciach).

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

RNDr. Ján Chovanec, MBA je generálnym riaditeľom Zväzu odpadového priemyslu a manažérom v spoločnosti KOSIT a.s.
V minulosti pôsobil ako projektový manažér desiatok environmentálnych projektov zameraných na riešenie problematiky nakladania s nebezpečnými odpadmi, recyklácie odpadov, environmentálnych záťaži, čistenia odpadových vôd a emisií v Čechách a na Slovensku.
Ako konzultant má skúsenosti aj s viacerými environmentálnymi rozvojovými projektmi v Srbsku, Rumunsku, Moldavsku a vo Vietname.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Zväz odpadového priemyslu (skr. ZOP) vznikol v roku 2022 za účelom iniciovania a presadzovania efektívnych, hospodárnych a ekologických riešení pre trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť odpadového priemyslu v Slovenskej republike.

ZOP predstavuje silnú odbornú organizáciu integrujúcu široké spektrum subjektov z oblasti vedy a výskumu, právnych a odborných poradcov, komunálnej a priemyselnej sféry a subjektov podnikajúcich v odpadovom priemysle.

Monitoruje najnovšie trendy a iniciatívy v oblasti odpadového priemyslu, organizuje odborné diskusie, pravidelne sa zúčastňuje odborných konferencií a tiež legislatívnych a rozporových konaní. Cieľom iniciatív ZOP je prispievať k zvyšovaniu úrovne odbornosti v oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku a presadzovať oprávnené záujmy svojich členov.

Zámerom ZOP nie je len upozorňovať na problémy ale vytvorením širokej odbornej platformy zloženej z expertov v sektore prichádzať s riešeniami a ponúknuť ich štátnej a verejnej správe, samospráve, priemyslu, firmám a v neposlednom rade aj odbornej či laickej verejnosti.