13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Ing. Roman Gdovjak

Expansion Manager & Country Manager
CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

Prague
Czech Republic

PRESENTATION

Waste As a Resource:
How Can Costs Turn Into Revenue?

Odpad ako zdroj:
Ako sa z nákladov stávajú výnosy?

KEY WORDS

Waste management, waste, circular economy, industrial waste, waste flow optimization

ANNOTATION

Optimisation of the company’s waste management is a prerequisite in the process of developing the budget and calculating the expected fees in waste management. Efficient materials management can significantly influence the level of fees or revenues in this area. And these practices are gaining in popularity.

In today’s world, tainted by a shortage of raw materials, the trend towards a circular economy is becoming a necessity. Increasingly, companies are looking for second-hand inputs or ways to reuse unwanted materials. Thanks to these environmentally friendly practices, they are able to save on landfill fees, mitigate the impact of high price increases for primary raw materials and even make significant financial gains. The positive environmental impacts of these actions are more than just the icing on the cake.

Companies often fail to realise that materials they consider waste can have a positive market value. This is also due to a lack of transparency in the waste market. CYRKL – the platform for industrial waste and green procurement helps companies to recognise the potential of their waste. From requesting an estimated price for a material in a specific location to assisting with its sale or even free transportation the marketplace helps companies save as much as 15-45% of their annual fees.

In this presentation, we will briefly review the process of such a simple market research through the CYRKL marketplace. We will also discuss successful examples from practice where companies have saved on landfill or unfavorable business relationships. In many cases, such optimization has led to profits quantified in thousands of Euros.

LECTURER’S PROFILE

During his studies of international economic relations, Roman Gdovjak realized, that his passion is sustainability on a global scale. The connection between sustainability and economics inspired him to decide to pursue the circular economy in his professional life. As Country Manager for Slovakia and Hungary, he has already helped thousands of Slovak companies streamline their waste management. Today, he is also presenting his vision and experience abroad, as he is also helping CYRKL to expand into new markets.

ORGANIZATION’S PROFILE

CYRKL is an international technology and consulting company specialising in circular waste management. Thanks to advanced technological solutions, CYRKL helps companies turn waste into resources and thus into revenue with Europe’s largest digital marketplace for waste and residuals. In the area of consulting, we rely on our team of waste management experts.
With our Circular Waste Scans, we analyze your company’s waste streams and identify potential for CO2-eq and cost savings.
CYRKL provides market analyses and helps transfer recycling technologies and legislation. With these activities, CYRKL brings innovation and circular economy principles to the world of waste management.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Odpadové hospodárstvo, Odpady, Cirkulárna ekonomika, Priemyselné odpady, Optimalizácia odpadových tokov

ANOTÁCIA

Prerekvizitou v procese vypracovania rozpočtu a kalkulácie očakávaných poplatkov v odpadovom hospodárstve je práve optimalizácia odpadového hospodárstva spoločnosti. Efektívne hospodárenie s materiálmi dokáže totiž výrazne ovplyvniť výšku poplatkov či výnosov v tejto oblasti. Pričom tieto praktiky naberajú na popularite.

V dnešnom svete poškvrnenom nedostatkom surovín sa totiž z trendu cirkulárnej ekonomiky stáva nevyhnutnosť. Firmy čoraz častejšie hľadajú inputy z druhej ruky alebo spôsoby ďalšieho využitia nepotrebných materiálov. Vďaka týmto ekologickým praktikám dokážu šetriť na poplatkoch za skládkovanie, zmierniť dopad vysokého nárastu cien primárnych surovín a dokonca si aj výrazne finančne prilepšiť. Pozitívne environmentálne dopady týchto krokov sú viac než len čerešničkou na torte.

Spoločnosti si často neuvedomujú, že materiály, ktoré považujú za odpad môžu mať pozitívnu trhovú hodnotu. Je to aj v dôsledku nedostatku transparentnosti na trhu s odpadom. CYRKL – platforma pre priemyselné odpady a zelené obstarávanie pomáha spoločnostiam spoznať potenciál svojho odpadu. Od vyžiadania odhadovanej ceny pre daný materiál v špecifickej lokalite až po asistenciu s jeho predajom, alebo aj zdarma využitie samochodu trhovisko pomáha spoločnostiam ušetriť aj 15-45 % ich ročných poplatkov.

V prednáške si v skratke predstavíme proces takéhoto jednoduchého prieskumu trhu prostredníctvom trhoviska CYRKL. Budeme sa taktiež venovať úspešným príkladom z praxe, kedy spoločnosti ušetrili na skládkovaní či nevýhodných obchodných vzťahoch. V mnohých prípadoch viedla takáto optimalizácia k ziskom vyčíslených v tisíckach eur.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Roman Gdovjak si už počas štúdia medzinárodných ekonomických vzťahov uvedomil, že jeho vášňou je udržateľnosť v globálnom meradle. Spojenie udržateľnosti a ekonomiky ho inšpirovalo k rozhodnutiu venovať sa vo svojom pracovnom živote práve cirkulárnej ekonomike. Ako Country Manager pre Slovensko a Maďarsko už pomohol zefektívniť odpadové hospodárstvo tisíckam slovenských firiem. Svoju víziu a skúsenosti dnes už prezentuje aj za hranicami, keďže v rámci CYRKL pomáha aj s expanziou na nové trhy.

PROFIL ORGANIZÁCIE

CYRKL je medzinárodná technologická a poradenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na cirkulárne odpadové hospodárstvo. Vďaka pokročilým technologickým riešeniam pomáha tisícom spoločností premieňať odpad na zdroj, na najväčšej európskej digitálnej platforme pre priemyselné odpady a zelené obstarávanie.
V rámci poradenskej činnosti tím expertov vypracúva aj cirkulárne odpadové skeny, ktoré firmám prinášajú finančné aj environmentálne úspory.
CYRKL tiež vypracúva analýzy trhu, prispieva k transferu recyklačných technológií a legislatívy v oblasti odpadov. Prostredníctvom týchto aktivít prináša inovácie a zásady cirkulárnej ekonomiky do sveta hospodárenia so zdrojmi.