13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková

Project Manager

Sereď
Slovakia

PRESENTATION

The Mutual Relationship: Municipality – Collection Company – Producer Responsibility Organisation (PRO)
from the Point of View of the Municipality.

Vzájomný vzťah: Obec  – Zberová spoločnosť – Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)
z pohľadu obce.

KEY WORDS

Municipality, collection company, waste, Producer Responsibility Organisation (PRO)

ANNOTATION

According to the currently valid legislation, the mutual relationship between the Municipality – Collection company – Producer Responsibility Organisation (PRO) should be balanced and based on mutual support in the area of information flows, main contractual relationships and financial flows.

An essential part of this triangle is the collection company, which should comprehensively cover the technical management of sorted components of municipal waste in the municipalities, and this includes sorting, pressing and other related activities, while all costs of the collection company are financed by PRO (authorized legal entity) on the basis of a contract with the collection company by the company.
Based on the contract with PRO, the municipality will ensure the export of individual sorted components of municipal waste. These rules such as the type and size of containers / bags should be set based on mutual relationship.

Within the Small Carpathian region, by the end of 2022, with the exception of a maximum of 1-2 municipalities, a contract was concluded with one PRO.
As of January 1, 2023, fragmentation and termination of contracts occurred within the Small Carpathian region, and only one original contract remained, namely the contract with the city of Pezinok.
In the case of a joint association of municipalities, e.g. within the region with one PRO, municipalities have better bargaining power, a better opportunity to set common conditions for waste collection and collection with the collection company, etc.
The variability of PRO within the year brings new system settings and new contractual conditions with collection companies.

In Austria, the market leader among producer responsibility organizations is the ARA company, which ensures the legal obligation to take back and evaluate waste. There are no frequent changes in contractual relations here, as in the territory of the Slovak Republic, since the system of shared infrastructure works here.
All PROs participate in the financing of all municipalities according to their market share, and therefore there are no transfers of municipalities between PROs. At the collection level, the system in Austria is stable, in contrast to Slovakia, where the greatest instability arises at this level.

Let’s ask ourselves whether these relations between the Municipality – the Collection Company – PRO are equal and the municipalities are not “hostages” of the collection companies and PRO. The increasing financial demands and annual costs for the collection of sorted waste from municipalities are unbearable. Municipalities in whose territory an interesting entity (manufacturer of packaging or non-packaging) is located and PRO has a contract with it, is a strong partner for the PRO municipality.
Today, it is difficult to achieve a balance between producers and municipalities, which leads to the fact that every year hundreds of municipalities do not have a contract with PRO in a certain period.

In the lecture, we will focus on practical problems that arise and may arise in the mutual relationship between the Municipality – the Collection Company – PRO from the point of view of the municipality and its position in this relationship triangle. We will compare the collection system in the Austria and we will try to point out the problems and possible solutions in the Slovak legislation.

LECTURER’S PROFILE

RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková is a graduate of the Comenius University in Bratislava, the Trnava University in Trnava and the Police Academy in Bratislava.

He continues to expand his studies and from September 2023 he will continue his doctoral studies at the Comenius University in Bratislava.

For more than 12 years, she has been working in the field of environment and waste management in the positions of head of the environmental department in the city of Sereď, director of a contributory organization in the Bratislava – Petržalka district and entrusted with the management of the Municipal office in the city of Pezinok.
She was actively involved in the development of educational materials in the field of waste management, the creation of educational programs for different age groups and commenting on the law on waste management.

In the district town of Pezinok, she started with the idea of building a collection yard and introducing common waste collection.

She passes on her experience as a lecturer at the professional qualification of municipal police officers of the capital city of Bratislava.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

obec, OZV, Organizácia zodpovednosti výrobcov, zberová spoločnosť, odpady

ANOTÁCIA

Vzájomný vzťah medzi Obcou – Zberovou spoločnosťou – Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) by mal byť podľa aktuálne platnej legislatívy vyvážený a založený na vzájomnej podpore v oblasti informačných tokov, hlavných zmluvných vzťahov a finančných tokov.

Nevyhnutnou súčasťou tohto trojuholníka je zberová spoločnosť, ktorá má komplexne obsiahnuť technické zabezpečenie nakladania s triedenými zložkami komunálneho odpadu v obciach a to zahŕňa triedenie, lisovanie a iné súvisiace činnosti, pričom všetky náklady zberovej spoločnosti financuje OZV (autorizovaný právnický subjekt) na základe zmluvy so zberovou spoločnosťou.
Obec na základe zmluvy s OZV zabezpečí vývoz jednotlivých triedených zložiek komunálneho odpadu. Tieto pravidlá ako druh a veľkosť kontajnerov/vriec by mal byť nastavený na základe vzájomného vzťahu.

V rámci Malokarpatského regiónu bola do konca roka 2022, s výnimkou maximálne 1 – 2 obcí, uzatvorená zmluva s jednou OZV.
Od 1.1.2023 došlo v rámci Malokarpatského regiónu k rozdrobeniu, k vypovedaniu zmlúv a zostala uzatvorená len jedna pôvodná zmluva a to zmluva s mestom Pezinok. Pri spoločnom združení obcí napr. v rámci regiónu s jednou OZV majú obce lepšiu vyjednávaciu silu, lepšiu možnosť nastaviť spoločné podmienky pri zbere a zvoze odpadov so zberovou spoločnosťou a i.
Meniteľnosť OZV v rámci roka prináša nové nastavovanie systému a nových zmluvných podmienok so zberovými spoločnosťami.

V Rakúsku je lídrom na trhu, medzi organizáciami zodpovednosti výrobcov, spoločnosť ARA, ktorá zabezpečuje zákonnú povinnosť spätného odberu a zhodnotenia odpadu. Nedochádza tu k častým zmenám v zmluvných vzťahoch ako na území Slovenskej republiky, keďže tu funguje systém zdieľanej infraštruktúry. Všetky OZV sa podieľajú na financovaní všetkých samospráva podľa svojho trhového podielu, a preto tu nedochádza k žiadnym presunom samospráv medzi OZV. Na úrovni zberu je systém v Rakúsku stabilný na rozdiel od Slovenska, kde najväčšia nestabilita vzniká práva na tejto úrovni.

Položme si otázku, či sú tieto vzťahy medzi Obcou – Zberovou spoločnosťou – OZV rovnocenné a obce nie sú „rukojemníkmi“ zberových spoločností a OZV. Zvyšujúce sa finančné nároky a každoročné náklady na zvoz triedených odpadov z obcí sú neúnosné. Obce, na ktorých území sa nachádza zaujímavý subjekt (výrobca obalov alebo neobalov) a OZV s ňou má uzatvorenú zmluvu, je pre obec OZV silným partnerom.
Dnes je náročné docieliť rovnováhu medzi výrobcami a obcami, čo vedie k tomu, že každoročne dochádza k situácii, že stovky obcí nemajú v určitom období zmluvu s OZV.

V prednáške sa zameriame na praktické problémy, ktoré vznikajú a môžu vznikať vo vzájomnom vzťahu Obec – Zberová spoločnosť – OZV z pohľadu obce a jej postavenia v tomto vzťahovom trojuholníku. Porovnáme systém zberu v Rakúsku a budeme sa snažiť poukázať na problémy a možné riešenia v slovenskej legislatíve.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave, Trnavskej Univerzity v Trnave a Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Svoje štúdium naďalej rozširuje a od septembra 2023 bude pokračovať v doktorandskom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Viac ako 12 rokov pôsobí v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva na pozíciách vedúcej oddelenia životného prostredia v meste Sereď, riaditeľky príspevkovej organizácie v mestskej časti Bratislava – Petržalka a poverená vedením Mestského úradu v meste Pezinok.
Aktívne sa zapájala do vypracúvania edukačných materiálov v oblasti odpadového hospodárstva, vytvárania výchovno-vzdelávacích programov pre rôzne vekové skupiny a pripomienkovania zákona o odpadovom hospodárstve.

V okresnom meste Pezinok začala s myšlienkou vybudovania zberného dvora a zavedenia spoločného zberu odpadov.

Svoje skúsenosti odovzdáva ako lektorka na odbornej spôsobilosti mestských policajtov Hlavného mesta Bratislava.