13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Ing. Martin Kebísek

CEO
CEMMAC a.s.

Horné Srnie
Slovakia

PRESENTATION

How Can the Cement Industry Help Waste Management in Slovakia?

Ako vie cementársky priemysel pomôcť odpadovému hospodárstvu na Slovensku?

ANNOTATION

The waste production in Slovakia is growing rapidly, an increase of half was recorded in the past decade alone. It emerged from the most recent data of the Statistical Office of the Slovak Republic.
Data from the Statistical Office of the Slovak Republic on municipal solid waste for 2020 show that Slovak households produced 2.43 million tons of municipal waste in 2020.
In 2021, we recorded a further increase in waste production to a volume of 2.7 million. tons.

The good news is that the share of recycled waste jumped to 44% in 2020 and five percent more in 2021, i.e. to 49%. For the first time in history, less than half of municipal waste ended up in landfills. 48% in 2020 and 41% in 2021.

Expressed it in tons, in 2021 more than 1.1 million tons of municipal solid waste ended up in landfills. These figures clearly show that a long-term environmental problem in Slovakia is a high rate of landfilling. Landfilling is considered to be the worst ecological way of waste handling, which also contributes to the creation of the greenhouse effect.

Only approximately 9% of municipal solid waste was recovered for electricity or heat in waste-to-energy facilities.

Slovak cement plants can significantly help this situation. Currently, they recycle more than 370,000 tons of waste annually. This capacity could theoretically be increased up to 500,000 tons after the necessary investments have been made.

Slovak cement plants currently use alternative fuels, which are mainly made from material from abroad (approx. 90%) such as Austria, Italy, Slovenia, etc.

The main goal of the cement industry in the coming years is to change this situation in favor of materials originating from Slovakia. Unfortunately, the situation is such that landfilling in Slovakia is more advantageous than separating and processing waste for the purpose of producing alternative fuels. The basic prerequisite for improving the situation is an increase in landfill fees and the installation of technological lines for the production of alternative fuels.

LECTURER’S PROFILE

Graduated from the University of Žilina in the field of Industrial engineering and management.

He completed his qualification within the ASAMER Group by studying MBA at the LIMAK University in Linz, Austria in 2011.

He held several positions in the ASAMER Group, among others he led the construction of the new kiln line of the Lukavac cement plant in Bosnia and Herzegovina. In 2012, he became the Chairman of the Board of Directors of the CEMMAC cement plant. Under his leadership, the cement plant expanded its activities to include the segment of production of ready-mix concrete.

In 2013, he was elected as the President of Association of Slovak cement producers. He represents Slovakia in the CEMBUREAU association and at international forums related to cement production and its decarbonization.

ANOTÁCIA

Produkcia odpadu na Slovensku raketovo rastie, len za uplynulé desaťročie bol zaznamenaný nárast o polovicu. Vyplynulo to z najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR.
Z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky o komunálnom odpade za rok 2020 vyplýva, že slovenské domácnosti v roku 2020 vyprodukovali 2,43mil. ton komunálneho odpadu.
V roku 2021 sme zaznamenali ďalšie navýšenie produkcie odpadu a to na objem 2,7 mil. ton.

Dobrou správou je, že podiel recyklovaného odpadu poskočil v roku 2020 na 44 % a v roku 2021 ešte o päť percent vyššie t.j. na 49%. Prvýkrát v histórii skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu. 48 % v roku 2020 a 41% v roku 2021.

Ak to vyjadríme v tonách tak v roku 2021 skončilo na skládkach viac ako 1,1 mil. ton komunálneho odpadu. Tieto čísla jasne ukazujú, že dlhodobým environmentálnym problémom Slovenska je vysoká miera skládkovania. Skládkovanie je považované za ekologicky najhorší spôsob nakladania s odpadmi, ktorý navyše prispieva k tvorbe skleníkového efektu.

Iba približne 9 % komunálneho odpadu sa zhodnotilo na elektrickú energiu alebo teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu.

Slovenské cementárne vedia tejto situácii výrazne pomôcť. V súčasnosti zhodnocujú ročne viac než 370 tisíc ton odpadu. Túto kapacitu by po realizácii nevyhnutných investícií vedeli teoreticky zvýšiť až na 500 tisíc ton.

Slovenské cementárne momentálne využívajú alternatívne palivá, ktoré sú vyrobené hlavne z materiálu zo zahraničia (cca. 90%) ako Rakúsko, Taliansko, Slovinsko atď.

Hlavným cieľom cementárskeho priemyslu v najbližších rokoch je túto situáciu zmeniť v prospech materiálov pochádzajúcich zo Slovenska. Bohužiaľ je situácia taká, že skládkovanie na Slovensku je výhodnejšie ako separovanie a spracovanie odpadov za účelom výroby alternatívnych palív. Základný predpoklad pre zlepšenie situácie je zvýšenie poplatkov za skládkovanie a inštalácia technologických liniek na výrobu alternatívnych palív.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Absolvent Žilinskej univerzity v odbore Priemyslové inžinierstvo a management.

Kvalifikáciu si doplnil v rámci skupiny ASAMER štúdiom MBA na univerzite LIMAK v rakúskom Linzi v roku 2011.

V skupine Asamer prešiel viacerými pozíciami, okrem iného viedol výstavbu novej pecnej linky cementárne Lukavac v Bosne a Hercegovine. V roku 2012 sa stal predsedom predstavenstva cementárne CEMMAC. Pod jeho vedením cementáreň rozšírila svoju činnosť o segment výroby transportbetónu.

V roku 2013 bol zvolený za prezidenta Zväzu výrobcov cementu. Reprezentuje Slovensko v združení CEMBUREAU a na medzinárodných fórach spojených s výrobou cementu a jeho dekarbonizáciou.