13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA

Environmental Legislation Commission
Automotive Industry Association of the Slovak Republic

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

Waste Data as a Key Precondition of Effective Industrial Waste Recovery Capacity Planing in Slovakia.

Dáta o odpadoch ako kľúčový predpoklad efektívneho plánovania potrebných kapacít pre zhodnocovanie priemyselných odpadov v SR.

LECTURER’S PROFILE

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA is head of Environment Department at Volkswagen Slovakia.

She has been involved in the application of environmental protection in car production for 15 years – implementing the requirements of legislation and environmental management systems in production processes, design and implementation of environmental strategy or preparation of concepts and plans to reduce environmental impacts for environmental and energy-intensive technologies.

As a member of the Environmental Legislation Commission of the Association of the Automotive Industry of the Slovak Republic, she prepares opinions and proposals for comments on the environmental legislation of the Slovak Republic and the EU.

Since 2021, she has been active as a member of the Government Council for the Green European Agreement of the Slovak Republic for the Federation of Slovak Industrial and Transport Associations.

She graduated in Environmental Protection / Geochemistry at the Faculty of Science, Comenius University in Bratislava,
and later in the professional MBA program Automotive Industry of the Technical University of Vienna and the Slovak Technical University in Bratislava.

ANOTÁCIA

 • Aktuálne dáta o priemyselných odpadoch dostupné v SR a ich možné formy interpretácie
 • Nakladanie R12 a následne možnosti/ nemožnosti zhodnotenia v SR
 • Nebezpečné odpady – možnosti a nástrahy ich zhodnocovanie v obraze ohlasovaných dát
 • Chýbajúce kapacity na zhodnocovanie priemyselných odpadov v SR 

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA vedie vo Volkswagen Slovakia, a. s. oddelenie Životné prostredie.

Viac ako 15 rokov sa venuje aplikácii tém ochrany životného prostredia pri výrobe automobilov – implementácii požiadaviek legislatívy a environmentálnych manažérskych systémov do výrobných procesov, návrhu a nasadeniu environmentálnej stratégie či prípravy konceptov a plánov na znižovanie vplyvov na životné prostredie pre environmentálne a energeticky náročné technológie.

Ako člen Komisie environmentálnej legislatívy Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky pripravuje stanoviská a návrhy pre pripomienkovanie environmentálnej legislatívy SR a EÚ.

Od roku 2021 pôsobí aktívne ako člen Rady vlády pre Zelenú európsku dohodu SR za Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy. 

Vyštudovala Ochranu životného prostredia/geochémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr profesionálny MBA program „Automotive Industry“ Technickej univerzity Viedeň a Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb prioritne pôsobiacich v oblasti automobilových výrob.

Členmi sú najmä výrobcovia vozidiel, ich zástupcovia (importéri) a  spoločnosti pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Medzi dôležitých členov patria aj stredné a vysoké  školy, ktoré sú pre automobilový priemysel partnerom,  zabezpečujúcim  kvalifikovanú pracovnú silu. Súčasťou ZAP SR sú aj  záujmové združenia, ktoré majú záujem na rozvoji automobilového priemyslu v SR.  Zväz vytvára spoločnú platformu pre aktívny rozvoj slovenského automobilového priemyslu a presadzovanie spoločných strategických cieľov s cieľom zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku.

Ciele Zväzu automobilového priemyslu SR:

 • Definovanie a presadzovanie podmienok konkurencieschopnosti slovenského automobilového priemyslu.
 • Zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom presadzovania systémových zmien v oblasti vzdelávania a pracovného trhu.
 • Zvyšovanie inovačnej schopnosti firiem z oblasti automobilového priemyslu podporovaním výskumu a vývoja.
 • Podpora rozvoja a transformácie subdodávateľov.
 • Minimalizovanie negatívneho vplyvu automobilového priemyslu na životné prostredie.
 • Presadzovanie záujmov automobilového priemyslu prostredníctvom spolupráce s relevantnými partnermi.
 • Transformácia automobilového priemyslu s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality.