13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Mgr. Daniel Rabina

CEO
Green Talk s.r.o.

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

The Fight Against Greenwashing Is Growing.
What Does the Green Claims Directive Bring to Waste Management Companies?

Boj proti greenwashingu sa stupňuje.
Čo prináša Smernica o zelených tvrdeniach firmám z odpadového hospodárstva?

KEY WORDS

greenwashing, marketing, waste management, public relations

ANNOTATION

The problem of greenwashing has resonated in public debate for several years. In an effort to attract clients’ attention, companies use terms such as “ECO”, “BIO” or “SUSTAINABILITY” on a daily basis. At best, it’s fair game, backed by data, at worst, it’s misleading and lying. At the beginning of the year, the European Commission decided to provide guidance to states on how to fight greenwashing. The Green Claims Directive provides a framework for EU countries to transpose into national legislation.  

The directive aims not only to limit the impact of greenwashing and enable consumers to make informed decisions, but also  to control companies themselves more and penalise them if they break these rules.

To meet the demands of the new legislation, companies will have to set a new perspective on their supply, production and distribution processes. Developing organisational skills and educating people will be an essential requirement. Changes may require the creation of a dedicated team or the assignment of a staff member to oversee the environmental management framework process. Companies will also need to increase teams working in marketing and external communications.

The extent of the costs involved cannot be precisely identified at the moment, but the directive offers a fairly clear idea of the issue of control and sanctions. The designs look like this:

  • Fines of up to 4% of annual turnover
  • Confiscation of the product or proceeds concerned
  • Exclusion from public procurement and funding

In our lecture, we will focus on what the Green Claims Directive brings to companies operating in the field of waste management and how they should prepare for its implementation into their own business processes.

LECTURER’S PROFILE

Daniel Rabina has been working in communication and media for more than 20 years. He led marketing at the Slovak National Theatre and worked as a producer at TV Markíza.
His specialization is strategic communication.

In 2017, he founded Green Talk, a PR and communication agency focused on industry and ESG topics.
It cooperates with clients in the fields of waste management, energy, investment banking, commercial real estate, private equity and facility management.

ORGANIZATION’S PROFILE

Green Talk is a PR and communications agency focused on industry and ESG topics. It offers comprehensive communication services from the creation of strategies and plans, through PR (Public Relations) and PA (Public Affairs), website design and management, social network administration, graphic design and media events.

Green Talk’s clients include companies from the field of waste management (KOSIT, ewia, Irbis Group, Waste Management Association), geothermal energy (PW Energy), investment banking (WOOD & Company), commercial real estate (WOOD & Company Real Estate), property management (Optimal Partner) and rental service (BikeUP).

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

greenwashing, marketing, odpadové hospodárstvo, public relations

ANOTÁCIA

Problém greenwashingu rezonuje vo verejnej debate už niekoľko rokov. Firmy, v snahe upútať pozornosť klientov, používajú pojmy ako „EKO“, „BIO“ alebo „UDRŽATEĽNOSŤ“ na dennej báze. V lepšom prípade ide o férovú hru, podloženú dátami, v horšom o zavádzanie a klamstvo. Európska komisia sa začiatkom roka rozhodla poskytnúť štátom návod ako proti greenwashingu bojovať. Smernica o zelených tvrdeniach (Green Claims Directive) poskytuje štátom EÚ rámec, ktorý môžu transponovať do národnej legislatívy.  

Cieľom smernice je nielen obmedziť dosah greenwashingu a umožniť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia, ale viac kontrolovať samotné spoločnosti a sankcionovať ich, ak tieto pravidlá porušujú.

Na splnenie nárokov novej legislatívy budú musieť firmy nastaviť nový pohľad na svoje dodávateľské, výrobné a distribučné procesy. Nevyhnutnou požiadavkou bude rozvíjanie organizačných schopností a vzdelávanie ľudí. Zmeny môžu vyžadovať vytvorenie špecializovaného tímu alebo pridelenie pracovníka, ktorý by dohliadal na rámcový proces environmentálneho manažérstva. Spoločnosti budú taktiež musieť zvýšiť tímov, pracujúcich v oblasti marketingu a externej komunikácie.

Rozsah vyvolaných nákladov sa momentálne nedá presne pomenovať, no smernica ponúka celkom jasnú predstavu o otázke kontroly a sankcií. Návrhy vyzerajú nasledovne:

  • Pokuty až do 4 % ročného obratu
  • Konfiškácia príslušného produktu alebo príjmov
  • Vylúčenie z verejných obstarávaní a verejného financovania

V našej prednáške sa zameriame na to, čo smernica Green Claims Directive prináša pre firmy pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva a ako by sa mali na pripraviť na jej implementáciu do vlastných firemných procesov.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Daniel Rabina pôsobí v komunikácii a médiách viac ako 20 rokov. Viedol marketing v Slovenskom národnom divadle, pracoval ako dramaturg v TV Markíza.
Jeho špecializáciou je strategická komunikácia.
V roku 2017 založil PR a komunikačnú agentúru Green Talk, orientovanú na témy priemyslu a ESG.  Spolupracuje s klientami z oblastí odpadového hospodárstva, energetiky, investičného bankovníctva, komerčných realít, private equity a facility managementu.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Green Talk je PR a komunikačná agentúra orientovaná na priemysel a témy ESG. Ponúka komplexné komunikačné služby od vytvorenia stratégií a plánov, cez PR (Public Relations) a PA (Public Affairs), návrhy a správu webov, administráciu sociálnych sietí, grafický dizajn až po organizáciu klientských eventov.

Medzi klientov Green Talk patria spoločnosti z odvetví odpadového hospodárstva (KOSIT, ewia, Irbis Group, Zväz odpadového hospodárstva), geotermálnej energie (PW Energy), investičného bankovníctva (WOOD & Company), komerčných realít (WOOD & Company Real Estate), správy nehnuteľností (Optimal Partner) a rental service (BikeUP).