13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

JUDr. Lucia Semančínová

Senior legal expert
Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

Cybersecurity in waste management.

Kyberbezpečnosť v odpadovom hospodárstve.

KEY WORDS

Cybersecurity, NIS2

ANNOTATION

Nowadays, no one doubts that data is a key asset for waste management. The waste management sector is increasingly dependent on information technology and digital systems. That is why the European Commission has included companies operating in the field of waste management among the companies that are obliged under the NIS2 directive to take measures to increase cyber security and thus prevent cyber threats that can seriously threaten the operation and safety of waste management.

As part of the lecture, we will introduce you to various types of cyber threats that can endanger waste management. We will include examples of attacks and their possible consequences and discuss measures and procedures to prevent them.

At the same time, we will look at the specific steps and procedures that organizations in waste management must take to ensure compliance with the NIS2 directive.

LECTURER’S PROFILE

Lucia is a lawyer specializing in personal data protection, information security and environmental law.

Lucia is an expert in the field of personal data protection. She has provided advice to many organizations and has experience in representing clients before the Personal Data Protection Office. She helps clients create and implement privacy policies, ensuring they are compliant with relevant regulations such as GDPR. Lucia is also an expert in the legal aspects of cyber security. She helps clients in preventing cyber-attacks and managing the consequences of these incidents, not only in relation to the legal side but also to the technical aspects. In addition to personal data protection, Lucia is also actively involved in environmental law. She has experiences in representing clients before administrative authorities and courts in this area, including inspections carried out by the Slovak Environmental Inspection.

Lucia is a key partner for her clients, helping them develop legal strategies and ensuring they comply with all legal requirements in these specific areas. She is able to communicate with technical experts and entrepreneurs to achieve the best results for her clients in their legal needs related to personal data, cyber security and environmental law.

ORGANIZATION’S PROFILE

The law firm SEMANČÍN & PARTNERS is focused on providing legal services in the field of environmental law and waste management.

Our work involves solving complex legal issues related to the environment and waste management. It doesn’t matter whether you are a citizen, a businessman or a public institution, we are here to help you protect and enforce your rights in these important areas.

Our services include:

  • Advice and consultation: We help our clients to understand complex environmental legislation and develop strategies to protect their rights and interests.
  • Representation in administrative proceedings and legal disputes: In case of environmental conflicts and disputes we are ready to represent you in legal proceedings and other legal processes. We will also help you with inspections carried out by the Slovak Environmental Inspection.
  • Defense in case of environmental crime: In case of accusation of committing a crime against the environment, we provide comprehensive defense during all phases of criminal proceedings.
  • Regulatory Affairs: We help clients to comply with applicable environmental regulations and standards and navigate the regulatory environment.
  • Transactions and contracts: We assist in the conclusion of environmental and waste management contracts and ensure that they comply with legal regulations.

 
Our attorneys have extensive experience in environmental law and waste management and are dedicated to helping clients achieve their goals and protect the environment for future generations.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Kybernetická bezpečnosť, NIS2

ANOTÁCIA

V dnešnej dobe už nikto nepochybuje o tom, že dáta predstavujú pre odpadové hospodárstvo kľúčové aktívum. Sektor odpadového hospodárstva je stále viac závislý na informačných technológiách a digitálnych systémoch. Preto aj Európska komisia zaradila podniky pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva medzi podniky, ktoré sú povinné podľa smernice NIS2 prijať opatrenia na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a predchádzať tak kybernetickým hrozbám, ktoré môžu vážne ohroziť prevádzku a bezpečnosť odpadového hospodárstva.

V rámci prednášky vám predstavíme rôzne typy kybernetických hrozieb, ktoré môžu ohroziť odpadové hospodárstvo. Zahrnieme príklady útokov a ich možné následky a prediskutujeme opatrenia a postupy na ich predchádzanie.

Zároveň sa budeme zaoberať konkrétnymi krokmi a postupmi, ktoré organizácie v odpadovom hospodárstve musia vykonať na zabezpečenie súladu so smernicou NIS2.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Lucia je právnička so špecializáciou na oblasť ochrany osobných údajov, informačnej bezpečnosti a práva životného prostredia.

Lucia je odborníkom v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytla poradenstvo pre mnoho organizácií a má skúsenosti so zastupovaním klientov pred Úradom na ochranu osobných údajov. Pomáha klientom vytvárať a implementovať politiky ochrany osobných údajov, čím zabezpečuje, že sú v súlade s príslušnými reguláciami, ako je napríklad GDPR. Lucia je odborníčkou aj na právne aspekty kybernetickej bezpečnosti. Pomáha klientom pri prevencii kybernetických útokov a riadení následkov týchto incidentov, a to nielen vo vzťahu k právnej stránke, ale aj k technickým aspektom. Okrem ochrany osobných údajov sa Lucia aktívne venuje aj právu životného prostredia. Má skúsenosti so zastupovaním klientov pred správnymi orgánmi a súdmi v tejto oblasti, vrátane kontrol vykonávaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Lucia je kľúčovým partnerom pre svojich klientov, pomáha im vytvoriť právne stratégie a zabezpečuje, že dodržiavajú všetky právne požiadavky v týchto špecifických oblastiach. Je schopná komunikovať s technickými odborníkmi a podnikateľmi, aby dosiahla najlepšie výsledky pre svojich klientov v rámci ich právnych potrieb týkajúcich sa osobných údajov, kyberbezpečnosti a práva životného prostredia.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS je zameraná na poskytovanie právnych služieb v oblasti práva životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Naša práca zahŕňa riešenie komplexných právnych otázok týkajúcich sa životného prostredia a odpadového hospodárstva. Nezáleží na tom, či ste občanom, podnikateľom alebo verejnou inštitúciou, sme tu, aby sme vám pomohli chrániť a presadzovať vaše práva v týchto dôležitých oblastiach.

Naše služby zahŕňajú:

  • Poradenstvo a konzultácie: Pomáhame našim klientom porozumieť komplexným environmentálnym právnym predpisom a vypracovávame stratégie na ochranu ich práv a záujmov.
  • Zastupovanie v administratívnych konaniach a súdnych sporoch: V prípade konfliktov a sporov v oblasti životného prostredia sme pripravení vás zastupovať v súdnych konaniach a iných právnych procesoch. Pomôžeme vám aj pri kontrolách vykonávaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia.
  • Obhajoba v prípade envirokriminality: V prípade obvinenia zo spáchania trestného činu proti životnému prostrediu poskytujeme komplexnú obhajobu počas všetkých fáz trestného konania.
  • Regulačné záležitosti: Pomáhame klientom dodržiavať platné environmentálne predpisy a normy a navigovať ich v regulačnom prostredí.
  • Transakcie a zmluvy: Pomáhame pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa životného prostredia a odpadového hospodárstva a zabezpečujeme, aby boli v súlade s právnymi predpismi.


Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti v oblasti práva životného prostredia a odpadového hospodárstva a sú oddaní tomu, aby pomáhali klientom dosiahnuť ich ciele a ochránili životné prostredie pre budúce generácie.