13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Ing. Roman Vandák

Director of the commodity department
ENVI – PAK, a.s.

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

Data in the system of extended producer responsibility.

Dáta v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

ANNOTATION

ENVI – PAK was founded in 2003 by leading manufacturers of packaged products. Since then, ENVI – PAK provides separate waste collection and recovery and recycling. On the 20th April 2016 the Ministry of the Environment of the Slovak Republic granted ENVI – PAK an authorization for the activity of producer responsibility organization for packaging and with effect from 1st July 2016, ENVI – PAK became the producer responsibility organization (PRO). ENVI – PAK is the longest-running producer responsibility organization (originally authorized organization) in Slovakia. Therefore, it has the most practical experience, and know-how also draws on manufacturers who have many years of international experience with the management of extended producer responsibility systems. These include Coca Cola, Nestlé, Henkel, Tetra Pak, P & G, Mattoni, Unilever and Mondelez.

ENVI – PAK provides collection, recovery and recycling of waste from packaging and non-packaging products, it finances separate waste collection in municipalities in the Slovak Republic under the Waste Act.

PRO ENVI – PAK operates on the principle of cooperation of all actors involved in the waste stream – from producers placing packaging and non-packaging products on the market or into circulation, through the municipalities responsible for providing separate waste collection on their territory, the collecting companies that provide collection and secondary sorting of waste, to waste recyclers who produce their products from secondary raw materials.

ENVI – PAK has become a member of the International Association of Producer Responsibility Organizations PRO Europe since 2003, through which it acquires and implements international know-how in Slovakia. Organizations associated with PRO Europe have been using waste collection, recovery and recycling systems for years. That is why for ENVI – PAK they are the source of recommendations that can be used in Slovakia with the fact that they have already been verified and work well with a long tradition in well-developed European countries.

In 2013, ENVI – PAK, together with 17 authorized organizations in the world, established the international non – profit alliance EXPRA, whose aim is to improve the systems and processes that meet the correct application of the principle of extended producer responsibility for packaging waste.

ORGANIZATION’S PROFILE

ENVI – PAK was founded in 2003 by leading manufacturers of packaged products. Since then, ENVI – PAK provides separate waste collection and recovery and recycling. On the 20th April 2016 the Ministry of the Environment of the Slovak Republic granted ENVI – PAK an authorization for the activity of producer responsibility organization for packaging and with effect from 1st July 2016, ENVI – PAK became the producer responsibility organization (PRO). ENVI – PAK is the longest-running producer responsibility organization (originally authorized organization) in Slovakia. Therefore, it has the most practical experience, and know-how also draws on manufacturers who have many years of international experience with the management of extended producer responsibility systems. These include Coca Cola, Nestlé, Henkel, Tetra Pak, P & G, Mattoni, Unilever and Mondelez.

ENVI – PAK provides collection, recovery and recycling of waste from packaging and non-packaging products, it finances separate waste collection in municipalities in the Slovak Republic under the Waste Act.

PRO ENVI – PAK operates on the principle of cooperation of all actors involved in the waste stream – from producers placing packaging and non-packaging products on the market or into circulation, through the municipalities responsible for providing separate waste collection on their territory, the collecting companies that provide collection and secondary sorting of waste, to waste recyclers who produce their products from secondary raw materials.

ENVI – PAK has become a member of the International Association of Producer Responsibility Organizations PRO Europe since 2003, through which it acquires and implements international know-how in Slovakia. Organizations associated with PRO Europe have been using waste collection, recovery and recycling systems for years. That is why for ENVI – PAK they are the source of recommendations that can be used in Slovakia with the fact that they have already been verified and work well with a long tradition in well-developed European countries.

In 2013, ENVI – PAK, together with 17 authorized organizations in the world, established the international non – profit alliance EXPRA, whose aim is to improve the systems and processes that meet the correct application of the principle of extended producer responsibility for packaging waste.

ANOTÁCIA

Pre systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú dáta jedným zo základných pracovných nástrojov.

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je uzlom, ktorý zbiera a spája údaje o odpadoch od priemyselných subjektov – výrobcov a subjektov nakladajúcich s odpadom, ako sú zberové spoločnosti, recyklátori, obce a mestá, prepravcovia či obchodníci s druhotnou surovinou. Výrobcovia kvartálne poskytujú OZV údaje o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh, na základe ktorých OZV sleduje trendy vo výrobe aj v množstve odpadov, ktoré následne skončia v spracovateľskom priemysle a samosprávach. Zberové spoločnosti vedú evidenciu o množstve a zložení odpadov vyzbieraných v konkrétnych obciach, pričom OZV vyhodnocuje efektívnosť zavedených zmien a vplyv vzdelávacích aktivít na triedený zber.

Na základe týchto informácií OZV dimenzuje v obciach infraštruktúru tak, aby bola pre obyvateľov pohodlná a zároveň efektívna. OZV tak sleduje nielen množstvo vyzbieraného a dotriedeného odpadu v rámci zazmluvnených obcí, ale aj koľko sa v triedenom zbere nachádza nečistôt, aké množstvo odpadu putuje na recykláciu, prípadne aj koľko odpadu je energeticky zhodnoteného. Len systém pracujúci s kvalitnými a presnými údajmi dokáže vyhodnocovať trendy v rámci dlhodobého aj krátkodobého horizontu a na základe vhodnej štruktúry údajov v dostatočnej granularite včas a adekvátne reagovať. Napríklad aj na vývoj na trhu druhotných surovín.

Systém merateľných ukazovateľov je možné získať kontinuálnym mapovaním dát a ich dôkladnou analýzou, a tak vyhodnocovať napr. vplyv zavedených legislatívnych zmien či výkyvy spotrebiteľského správania. V prípade zmien, ktoré majú priamy dopad na infraštruktúru – napríklad zmena koeficientu na papier v roku 2022 – je možné presne posúdiť, či priniesli želaný efekt a výsledkom bol nárast vytriedených množstiev, alebo naopak, išlo len o náklad pre výrobcov, bez toho, aby zmena priniesla žiadaný výsledok.

Subjekty pôsobiace v slovenskom odpadovom hospodárstve netrpezlivo očakávajú funkčný a moderný celoštátny systém, ktorý bude nielen zbierať údaje od subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve, ale na získavaných údajov aplikuje systémové kontroly a vo vhodnej dátovej štruktúre zrozumiteľné údaje potrebné pre riadenie odpadového hospodárstva. Fungujúci informačný systém umožní zároveň jednoduchú kontrolu subjektov, ktorá je k dobrému fungovaniu na celoštátnej úrovni nevyhnutná.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Spoločnosť ENVI – PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Odvtedy ENVI – PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. 20. apríla 2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky udelilo spoločnosti ENVI – PAK autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a s účinnosťou od 1. júla 2016 sa spoločnosť ENVI – PAK stala organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). ENVI – PAK je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov (pôvodne oprávnenou organizáciou) na Slovensku. Preto má najviac praktických skúseností, pričom know-how čerpá aj od výrobcov, ktorí majú s riadením systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov mnohoročné medzinárodné skúsenosti. Sú nimi Coca Cola, Nestlé, Henkel, Tetra Pak, P&G, Mattoni, Unilever a Mondelez.

ENVI – PAK zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona o odpadoch.

OZV ENVI – PAK funguje na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov – od osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu obaly a neobalové výrobky, cez obce a mestá, ktoré sú zodpovedné za zavedenie triedeného zberu na svojom území, zberové spoločnosti, ktoré zabezpečujú zber a dotriedenie odpadov, až po spracovateľov odpadov, ktorí z vytriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.

ENVI – PAK sa už pri vzniku v roku 2003 stal členom medzinárodného združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO Europe, prostredníctvom ktorého získava a na Slovensku implementuje medzinárodné know-how. Organizácie združené v PRO Europe prevádzkujú systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov dlhé roky. Preto sú pre spoločnosť ENVI – PAK zdrojom odporúčaní, ktoré môže na Slovensku využívať s tým, že boli už overené a dobre fungujú vo vyspelých európskych krajinách s dlhou tradíciou.

V roku 2013 ENVI – PAK spoločne so 17 oprávnenými organizáciami vo svete založili medzinárodné neziskové združenie EXPRA, ktorého cieľom je skvalitňovanie systémov a procesov napĺňajúcich správne uplatňovanie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti odpadov z obalov.