13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Mgr. Zuzana Vido

Attorney
Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

Security Instruments for Waste Management Projects and Investment.

Význam zabezpečovacích nástrojov pri investíciách a projektoch v odpadovom hospodárstve.

KEY WORDS

secured obligation, return of investments, security instruments

ANNOTATION

As part of the utilisation of various EU funds – European Regional Development Fund, European Social Fund, Cohesion Fund etc. and within the relevant operational programmes we often encounter various forms of investment in project focusing on environmental protection, quality of the environment, renewable energy and waste management. Great emphasis is (or should be) placed on ensuring the return of these investments, and therefore on various institutions for securing the obligations of investors and the state. Knowledge of the various forms of security instruments brings advantage to the investors. We bring you an overview of these forms of security instruments.

LECTURER’S PROFILE

Mgr. Zuzana Vido is a legal expert with many years of experiences in banking and finance, environmental law, waste management, corporate law, real estate and construction law.

Zuzana provides legal advice and services to banks and private clients in the field of finance, including financing projects for construction, purchase and renovation of real estate and logistics warehouses. In the area of environmental law and waste management, Zuzana is involved in projects and investments related to the environment, circular economy and renewable energy sources. Her experience includes legal advice in plastic waste recycling projects, municipal waste processing and textile recycling. Zuzana also provides legal advice to corporate clients, including setting up companies, setting up relations between partners and dealing with the normal activities of business companies. She also helps in setting up internal relations between partners of project companies in order to avoid conflicts. Last but not least, she also provides legal advice for developers or real estate agencies in the field of real estate and construction.

Zuzana is an experienced attorney who has an exceptional ability to work in various legal areas and provide legal advice and services to clients with diverse needs. Her practice is proof of her broad professional competence and ability to effectively solve complex legal issues in various industries.

ORGANIZATION’S PROFILE

The law firm SEMANČÍN & PARTNERS is focused on providing legal services in the field of environmental law and waste management.

Our work involves solving complex legal issues related to the environment and waste management. It doesn’t matter whether you are a citizen, a businessman or a public institution, we are here to help you protect and enforce your rights in these important areas.

Our services include:

  • Advice and consultation: We help our clients to understand complex environmental legislation and develop strategies to protect their rights and interests.
  • Representation in administrative proceedings and legal disputes: In case of environmental conflicts and disputes we are ready to represent you in legal proceedings and other legal processes. We will also help you with inspections carried out by the Slovak Environmental Inspection.
  • Defense in case of environmental crime: In case of accusation of committing a crime against the environment, we provide comprehensive defense during all phases of criminal proceedings.
  • Regulatory Affairs: We help clients to comply with applicable environmental regulations and standards and navigate the regulatory environment.
  • Transactions and contracts: We assist in the conclusion of environmental and waste management contracts and ensure that they comply with legal regulations.

 
Our attorneys have extensive experience in environmental law and waste management and are dedicated to helping clients achieve their goals and protect the environment for future generations.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

zabezpečený záväzok, návratnosť investícií, zabezpečovacie prostriedky

ANOTÁCIA

V rámci čerpania rôznych fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a pod. a v rámci príslušných operačných programov sa často stretávame s rôznymi formami investovania do projektov zameraných na ochranu životného prostredia, kvalitu životného prostredia, obnoviteľné zdroje energie a odpadového hospodárstva. Veľký dôraz sa kladie (alebo by sa mal klásť) na zabezpečenie návratnosti týchto investícií, a teda na rôzne inštitúcie na zabezpečenie záväzkov investorov a štátu. Znalosť rôznych foriem zabezpečovacích prostriedkov prináša investorom výhodu. Prinášame Vám prehľad týchto foriem zabezpečovacích prostriedkov.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Mgr. Zuzana Vido je právna expertka s viacročnými skúsenosťami v oblasti bankovníctva a financií, práva životného prostredia, odpadového hospodárstva, korporátneho práva, práva nehnuteľností a stavebníctva.

Zuzana poskytuje právne rady a služby bankám a privátnym klientom v oblasti financií, vrátane projektov financovania výstavby, kúpy a rekonštrukcie nehnuteľností a logistických skladov. V oblasti práva životného prostredia a odpadového hospodárstva sa Zuzana angažuje v projektoch a investíciách súvisiacich so životným prostredím, obehovým hospodárstvom a obnoviteľnými zdrojmi energie. Jej skúsenosti zahŕňajú právne poradenstvo v projektoch na recykláciu plastového odpadu, spracovanie komunálneho odpadu či recykláciu textilu. Zuzana poskytuje aj právne poradenstvo korporátnym klientom, vrátane zakladania spoločností, nastavovania vzťahov medzi spoločníkmi a riešenia bežnej činnosti obchodných spoločností. Pomáha aj pri nastavení vnútorných vzťahov medzi spoločníkmi projektových spoločností, aby sa predišlo konfliktom. V neposlednom rade poskytuje právne rady aj pre developerov či realitné kancelárie v oblasti nehnuteľností a stavebníctva.

Zuzana je skúsenou advokátkou, ktorá má výnimočnú schopnosť pracovať v rôznych právnych oblastiach a poskytovať právne rady a služby klientom s rôznorodými potrebami. Jej prax je dôkazom jej širokej odbornej kompetencie a schopnosti efektívne riešiť komplexné právne otázky v rôznych odvetviach.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS je zameraná na poskytovanie právnych služieb v oblasti práva životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Naša práca zahŕňa riešenie komplexných právnych otázok týkajúcich sa životného prostredia a odpadového hospodárstva. Nezáleží na tom, či ste občanom, podnikateľom alebo verejnou inštitúciou, sme tu, aby sme vám pomohli chrániť a presadzovať vaše práva v týchto dôležitých oblastiach.

Naše služby zahŕňajú:

  • Poradenstvo a konzultácie: Pomáhame našim klientom porozumieť komplexným environmentálnym právnym predpisom a vypracovávame stratégie na ochranu ich práv a záujmov.
  • Zastupovanie v administratívnych konaniach a súdnych sporoch: V prípade konfliktov a sporov v oblasti životného prostredia sme pripravení vás zastupovať v súdnych konaniach a iných právnych procesoch. Pomôžeme vám aj pri kontrolách vykonávaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia.
  • Obhajoba v prípade envirokriminality: V prípade obvinenia zo spáchania trestného činu proti životnému prostrediu poskytujeme komplexnú obhajobu počas všetkých fáz trestného konania.
  • Regulačné záležitosti: Pomáhame klientom dodržiavať platné environmentálne predpisy a normy a navigovať ich v regulačnom prostredí.
  • Transakcie a zmluvy: Pomáhame pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa životného prostredia a odpadového hospodárstva a zabezpečujeme, aby boli v súlade s právnymi predpismi.


Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti v oblasti práva životného prostredia a odpadového hospodárstva a sú oddaní tomu, aby pomáhali klientom dosiahnuť ich ciele a ochránili životné prostredie pre budúce generácie.