13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

CO-LECTURER

Ing. Valentína Zemanová

Waste Management Specialist
Volkswagen Slovakia, a.s.

Bratislava
Slovakia

CO-LECTURER

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA

Environmental Legislation Commission
Automotive Industry Association of the Slovak Republic

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

Industrial Waste Evidence from Production Line up to Leaving the Factory:
Waste Management and Optimisation Based on Data.

Evidencia priemyselných odpadov od výrobnej linky po opustenie fabriky:
Riadenie a optimalizácia odpadového hospodárstva na základe dát.

CO-LECTURER’S PROFILE

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA is head of Environment Department at Volkswagen Slovakia.

She has been involved in the application of environmental protection in car production for 15 years – implementing the requirements of legislation and environmental management systems in production processes, design and implementation of environmental strategy or preparation of concepts and plans to reduce environmental impacts for environmental and energy-intensive technologies.

As a member of the Environmental Legislation Commission of the Association of the Automotive Industry of the Slovak Republic, she prepares opinions and proposals for comments on the environmental legislation of the Slovak Republic and the EU.

Since 2021, she has been active as a member of the Government Council for the Green European Agreement of the Slovak Republic for the Federation of Slovak Industrial and Transport Associations.

She graduated in Environmental Protection / Geochemistry at the Faculty of Science, Comenius University in Bratislava,
and later in the professional MBA program Automotive Industry of the Technical University of Vienna and the Slovak Technical University in Bratislava.

ANOTÁCIA

  • Možnosti evidencie dát priamo na mieste vzniku, opakovane vznikajúce odpady, jednorazové vývozy.
  • Efektívna analýza a kontinuálna optimalizácia procesov pre minimalizáciu nákladov.

PROFILY PREDNÁŠAJÚCICH

Ing. Valentína Zemanová vyštudovala Technickú Univerzitu v Košiciach s odborom Spracovanie a Recyklácia odpadov.

V spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s. pôsobí na odd. Životné prostredie od roku 2021, kde sa zaoberala sledovaním, pripomienkovaním a vyhodnocovaním legislatívnych požiadaviek životného prostredia relevantných pre výrobu automobilov.

Vyše roka a pol sa špecializuje na oblasť odpadového a obehového hospodárstva a podieľa sa od pripomienkovania legislatívy nakladania s odpadmi cez následné efektívne prepojenie legislatívnych požiadaviek v praxi až po komplexné spracovávanie dát o odpadoch nielen pre spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. ale aj sumárne za priemyselné odpady automobilového priemyslu v SR.

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA vedie vo Volkswagen Slovakia, a. s. oddelenie Životné prostredie.

Viac ako 15 rokov sa venuje aplikácii tém ochrany životného prostredia pri výrobe automobilov – implementácii požiadaviek legislatívy a environmentálnych manažérskych systémov do výrobných procesov, návrhu a nasadeniu environmentálnej stratégie či prípravy konceptov a plánov na znižovanie vplyvov na životné prostredie pre environmentálne a energeticky náročné technológie.

Ako člen Komisie environmentálnej legislatívy Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky pripravuje stanoviská a návrhy pre pripomienkovanie environmentálnej legislatívy SR a EÚ.

Od roku 2021 pôsobí aktívne ako člen Rady vlády pre Zelenú európsku dohodu SR za Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy. 

Vyštudovala Ochranu životného prostredia/geochémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr profesionálny MBA program „Automotive Industry“ Technickej univerzity Viedeň a Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

PROFILY ORGANIZÁCIÍ

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s. vyrobila na Slovensku od roku 1991 viac ako 7 miliónov vozidiel. Je najväčším exportérom a s približne 11 000 zamestnancami zároveň aj najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. Spolu so zamestnancami je tiež jedným z najväčších prispievateľov do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 5 miliárd eur.

Vo Volkswagen Slovakia sa vyrábajú automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up! a Škoda Karoq. Spolu ide o osem modelov štyroch koncernových značiek produkovaných pod jednou strechou, čo je svetový unikát. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia preto patrí medzi najkomplexnejšie závody v celej koncernovej výrobnej sieti. Vlajkové SUV lode značiek Volkswagen, Audi a Porsche sa dokonca vyrábajú pre celý svet exkluzívne v Bratislave.

Aktuálne sa závod pripravuje na nábeh nových produktov Volkswagen Passat a Škoda Superb, ktoré prinesú nové pracovné miesta do výroby vozidiel.  V závode v Martine sa produkujú komponenty pre prevodovky a podvozky.

Volkswagen Slovakia je priekopníkom vo využívaní moderných technológií, ktoré umožňujú vyrábať špičkové produkty ešte efektívnejšie, individuálnejšie a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Ako zodpovedný výrobca automobilov a súčasť koncernu Volkswagen sa hlásime k Parížskej dohode a všetky naše aktivity a úsilie v tejto oblasti smerujú k dosiahnutiu bilančne uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb prioritne pôsobiacich v oblasti automobilových výrob.

Členmi sú najmä výrobcovia vozidiel, ich zástupcovia (importéri) a  spoločnosti pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Medzi dôležitých členov patria aj stredné a vysoké  školy, ktoré sú pre automobilový priemysel partnerom,  zabezpečujúcim  kvalifikovanú pracovnú silu. Súčasťou ZAP SR sú aj  záujmové združenia, ktoré majú záujem na rozvoji automobilového priemyslu v SR.  Zväz vytvára spoločnú platformu pre aktívny rozvoj slovenského automobilového priemyslu a presadzovanie spoločných strategických cieľov s cieľom zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku.

Ciele Zväzu automobilového priemyslu SR:

  • Definovanie a presadzovanie podmienok konkurencieschopnosti slovenského automobilového priemyslu.
  • Zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom presadzovania systémových zmien v oblasti vzdelávania a pracovného trhu.
  • Zvyšovanie inovačnej schopnosti firiem z oblasti automobilového priemyslu podporovaním výskumu a vývoja.
  • Podpora rozvoja a transformácie subdodávateľov.
  • Minimalizovanie negatívneho vplyvu automobilového priemyslu na životné prostredie.
  • Presadzovanie záujmov automobilového priemyslu prostredníctvom spolupráce s relevantnými partnermi.
  • Transformácia automobilového priemyslu s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality.