14TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2024

MANAGING SOLID WASTE AND RESOURCES PROPERLY...

FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL

SEPTEMBER 30 - OCTOBER 1, 2024
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS
SLOVAKIA

LECTURER

Ing. Michal Hort

CEO
EOSNEBOTRA, a.s.

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

Possibilities of grants for the „green“ projects.

Možnosti financovania „zelených“ projektov z verejných zdrojov.

KEY WORDS

EU Funds, Recovery plan, Modernisation Fund, Innovation Fund, STEP, R&D.

ANNOTATION

Introduction of EOSNEBOTRA as a financial-procedural advisor on public resources. EOSNEBOTRA is the largest consultancy company in the field of EU funds for businesses. Selected EOSNEBOTRA references. Basic conditions for the implementation of public funds. Areas for the implementation of public funds.

Defining financial instruments for the financing of “green” projects from public resources. The Slovakia 2021-2027 Programme. The schedule of calls for funding for green projects. Opportunities for financing green projects from the Slovakia Programme.

Some examples of projects financed from the EU funds in the following areas: energy efficiency for the private sector, renewable energy sources, recycling and waste recovery, reduction of greenhouse gas emissions, research and development in the field of “green” projects. Definition of eligible applicants, aid intensity, eligible expenditure, places of implementation, maximum grant amounts.

Financial instrument Recovery and Resilience Plan. Defining the possibilities for funding green projects from the Recovery and Resilience Plan.

The STEP financial instrument and the possibilities of financing projects from the STEP financial instrument.

The Modernisation Fund financial instrument. Defining the possibilities of funding “green” projects from the Modernisation Fund.

Financial instrument Innovation Fund. Defining the possibilities of financing “green” projects from the Innovation Fund.

Benefits of using the EU funds: increase in the competitiveness of the company, shortening the return on investment, increase in production capacity, purchase of innovative technology with software (digitalization of the production process, automation of production), increase in the utilization of RES in the company, improvement of the existing product, development of a new product or process, increase in the professionalism and re-qualification of the employees.

LECTURER'S PROFILE

Ing. Michal Hort (aged 45) assumes the role of the founder and co-owner of EOSNEBOTRA, a.s., a market leader in the arena of project management and public financing. He holds a position of a member of the Supervisory Board within the Investment Development Association – ISA at SARIO. In 2015-2021, he served as esteemed President of the World Confederation of Past Pupils of Don Bosco in Rome.

Ing. Michal Hort’s academic journey is marked by achievements in International Relations and Diplomacy, attained from reputable institutions in Bratislava and Bologna, complemented by formative years at Don Bosco Secondary School in Šaštín. He is married and a father of three.

ORGANIZATION'S PROFILE

EOSNEBOTRA is the largest consultancy company in the field of EU funds for businesses.

It was created by the merger of two renowned companies, EOS Innovazioni and nebotra consulting, which have long been among the leading consultancies on the market. For more than 20 years, it has been successfully carrying out complex consultancy activities in the field of obtaining funds from public sources for its clients’ projects, especially in the area of structural funds, state aid and Brussels financial mechanisms. During the whole period of its operation, the company’s expert team has prepared countless project analyses, plans and strategies, prepared and subsequently implemented more than 800 projects worth more than EUR 1 billion, mainly in the areas of research and development, innovative technologies, waste management, environment, energy, and healthcare.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Eurofondy, Plán obnovy, Modernizačný fond, Inovačný fond, STEP, VaV.

ANOTÁCIA

Predstavenie EOSNEBOTRA ako finančno-procesného poradcu na verejné zdroje. EOSNEBOTRA je najväčšia poradenská spoločnosť v oblasti eurofondov pre podniky. Vybrané referencie EOSNEBOTRA. Základné podmienky pre čerpanie verejných zdrojov. Oblasti čerpania verejných zdrojov.

Definovanie finančných nástrojov na financovanie „zelených“ projektov z verejných zdrojov. Program Slovensko 2021-2027. Harmonogram výziev na financovanie „zelených“  projektov. Možností financovania „zelených“   projektov z Programu Slovensko.

Príklady projektov financovaných z eurofondov v oblastiach: energetická efektívnosť pre súkromný sektor, obnoviteľné zdroje energie, recyklácia a zhodnocovanie odpadov, znižovanie emisií skleníkových plynov, výskum a vývoj v oblasti „zelených“ projektov. Definovanie oprávnených žiadateľov, intenzity pomoci, oprávnené výdavky, miesta realizácie, maximálne výšky grantov.

Finančný nástroj Plán obnovy a odolnosti SR. Definovanie možností financovania „zelených“  projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Finančný nástroj STEP a možnosti financovania projektov z finančného nástroja STEP.

Finančný nástroj Modernizačný fond. Definovanie možností financovania „zelených“  projektov z Modernizačného fondu.

Finančný nástroj Inovačný fond. Definovanie možností financovania „zelených“ projektov z Inovačného fondu.

Prínosy čerpania eurofondov: zvýšenie konkurencieschopnosti firmy, skrátenie návratnosti investície, zvýšenie výrobnej kapacity, nákup inovatívnej technológie so softwarom (digitalizácia výrobné procesu, automatizácia výroby), zvýšenie využívania OZE v podniku, zlepšenie existujúceho produktu, vývoj nového produktu alebo procesu, zvýšenie odbornosti a rekvalifikácia zamestnancov.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Ing. Michal Hort (45) je zakladateľom a spolumajiteľom firmy EOSNEBOTRA, a.s., lídrom na trhu v oblasti riadenia a financovania projektov z verejných zdrojov. Je členom dozornej rady Združenia pre rozvoj investícií – ISA pri SARIO. V rokoch 2015-2021 pôsobil ako Prezident Svetovej Konfederácie Odchovancov Don Bosca v Ríme.

Vyštudoval Medzinárodné vzťahy a diplomaciu v Bratislave a Bologni a Gymnázium Dona Bosca v Šaštíne. Je ženatý a má 3 deti.

PROFIL ORGANIZÁCIE

EOSNEBOTRA je najväčšia poradenská spoločnosť v oblasti eurofondov pre podniky.

Vznikla spojením dvoch renomovaných spoločností EOS Innovazioni a nebotra consulting, ktoré dlhodobo patrili k popredným poradenským spoločnostiam na trhu. Už viac ako 20 rokov úspešne vykonáva činnosť komplexného poradenstva v oblasti získavania finančných prostriedkov z verejných zdrojov pre projekty svojich klientov, najmä v oblasti štrukturálnych fondov, štátnej pomoci a bruselských finančných mechanizmov. Za obdobie celého pôsobenia vypracoval expertný tím spoločnosti nespočetné množstvo projektových analýz, plánov a stratégií, pripravil a následne implementoval viac ako 800 projektov za viac ako 1 mld. Euro a to hlavne v oblastiach výskumu a vývoja, inovatívnych technológií, odpadového hospodárstva, životného prostredia, energetiky a zdravotníctva.