14TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2024

MANAGING SOLID WASTE AND RESOURCES PROPERLY...

FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL

SEPTEMBER 30 - OCTOBER 1, 2024
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS
SLOVAKIA

LECTURER

Ing. Pavel Novák

CEO
Odpadová poradenská, s.r.o.

Prague
Czech Republic

PRESENTATION

The Czech Republic is NOT at risk of not achieving EU Waste targets in 2025.
– Has our approach to planning gotten us into this situation?

České republice nehrozí nedosažení evropských cílů pro odpady pro rok 2025.
– Zasloužil se o to náš přístup k plánování?

KEY WORDS

Plannig, waste management, waste targets.

ANNOTATION

The Commission’s report to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Production and the Committee of the Regions of 08/06/2023 identifies the member countries at risk of not meeting the municipal waste preparation target for reuse and recycling by 2025, the packaging recycling targets by 2025 and the target the reduction of municipal waste landfilling by 2035.

The Czech Republic is not among the countries where the fulfillment of these goals for municipal waste and packaging would be threatened. In Czech waste management, a hierarchy of waste management plans is established, which is based on the Waste Management Plan of the Czech Republic (POH ČR). The next level of the planning hierarchy is the waste management plans of the regions (Waste Management Plans of the Regions), which are based on the goals and principles of the Waste Management Plan of the Czech Republic.

Until recently, the legal obligation for waste generators – municipalities from a certain amount of waste production to have a developed POH of the municipality, which was based on the objectives of the POH of the relevant region. This interconnectedness of the plans contributed to focusing the attention of the municipalities on the development of waste management and directing organizational efforts and investments to the preparation and implementation of measures to improve infrastructure, services and the awareness of residents about correct waste management practices. On the basis of the POH system, considerable financial resources from EU funds and national sources were also channeled into the development of waste management. The result is a high level of separate concentration of municipal waste for material use and use of packaging waste. Nevertheless, the Czech Republic still has a some work to do on the way to meeting the waste targets.

LECTURER'S PROFILE

Pavel Novák has an academic education in environmental planning and economics. He worked in state institutions, state administration and the private sector, for the last twenty years as a waste management consultant and owner and director of a consulting company.

He has experience in the entire project cycle of preparation and implementation of investments in waste management, starting with feasibility studies through the EIA process, the design phase, securing financing, tendering and licensing equipment for operation. At the same time, he has experience in the preparation and implementation of strategies and plans for the development of waste management, especially for the municipal sphere and at the regional and national level. He is also dedicated to lecturing seminars and training in the area of waste management. He also used his experience when participating in several short- and medium-term foreign projects, especially in the countries of Central and Eastern Europe.

In the field of research, Pavel Novák is also the author of a patent and a methodology for measuring methane and CO2 emissions from the surface of landfills and biofilters, as well as an authorized methodology for development of WM strategies of municipalities.

ORGANIZATION'S PROFILE

The company Odpadová poradenská s.r.o. specializes especially in consulting services for the management of municipal waste management. A comprehensive portfolio of activities in the area of waste management consists of strategic development studies in waste management in municipalities and regions, feasibility studies for new facilities in waste management and waste collection and collection systems, ensuring pre-project and project preparation (EIA, risk analyses, inputs to DUR, DSP ), comprehensive services for the processing and administration of applications for subsidies, execution of procurement procedures for supplies, constructions and services for waste management, processing of emergency plans, operational regulations, integrated permits and their changes, waste management audits, monitoring of landfill gas and methane emissions from the surface landfills, training for professional workers of municipalities, state administration and enterprises in waste management. The company’s clients are public administration bodies and business entities.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Plánování, odpadové hospodářství, cíle pro odpady.

ANOTÁCIA

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výrobu a výboru regiónů z 8. 6. 2023 identifikuje členské země, kterým hrozí nesplnění cíle přípravy komunálního odpadu pro opětovné využití a recyklaci do roku 2025, cílů pro recyklaci obalů do roku 2025 a cíle ves nížení skládkování komunálního odpadu do roku 2035.

Česká republika se nenachází mezi zeměmi, kde by plnění těchto cílů pro komunální odpady a obaly bylo ohroženo. V českém odpadovém hospodářství je zavedena hierarchie plánů odpadového hospodářství, která vychází Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR). Další úrovní plánovací hierarchie jsou plány odpadového hospodářství krajů (POH krajů), které vychází z cílů a zásad POH ČR.

Donedávna byla pro původce odpadů – obce od určité velikosti produkce odpadů stanovena zákonná povinnost mít zpracovaný POH obce, který vycházel z cílů POH příslušného kraje. Tato provázanost plánů přispěla k soustředění pozornosti obcí na rozvoj odpadového hospodářství a k nasměrování organizačního úsilí a investic pro přípravu a realizaci opatření pro zlepšení infrastruktury, služeb a povědomí obyvatel o správných postupech nakládání s odpady. Na základě soustavy POH byly také do rozvoje odpadového hospodářství nasměrované značné finanční prostředky z fondů EU i národních zdrojů. Výsledkem je vysoká úroveň odděleného soustřeďování komunálních odpadů k materiálovému využití a využití obalových odpadů. Českou republiku přesto na cestě ke splnění cílů pro odpady ještě čeká kus práce.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Pavel Novák má akademické vzdělání v plánování a ekonomice životního prostředí. Působil ve státních institucích, státní správě i soukromém sektoru, posledních dvacet let jako konzultant pro odpadové hospodářství a majitel a ředitel poradenské společnosti.

Má zkušenosti z celého projektového cyklu přípravy a realizace investic v odpadovém hospodářství, počínaje studiemi proveditelnosti přes proces EIA projekční fázi, zajištění financování, tendrování a licencování zařízení k provozu. Zároveň má zkušenosti z přípravy a realizace strategií a plánů rozvoje odpadového hospodářství, především k komunální sféře a na regionální a národní úrovni. Věnuje se také lektorování seminářů a školení na úseku odpadového hospodářství. Svoje zkušenosti využil i při účasti na vícero krátkodobých a střednědobých zahraničních projektech, zejména v zemích střední a východní Evropy.

V oblasti výzkumu je Pavel Novák také autorem patentu a metodiky na měření emisí metanu a CO2 z povrchu skládek a biofiltrů a autorizované metodiky pro zpracování POH obcí.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Společnost Odpadová poradenská s.r.o. se specializuje zejména na poradenské služby pro řízení odpadového hospodářství obcí. Ucelené portfolio činností na úseku odpadového hospodářství tvoří strategické studie rozvoje v odpadovém hospodářství v obcích a regionech, studie proveditelnosti pro nová zařízení v odpadovém hospodářství a systémy shromažďování a svozu odpadů, zajištění předprojekční a projekční přípravy (EIA, analýzy rizik, vstupy do DUR, DSP), komplexní služby pro zpracování a administraci žádostí o dotace, provádění zadávacích řízení na dodávky, stavby a služby pro odpadové hospodářství, zpracování havarijních plánů, provozních řádů, integrovaných povolení a jejich změn, audity odpadového hospodářství, monitoring skládkového plynu a emisí metanu z povrchu skládek, školení pro odborné pracovníky obcí, státní správy a podniků v odpadovém hospodářství. Klienty společnosti jsou orgány veřejné správy i podnikatelské subjekty.