14TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2024

MANAGING SOLID WASTE AND RESOURCES PROPERLY...

FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL

SEPTEMBER 30 - OCTOBER 1, 2024
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS
SLOVAKIA

LECTURER

Ing. Peter Pajerchin

Sales Director – Strategy & Inovation
BRANTNER Slovakia s.r.o.

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

The Center for Energy and Biological Waste Recovery (CEBZ) – Bold idea execution in Slovak conditions.

Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ) – Realizácia odvážnej myšlienky v slovenských podmienkach.

KEY WORDS

Mechanical and biological treatment, biomethane, recycling.

ANNOTATION

The presentation titled “CEBZ – a Bold Idea Execution in Slovak Conditions” introduces the innovative project of the Center for Energy and Biological Waste Recovery (CEBZ) and its implementation in Slovakia.

This project combines energy recovery from waste with biological processing, emphasizing sustainability and environmental efficiency. Participants will learn about the project’s strategies, technical solutions, and partnerships, as well as its positive impacts on waste management, decarbonization, and sustainable agriculture.

The presentation also highlights the challenges and opportunities in project implementation and the importance of innovation and collaboration between the public and private sectors. The itself illustrates the courage and determination to achieve sustainable development goals in environmental management.

LECTURER'S PROFILE

Ing. Peter Pajerchin, Sales Director for Strategy and Innovation, Brantner Slovensko s.r.o.

Peter Pajerchin is Sales Director with responsibility for Brantner’s strategy and development in Slovakia.  Leveraging his technical education and experience in the field of alternative energy sources for transformation to innovative solutions in the field of waste management. He is one of the leading members of the joint venture BRANTNER and SPP team developing the concept of the Centre for Energy and Biological Waste Recovery as a sustainable model with positive benefits in the field of circular waste management, decarbonization and sustainable organic farming.

Motto : Either I will find the way, or I will create one.

ORGANIZATION'S PROFILE

Brantner Slovakia is a leading company in the field of waste management and energy recovery solutions, serving nearly 1 million citizens across the region. With a fleet of 300 vehicles, the company operates efficiently to collect, transport, and process waste, ensuring timely and reliable services for municipalities.

In addition to waste collection and transportation, Brantner offers comprehensive winter and summer services for municipalities, including snow removal, road maintenance, and landscaping. These services are vital for maintaining safe and functional urban environments throughout the year.

Brantner Slovakia is committed to environmental responsibility and strives to minimize the environmental impact of its operations. Through innovative technologies and sustainable practices, the company aims to contribute to the circular economy and promote sustainable development in the region.

With a dedicated team of professionals and a focus on excellence, Brantner Slovakia continues to be a trusted partner for municipalities and communities, providing essential waste management and environmental services to enhance quality of life and support the well-being of citizens.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Mechanická a biologická úprava odpadu, biometán, recyklácia.

ANOTÁCIA

Prezentácia s názvom “CEBZ – Realizácia odvážnej myšlienky v slovenských podmienkach” predstaví inovatívny projekt Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ) a jeho implementáciu na Slovensku.

Tento projekt kombinuje energetické zhodnocovanie odpadu s biologickým spracovaním a zdôrazňuje udržateľnosť a environmentálnu efektívnosť. Účastníci prezentácie sa dozvedia o stratégiách, technických riešeniach a partnerstvách projektu, ako aj o jeho pozitívnych dopadoch na oblasť nakladania s odpadom, dekarbonizáciu a udržateľné poľnohospodárstvo.

Prezentácia tiež podčiarkne výzvy a príležitosti v implementácii projektu a dôležitosť inovácie a spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Tento projekt  ilustruje odvahu a odhodlanie dosahovať ciele udržateľného rozvoja v oblasti environmentálneho manažérstva.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Ing. Peter Pajerchin, obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, Brantner Slovensko s.r.o.

Peter Pajerchin je obchodný riaditeľ so zodpovednosťou za stratégiu a rozvoj spoločnosti Brantner na Slovensku.  Technické vzdelanie a skúsenosti v oblasti alternatívnych zdrojov energie uplatňuje pri inovatívnych riešeniach v oblasti odpadového hospodárstva. Je jedným z vedúcich členov spoločného teamu BRANTNER a SPP pripravujúceho koncept Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu ako udržateľný vzorový model s pozitívnymi prínosmi v oblasti cirkulárneho odpadového hospodárstva, dekarbonizácie a  udržateľného ekologického poľnohospodárstva.

Motto : Either I will find the way, or I will create one.