14TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2024

MANAGING SOLID WASTE AND RESOURCES PROPERLY...

FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL

SEPTEMBER 30 - OCTOBER 1, 2024
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS
SLOVAKIA

LECTURER

Mgr. Peter Person

Head of the Modernization Fund methodology department
Environmentálny fond

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

Environmental Fund: Loans & Modernization Fund.

Environmentálny fond: Úvery & Modernizačný fond.

KEY WORDS

Air, energy, increasing energy efficiency, saving, air protection, waste, public buildings, renewable energy sources (RES / OZE), photovoltaics, distribution, Highly efficient combined production of electricity and heat (VÚ KVET), boiler, cogeneration units, water retention measures.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Ovzdušie, energetika, zvýšenie energetickej efektívnosti, úspora, ochrana ovzdušia, odpady, verejné budovy, obnoviteľné zdroje energie (OZE), fotovoltika, rozvody, vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla (VÚ KVET), kotol, kogeneračné jednotky, vodozádržné opatrenia.

ANNOTATION

Increasing the energy efficiency of existing public buildings with an emphasis on air protection:

Insulation of buildings, replacement of windows, roofs, replacement of central heating, boilers (electricity, biomass),
planting trees around the building, rain gardens.

Protection and use of water:

Public water supplies, public sewers (sewage treatment plant, sewage network, public sewers), water retention measures.

Providing LOANS for:

Reconstruction/modernization of buildings, revitalization and construction of parks, reconstruction of public lighting, school lighting…

Modernization fund:

Investments in energy systems, modernization of energy systems including energy storage, improvement of energy efficiency,

   • Investment projects for highly efficient combined production of electricity and heat.
   • Investment projects for the construction, reconstruction and modernization of distribution systems
   • Central supply of heat and cold
   • Producers and distributors of heat and cold or heat and electricity
   • Renewable Energy Sources (RES)

ANOTÁCIA

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia:

Zateplenie budov, výmena okien, strechy, výmena ústredného kúrenia, kotlov (elektrina, biomasa), výsadba stromov v okolí budovy, dažďové záhrady.

Ochrana a využívanie vôd:

Verejné vodovody, verejné kanalizácie (ČOV, stoková sieť, verejné kanalizácie), vodozádržné opatrenia.

Poskytovanie ÚVEROV na:

Rekonštrukciu/ modernizáciu budov, revitalizáciu a výstavbu parkov, rekonštrukciu verejného osvetlenia, osvetlenie škôl…

Modernizačný fond:

Investície do energetických systémov, modernizácia energetických systémov vrátane uskladňovania energie, zlepšenie energetickej efektívnosti,

   • Investičné projekty pre vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.
   • Investičné projekty na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov
   • Centrálne zásobovanie teplom a chladov
   • Výrobcovia aj distribútori tepla a chladu resp. tepla a elektrickej energie
   • OZE