14TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2024

MANAGING SOLID WASTE AND RESOURCES PROPERLY...

FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL

SEPTEMBER 30 - OCTOBER 1, 2024
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS
SLOVAKIA

LECTURER

Ing. Jozef Richtarčík, MSc.

Consultant and Statutory
Enviconsulting, s.r.o.

Malý Slavkov
Slovakia

PRESENTATION

The current legislative framework for EIAs in the Slovak Republic – Practical experience, problem areas, key issues, and impacts typically addressed in waste management EIAs.

Súčasný právny rámec pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike – Praktické skúsenosti, problémové oblasti, kľúčové problémy a vplyvy, ktoré sa typicky riešia pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odpadovom hospodárstve.

ANNOTATION

The presentation focuses on the current legislative framework for environmental impact assessment (EIA) in the Slovak Republic, primarily on the application of Act no. 24/2006 Coll. on the assessment of environmental impacts and on the amendment of some laws and in particular its current amendment. The Amendment to the Act on Environmental Impact Assessment through Act No. 69/2023 Coll., which supplements Act no. 24/2006 Coll. on the assessment of environmental impacts and on the amendment of certain laws as amended and on the amendment of certain laws should simplify and speed up the assessment process due to the connection with the permitting process for buildings and operations subject to impact assessment. The aim of the amendment to the law, proposed by the Ministry of the Environment of the Slovak Republic, is to eliminate the problems of the administrative process resulting from practice, to adapt the processes to the new legislation in the field of construction and spatial planning, to shorten proceedings and ensure higher professionalism of the state administration, as well as to adjust the process in terms of notifications of the European Commission. The content of the lecture is a short chronology and important milestones in the legislative history of EIA, the subject and structure of Act no. 24/2006 Coll. on environmental impact assessment, the latest changes in the law, screening and mandatory assessment of the impacts of the proposed activity or its change, the assessment process and time limits of individual procedural steps, requirements for professional competence and qualifications of authors, status of the participants in the proceedings and specifics of public involvement, practical experience with the EIA application in Slovakia, problem areas of EIA, key issues and impacts typically addressed in waste management EIAs.

LECTURER'S PROFILE

Jozef Richtarčík graduated from Chemical Engineering at the Technical University in Bratislava and Environmental Engineering at the UNECSO-IHE (International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering)/Technical University in Delft, the Netherlands.He has 40 years of professional work experience in the environment and related sectors (energy, climate change, transport, regional development), of which more than 30 years on international projects and programs funded by the EU under pre-accession and structural funds, combined with 20 years of experience in designing, planning, evaluating and monitoring EU assistance, more than 10 years of work experience in managing and coordinating EU-funded programs and projects. He worked in internationally composed teams for international institutions, governmental project implementation units, regional authorities, beneficiaries of EU technical and financial assistance in in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Bulgaria, Romania, Turkey, Croatia, Hungary and the Republic of South Africa.
Since 1993, he has been working as an independent consultant, expert advisor, manager, team leader/deputy team leader, coordinator, lecturer/trainer, analyst and evaluator within international interventions co-financed by the EU (PHARE, CARDS, ISPA/IPA, SF&CF, ESIF, and EU/IFIs mixed funds), has practical experience in the preparation and evaluation of technical assistance projects, investment projects, institutional strengthening and capacity building projects, and public administration reform projects. He performed environmental audits and public procurement with the application of international procurement rules (PRAG, FIDIC). He has practical work experience in assessing the impact of strategic documents and infrastructure projects on the environment and environmental assessment of national and international programs and projects. Since 1996, he has been registered in the Slovak register of EIA/SEA experts and since 2006 in the Bulgarian register of EIA/SEA experts as a professionally qualified person for environmental impact assessment.

ORGANIZATION'S PROFILE

Expert consultancy and consulting services in the field of the environment and related fields (energy, climate change, transport, regional development) with a focus on the preparation, management and evaluation of projects, primarily EU financed projects. Environmental impact assessment – assessment of strategies, plans and programs as well as infrastructure investment projects based on the registered professional competence on SEA/EIA. Market research, preparation and execution of public procurement in accordance with national and international EU public procurement rules. Carrying out extracurricular educational activities – trainings, workshops; organizing professional events – conferences and seminars.

ANOTÁCIA

Prednáška sa zameriava aktuálny legislatívny rámec posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v Slovenskej republike, predovšetkým na aplikáciu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a najmä jeho aktuálnej novely. Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie prostredníctvom Zákona č. 69/2023 Z. z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov by mala zjednodušiť a zrýchliť proces posudzovania z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov. Cieľom novely zákona, ktorej predkladateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, je odstránenie problémov administratívneho procesu vyplývajúcich z praxe, prispôsobenie procesov novej právnej úprave v oblasti výstavby a územného plánovania, skrátenie konaní a zabezpečenie vyššej profesionality štátnej správy, ako aj upravenie procesu v zmysle upozornení Európskej komisie. Obsahom prednášky je krátka chronológia a dôležité medzníky v legislatívnej histórii EIA, predmet a štruktúra zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, najnovšie zmeny v zákone, zisťovacie konanie a povinné posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, proces posudzovania a časové lehoty jednotlivých procesných krokov, požiadavky na odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu spracovateľov, postavenie účastníkov konania a špecifiká zapájania verejnosti, praktické skúsenosti s aplikáciou EIA na Slovensku, problémové oblasti EIA, kľúčové otázky a vplyvy obvykle riešené v rámci EIA pre odpadové hospodárstvo.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Jozef Richtarčík vyštudoval Chemické inžinierstvo na Technickej univerzite v Bratislave a Environmentálne inžinierstvo na UNESCO-IHE (International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering)/ Technickej univerzite v Delfte v Holandsku. Má 40 rokov odborných pracovných skúseností v oblasti životného prostredia a súvisiacich sektoroch (energetika, zmena klímy, doprava, regionálny rozvoj), z toho viac ako 30 rokov na medzinárodných projektoch a programoch financovaných EÚ v rámci predvstupových a štrukturálnych fondov v kombinácii s 20 rokmi skúseností pri navrhovaní, plánovaní, vyhodnocovaní a monitorovaní pomoci EÚ, viac ako 10 rokov pracovných skúseností s riadením a koordináciou programov a projektov financovaných EÚ. Pracoval v medzinárodných tímoch pre medzinárodné inštitúcie, vládne implementačné jednotky, regionálne orgány, príjemcov technickej a finančnej pomoci EÚ v Bosne a Hercegovine, Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku Chorvátsku, Maďarsku a Juhoafrickej republike.

Od roku 1993 pracuje ako nezávislý konzultant, odborný poradca, manažér, vedúci tímu/zástupca vedúceho tímu, koordinátor, lektor/tréner, analytik a evaluátor v rámci medzinárodných intervencií spolufinancovaných EÚ (PHARE, CARDS, ISPA/IPA, ŠF&KF, EŠIF, a EU/MFI zmiešané fondy), má praktické skúsenosti s prípravou a hodnotením projektov technickej pomoci, investičných projektov, projektov inštitucionálneho posilňovania a budovania kapacít, a projektov reformy verejnej správy. Vykonával environmentálne audity a verejné obstarávanie s uplatňovaním medzinárodných pravidiel obstarávania (PRAG, FIDIC). Má praktické pracovné skúsenosti s hodnotením vplyvov strategických dokumentov a infraštruktúrnych projektov na životné prostredie a environmentálnym hodnotením národných a medzinárodných programov a projektov. Od roku 1996 je zapísaný v slovenskom registri expertov EIA/SEA a od roku 2006 bulharskom registri expertov EIA/SEA ako odborne spôsobilá osoba pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Odborná poradenská činnosť a konzultačné služby v oblasti životného prostredia a príbuzných odboroch (energetika, zmena klímy, doprava, regionálny rozvoj) so zameraním na prípravu, riadenie a evaluácie projektov predovšetkým projektov financovaných EÚ. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – posudzovanie stratégií, plánov a programov ako aj infraštruktúrnych investičných projektov na základe odbornej spôsobilosti pre SEA/EIA. Prieskum trhu, príprava a vykonávanie verejných obstarávaní v súlade s národnými a medzinárodnými EÚ pravidlami verejného obstarávania. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti – tréningov, workshopov a školení; organizovanie odborných podujatí – konferencií a seminárov.