14TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2024

MANAGING SOLID WASTE AND RESOURCES PROPERLY...

FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL

SEPTEMBER 30 - OCTOBER 1, 2024
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS
SLOVAKIA

LECTURER

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Attorney & Managing Partner
Law Firm SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

How to talk with banks to get financing on time.
What to do and what to avoid doing.

Ako rokovať s banky, aby bolo zabezpečené včasné financovanie projektov.
Čo robiť a čomu sa vyhnúť.

ORGANIZATION'S PROFILE

The law firm SEMANČÍN & PARTNERS is focused on providing legal services in the field of environmental law and waste management.

Our work involves solving complex legal issues related to the environment and waste management. It doesn’t matter whether you are a citizen, a businessman or a public institution, we are here to help you protect and enforce your rights in these important areas.

Our services include:

  • Advice and consultation: We help our clients to understand complex environmental legislation and develop strategies to protect their rights and interests.
  • Representation in administrative proceedings and legal disputes: In case of environmental conflicts and disputes we are ready to represent you in legal proceedings and other legal processes. We will also help you with inspections carried out by the Slovak Environmental Inspection.
  • Defense in case of environmental crime: In case of accusation of committing a crime against the environment, we provide comprehensive defense during all phases of criminal proceedings.
  • Regulatory Affairs: We help clients to comply with applicable environmental regulations and standards and navigate the regulatory environment.
  • Transactions and contracts: We assist in the conclusion of environmental and waste management contracts and ensure that they comply with legal regulations.

Our attorneys have extensive experience in environmental law and waste management and are dedicated to helping clients achieve their goals and protect the environment for future generations.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS je zameraná na poskytovanie právnych služieb v oblasti práva životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Naša práca zahŕňa riešenie komplexných právnych otázok týkajúcich sa životného prostredia a odpadového hospodárstva. Nezáleží na tom, či ste občanom, podnikateľom alebo verejnou inštitúciou, sme tu, aby sme vám pomohli chrániť a presadzovať vaše práva v týchto dôležitých oblastiach.

Naše služby zahŕňajú:

  • Poradenstvo a konzultácie: Pomáhame našim klientom porozumieť komplexným environmentálnym právnym predpisom a vypracovávame stratégie na ochranu ich práv a záujmov.
  • Zastupovanie v administratívnych konaniach a súdnych sporoch: V prípade konfliktov a sporov v oblasti životného prostredia sme pripravení vás zastupovať v súdnych konaniach a iných právnych procesoch. Pomôžeme vám aj pri kontrolách vykonávaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia.
  • Obhajoba v prípade envirokriminality: V prípade obvinenia zo spáchania trestného činu proti životnému prostrediu poskytujeme komplexnú obhajobu počas všetkých fáz trestného konania.
  • Regulačné záležitosti: Pomáhame klientom dodržiavať platné environmentálne predpisy a normy a navigovať ich v regulačnom prostredí.
  • Transakcie a zmluvy: Pomáhame pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa životného prostredia a odpadového hospodárstva a zabezpečujeme, aby boli v súlade s právnymi predpismi.

Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti v oblasti práva životného prostredia a odpadového hospodárstva a sú oddaní tomu, aby pomáhali klientom dosiahnuť ich ciele a ochránili životné prostredie pre budúce generácie.