11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4-5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. Roman Gdovjak

Country Manager (Slovakia)
CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

Prague
Czech Republic

Presentation

Revolution of the Waste Management: Waste2Resource Marketplace

Revolúcia v odpadovom hospodárstve: Digitálne Odpadové Trhovisko

Key Words

Circulation economy, waste management, eco-innovation, digitization

Annotation

The solutions we are looking for within Cyrkl could be divided into three categories:

  • We are building the largest digital waste marketplace in the world – Cyrkl.com – Cyrkl is a digital waste marketplace where you can offer your waste, unused materials and products, as well as secondary raw materials and by-products of production. At the same time, you can search for valuable production resources on the largest portal in Central Europe. Our goal is to provide suitable business partners for everyone, which is why we use advanced digital tools and actively connect them.

 

  • Circular waste management consulting – Circular waste scans – How to get more out of waste, find out its best possible use or even find out how to get rid of waste forever? Knowledge of the circular economy, innovation and the world of waste, sophisticated data analysis, a practical view of the reality at the client’s place of business, a perfect overview of legislation and the ability to obtain a real market price of waste through our unique Cyrkl.com platform are the main ingredients for successful implementation of circular waste management. companies. The result is not theoretical conclusions, but concrete proposals bringing financial savings of 15-45% of the annual cost of waste and the calculation of CO2 reduction, usually in the hundreds of tons per year.

 

  • Systematic change – Transformation of key material flows, such as plastics, textiles, food and others, to demonstrate the principles of the circular economy. We show that the transformation of waste management in global industries from a linear to a circular model is possible and feasible in practice on an incredible pace.

Lecturer’s Profile

Roman Gdovjak has been working for a year as the Country Manager of Cyrkl for Slovakia, where he helps to develop the entire vision that arose in the Czech Republic and Slovakia. He studied international economic relations, where he was most interested in subjects and topics related to the environment and sustainability. Therefore, he went to volunteer for waste projects in China and Spain. Subsequently, he continued in this area in the Slovak Environment Agency, where he worked until the beginning of the Cyrkl initiative.

Organization’s Profile

Cyrkl is a digital waste marketplace where it is possible to offer your waste, unused materials and products, as well as secondary raw materials and by-products of production, free of charge. At the same time, it is possible to search for valuable production resources on the largest portal in Central Europe. Our goal is to ensure the connection of suitable business partners, and therefore we use advanced digital tools and actively work on connecting companies. We present a technology platform based on the use of modern and innovative tools.

In Cyrkl we see waste as a resource. We are a group of waste experts and specialists in digital innovation and circular economy. We aim to bring creativity and innovation to the world of waste management in accordance with the law. We enable the optimization of the management of waste, recyclates and production by-products by moving from those who dispose of them to those who need them. At Cyrkl, we help companies get the best possible partners every day, and we are the driving force of the circular economy. We have a team of experienced professionals. Thanks to that, today we help companies such as IKEA, Skanska, Škoda Auto or Lidl.

Kľúčové slová

Obehové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ekoinovácie, digitalizácia

Anotácia

Riešenia, ktoré v rámci Cyrkl hľadáme by sa dali rozdeliť do troch kategórií:

  • Budujeme najväčšie digitálne odpadové trhovisko na svete – Cyrkl.com – Cyrkl je digitálne odpadové trhovisko, na ktorom môžete zadarmo ponúknuť svoje odpady, nevyužívané materiály a produkty, rovnako ako druhotné suroviny a vedľajšie produkty výroby. Na najväčšom portáli v strednej Európe môžete zároveň vyhľadať hodnotné zdroje na výrobu. Našim cieľom je zabezpečiť vhodných obchodných partnerov pre všetkých a preto využívame pokročilé digitálne nástroje a aktívne ich prepájame.

 

  • Poradenstvo v Circular waste management – Cirkulárny odpadový sken – Ako z odpadu získať viac, zistiť jeho najlepšie možné využitie alebo dokonca zistiť, ako sa odpadu zbaviť navždy? Znalosť obehového hospodárstva, inovácií a sveta odpadov, sofistikovaná dátová analýza, praktický pohľad na realitu priamo na mieste klientovho podnikania, dokonalý prehľad legislatívy a schopnosť získať reálnu trhovú cenu odpadov cez našu unikátnu platformu Cyrkl.com sú hlavnými ingredienciami pre úspešné zavedenie cirkulárneho odpadového hospodárstva vo firmách. Výsledkom nie sú teoretické závery, ale konkrétne návrhy prinášajúce finančné úspory vo veľkosti 15-45 % z ročných nákladov na odpady a výpočet redukcie CO2 spravidla v stovkách ton ročne.

 

  • Systematická zmena – Transformácia kľúčových materiálových tokov, ako sú plastové materiály, textil, potraviny a iné tak, aby demonštrovala princípy obehového hospodárstva. Ukazujeme, že transformácia odpadového hospodárstva v globálnych odvetviach z lineárneho modelu na cirkulárny je možná a uskutočniteľná v praxi v rozsahu neuveriteľnou rýchlosťou.

Profil prednášajúceho

Roman Gdovjak pracuje rok na pozícii Country Managera Cyrkl-u pre Slovensko, kde pomáha rozvíjať celú víziu, ktorá vznikla v Českej Republike aj na Slovensko. Vyštudoval medzinárodné ekonomické vzťahy, kde ho najviac zaujímali predmety a témy týkajúce sa životného prostredia a udržateľnosti. Preto šiel na dobrovoľnícke projekty venujúce sa odpadom do Číny a Španielska. Následne v tejto oblasti pokračoval ďalej v Slovenskej agentúre ŽP, kde pôsobil až do začiatku iniciatívy Cyrkl.

Profil organizácie

Cyrkl je digitálne odpadové trhovisko, kde je možné zadarmo a priamo ponúknuť svoje odpady, nevyužívané materiály a produkty, rovnako ako druhotné suroviny a vedľajšie produkty výroby. Na najväčšom portáli v strednej Európe je možné zároveň vyhľadať hodnotné zdroje na výrobu. Našim cieľom je zabezpečiť spojenie vhodných obchodných partnerov, a preto využívame pokročilé digitálne nástroje a aktívne pracujeme na prepájaní firiem. Predstavujeme technologickú platformu, ktorá je založená na využívaní moderných a inovatívnych nástrojov.

V Cyrkl vidíme odpady ako zdroje. Sme skupina odpadových expertov a špecialistov na digitálne inovácie a obehové hospodárstvo. Dávame si za cieľ priniesť kreativitu a inovácie do sveta nakladania s odpadmi v súlade so zákonom. Umožňujeme optimalizáciu nakladania s odpadmi, recyklátmi a vedľajšími produktmi výroby prechodom od tých, ktorí nimi disponujú k tým, ktorí ich potrebujú. Na Cyrkl pomáhame firmám každý deň získať tých najlepších možných partnerov a sme tak hybnou silou obehového hospodárstva. Máme tím skúsených odborníkov. Aj vďaka tomu dnes pomáhame firmám ako je IKEA, Skanska, Škoda Auto alebo Lidl.