11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4 - 5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. Marián Kobolka

Owner
JRK Slovensko s.r.o.

Bratislava
Slovakia

Presentation

Ensuring convenient and efficient separation of kitchen waste in collection structures perceived as “difficult”

Zabezpečenie pohodlného a účinného oddelenia kuchynského odpadu v zberných priestoroch, ktoré je inak považované za „náročné“.

Key Words

Kitchen waste, sorting level, identification systems for separate waste collection

Annotation

The sorting of biodegradable and kitchen waste is becoming a reality for cities and municipalities to prepare for. Since 2021, the cities have to provide a separate collection of kitchen waste. To achieve the European objectives, the key factor is the closure of material flows – the natural biowaste cycle, which can be used as a source of nutrients.

We know how to do this: a sophisticated and convenient scheme for collecting biowaste directly from the door, communicating with citizens, recording waste and building quality facilities for its recovery.

The collection infrastructure of kitchen waste sorting at the source will increase the sorting rate and the cleanliness of waste, which is essential for a better quality of the composting process. The change of the system consists of the transition from upright sorting to the so-called. sorting from waste producer door – door to door. Also included is an optimized collection rate for all sorted ingredients. This system has a significant impact on the reduction of MSW production. Part of the solution is an addressable system of registration of household waste. This allows you to set up a motivational model and implement the “pay as you throw” concept. An address system and consistent waste sorting yield results – in the examples of foreign cities at a level of more than 80% sorting rate. System Success Prerequisites:
– Creation of a comfortable sorting of biowaste system for citizens.
– Increase harvesting frequency.
– Link to fair waste records.
– Evaluation of biowaste for quality compost.

Lecturer’s Profile

Lecturer’s Profile Marián Kobolka is a co-founder of JRK. He comes from Žilina, studied finance at the Silesian University in Opava and during his studies he worked in the worldwide organization AIESEC. As President, he headed the AIESEC Karviná branch and later held the post of Vice President of AIESEC Czech Republic, where he was responsible for cooperation and partnership with the commercial sector. Since 2010, JRK has been leading in three countries and specializes in the Slovak market. It actively cooperates with Slovak municipalities in waste management with the aim of increasing the rate of waste sorting and improving the state of the environment.

Organization’s Profile

For 10 years, JRK has symbolized the unique combination of cutting-edge products and technologies with the education of customers and citizens in cities and towns. It is a long-term partner of the Slovak municipalities dealing with waste prevention. It delivers innovative solutions for efficient waste management. JRK developed own software – ELWIS – for recording household waste and comprehensive waste monitoring. ELWIS is one of the company’s comprehensive solutions. To achieve significant improvements in municipal waste management, it is ideally linked to composting, the recovery of kitchen waste in a professional composting plant, and a consistent waste separation system directly from the door to door and implement a ‘pay as you throw’ model.

Kľúčové slová

Triedenie kuchynského BRO, miera triedenia, evidencia odpadu

Anotácia

Triedenie biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu sa pre mestá a obce stáva realitou, na ktorú sa musia pripraviť. Od roku 2021 musia hlavne mestá zabezpečiť triedený zber kuchynského odpadu. Pre dosiahnutie európskych cieľov je kľúčovým faktorom uzatvárať materiálové toky – prirodzený kolobeh BRKO, ktoré je možné využiť ako zdroj živín.

Vieme, ako to dosiahnuť: prepracovanou a pohodlnou schémou zberu BRKO priamo od dverí, komunikáciou s občanmi, evidenciou odpadu a vybudovaním kvalitných zariadení na jeho zhodnotenie.

Zberová infraštruktúra triedenia kuchynského BRO priamo pri zdroji zvýši mieru triedenia a čistotu odpadu, ktorá je nevyhnutná pre lepšiu kvalitu kompostovacieho procesu. Zmena systému pozostáva z prechodu od stojiskového triedenia k tzv. triedeniu od dverí producenta odpadu – door to door. Súčasťou je tiež optimalizovaná frekvencia zberu všetkých triedených zložiek. Tento systém výrazne ovplyvňuje zníženie produkcie ZKO. Súčasťou riešenia je adresný systém evidencie odpadu z domácností. Ten umožňuje nastaviť motivačný model a zavádzanie konceptu „plať za to, čo vyhodíš“. Adresný systém a dôsledné triedenie odpadu prináša výsledky – v príkladoch zahraničných miest na úrovni viac ako 80 % miery triedenia. Predpoklady úspešnosti systému:
– Vytvorenie pohodlného systému triedenia BRKO pre občanov.
– Zvýšenie frekvencie zberu.
– Prepojenie so spravodlivou evidenciou odpadu.
– Zhodnotenie BRKO na kvalitný kompost.

Profil prednášajúceho

Marián Kobolka je spoluzakladateľ spoločnosti JRK. Pochádza zo Žiliny, študoval financie na Slezské univerzite v Opave a počas štúdia pôsobil v celosvetovej organizácii AIESEC. Ako prezident viedol pobočku AIESEC Karviná a neskôr zastával post viceprezidenta AIESEC Česká republika, kde zodpovedal za spoluprácu a partnerstvo s komerčným sektorom. Od roku 2010 vedie spoločnosť JRK v troch krajinách a špecializuje sa na slovenský trh. Aktívne spolupracuje so slovenskými samosprávami v odpadovom hospodárstve s cieľom zvýšiť mieru triedenia odpadov a zlepšiť stav životného prostredia.

Profil organizácie

Spoločnosť JRK už 10 rokov symbolizuje unikátne spojenie špičkových produktov a technológií so vzdelávaním zákazníkov a občanov v mestách a obciach. Je dlhodobým partnerom slovenských samospráv pri riešení predchádzania vzniku odpadu. Prináša inovatívne riešenia pre efektívne odpadové hospodárstvo. Vo vlastnej réžii vyvinula softvér evidencie odpadov z domácností a komplexný monitoring odpadov. Systém ELWIS je jedným z komplexných riešení spoločnosti.  Pre dosiahnutie významného zlepšenia v odpadovom hospodárstve samospráv je ideálnym prepojením s domácim kompostovaním, zhodnotením kuchynského odpadu v profesionálnej kompostárni či prepojením na dôsledný systém triedenia odpadu priamo od dverí a implementovať model ,,plať za to čo vyhodíš.“