11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4 - 5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. Martin Basila

Founder and Managing Director
Sensoneo, j.s.a.

Bratislava, Slovakia

Presentation

Presentation Digitalisation and digitization of waste management – How to use technologies to manage waste efficiently and introduce fair „pay as you throw“ models.

Digitalizácia správy odpadov: Ako využiť technológie na efektívnejšie riadenie odpadov a zavedenie spravodlivých poplatkov.

Key Words

Waste, waste management, smart waste management, cleaning services, digitalisation, smart cities, sensors, IoT, internet of things, RDID, analytics, big data, industry 4.0

Annotation

Annotation Sensoneo provides smart enterprise-grade waste management solutions for cities and businesses to cost-efficiently manage the waste lifecycle, improve the environment and well-being of people. Through its unique smart waste management technology, Sensoneo is redefining the way waste is managed. The solution combines in-house produced Smart Sensors that monitor waste in real-time with sophisticated software, providing cities and businesses with digital transformation, data-driven decision making, and optimization of waste collection routes, frequencies, and vehicle loads. Sensoneo’s smart waste management has attracted cities and business around the world, and the solution has been installed in more than 50 countries on 5 continents. For more information about how Sensoneo can help you manage your waste smarter, please visit www.sensoneo.com.

COLLECTION EFFICIENCY ANALYSIS
/ presentation of analytical methodology allowing to evaluate the overall efficiency of waste collection process, identify weak points and suggest measures for improvement.
• Unique in-house developed methodology that uses 90 days of data from waste collection companies regarding containers and realized routes to uncover the actual efficiency of the current waste collection set-up in terms of cost, time, utilization, and quality of service.
• Analysis includes:
Data Quality Validation
Recommendation for specific strategic measures to be taken to make the process more efficient,
and a Simulation of the impacts of each individual measure.
• The first waste collection companies that completed the Analysis have identified a 36-64% potential for more efficient operation, direct links between specific types of containers and extreme costs, and huge gaps in recordings such as „unfinished driving“ or missing unloading tickets. The companies also appreciated the projection of new cyclic routes that better utilized their current infrastructure and enabled them to serve the same number of customers with a smaller fleet.

WATCH DOG
/ globally unique and first-of-its-kind solution supporting automatic service verification, vehicle and driving tracking
• One device solving several problems – thanks to the enterprise-grade design
• Easy installation in an hour
• Combines: Service verification, Fraud prevention, GPS (+10cm), Short and long RFID antennas, Automatic bin inventory updates, Network agnosticism, Built-in communication module
• Technical details:
RFID: multi-chip RFID reader
RFID frequency: UHF 868kHz
Outreach: 0,5m to 7m (adjustable)
Recognition of several containers or bags at the same time: Yes
Sensing the movement of the hydraulic hopper: Yes
• GPS tracker: GPS, GLONASS
• Communication networks: 2G, 4G, NBIOT, CATM1, SIGFOX, LORA
• Installation: Plug & Play without the need to interfere with the car electronics
• Supply: 24V
• Resistance: IP67
• Dimensions: ø 10cm, length: 30cm – 60cm depending on number of the RFID antennas

Lecturer’s Profile

Martin Basila is a Senior Executive Manager with great experience in the management of complex IT projects, programs, and integrations. Martin studied Automation and Robotics at the University of Technology, Bratislava, Slovakia and quickly managed to put his knowledge to practice.  Since 1997, he worked on numerous IT & project management positions for reputable companies such as Ability, IDSScheer, Quimonda, Infosys and others, and in 2012 he founded his own IT company. In 2014 he founded Sensoneo to revolutionize the way waste is managed. Martin is very passionate about new technologies, machine learning and artificial intelligence.

Organization’s Profile

Sensoneo is a global enterprise-grade smart waste management solution provider that enables cities and businesses to manage their waste efficiently, be more environmentally responsible and improve the well-being of people. Through its unique smart waste management technology, Sensoneo is redefining the way waste is managed. The solution combines in-house produced Smart Sensors that monitor waste in real-time with sophisticated software, providing cities and businesses with digital transformation, data-driven decision making, and optimization of waste collection routes, frequencies, and vehicle loads. Sensoneo’s smart waste management has attracted cities and business around the world, and the solution has been installed in more than 50 countries on 5 continents. For more information about how Sensoneo can help you manage your waste smarter, please visit www.sensoneo.com.

Kľúčové slová

Odpad, správa odpadov, manažment odpadov, komunálne služby, digitalizácia odpadov, inteligentné mestá, senzory, internet vecí, RFID, analytika, dáta, priemysel 4.0

Anotácia

Anotácia Sensoneo vyvíja a poskytuje riešenia pre inteligentnú správu odpadov, ktoré mestám a súkromným spoločnostiam umožňujú riadiť správu odpadov efektívne, znížiť negatívny dopad na životné prostredie a zlepšiť kvalitu života. Prostredníctvom svojej unikátne technológie revolučne mení spôsob riadenia odpadov. Riešenie kombinuje vlastné Smart senzory, ktoré monitorujú odpad v reálnom čase so sofistikovaným softvérom, čo zákazníkom umožňuje digitalizovať odpadovú infraštruktúru, riadiť odpady na základe dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Sensoneo riešenie zaujalo mestá a spoločnosti po celom svete a aktuálne je využívané v projektoch vo viac ako 50 krajinách. Pre viac informácií o tom, ako Vám vie Sensoneo pomôcť v inteligentnejšou riadení odpadu, navštívte prosím www.sensoneo.com.

ANALÝZA EFEKTIVITY ZVOZU ODPADU
/ Predstavenie metodológie, ktoré umožňuje vyhodnotiť skutočnú efektivitu zvozového procesu, identifikovať priestor pre úspory a zlepšenia a navrhnúť konkrétne kroky pre rýchle výsledky
• Unikátna vlastná metodológia, ktorá využíva výlučne dáta samotnej zvozovej spoločnosti za posledných 90 dní, súvisiacich s odpadovými nádobami a realizovanými zvozovými trasami, aby odhalila skutočnú efektivitu procesu z pohľadu času, nákladov, utilizácie a kvality služby
• Analýza zahŕňa:
Vyhodnotenie kvality dát
Odporúčania pre strategické opatrenia
Simulácia dopadov každého opatrenia
• Prvé zvozové spoločnosti, ktoré Analýzu absolvovali, zaznamenali 36-64% potenciál pre efektívnejšie fungovanie, priame súvislosti medzi špecifickými odpadovými nádobami a extrémnou nákladovosťou, a veľké nedostatky v záznamoch ako napr. „neukončené jazdy“ alebo chýbajúce vykládkové listky. Spoločnosti tiež ocenili návrhy nových cyklických trás, ktoré efektívnejšie využívajú súčasnú odpadovú infraštruktúru a umožnili im obslúžiť rovnaký počet zákazníkov s menším počtom vozidiel.

WATCH DOG
/ Globálne unikátne riešenie umožňujúce automatické potvrdenie výsypu, sledovanie vozidla a zvozovej trasy
• Jedno zariadenie, ktoré rieši viaceré úlohy naraz, jednoduchá inštalácia do 60 minút
• Umožňuje: potvrdenie výsypu, zamedzenie podvodom, GPS (+10cm), Krátke a dlhé RFID antény, Automatická aktualizácia inventáru nádob, Sieťová nezávislosť, Vbudovaný komunikačný modul
• Technické detaily:
RFID: multi-čipová RFID čítačka
RFID frekvencia: UHF 868kHz
Dosah: 0,5m to 7m (adjustable)
Rozoznanie viacerých kontajnerov/sáčkov súčasne: Áno
Snímanie pohybu hydraulického výsypu: Áno
• GPS sledovanie: GPS, GLONASS
• Dostupné komunikačné siete: 2G, 4G, NBIOT, CATM1, SIGFOX, LORA
• Inštalácia: Plug & Play bez potreby zasahovania do elektroniky auta
• Napájanie: 24V
• Odolnosť: IP67
• Rozmery: ø 10cm, dĺžka: 30cm – 60cm v závislosti od počtu RFID antén

Profil prednášajúceho

Martin je seniorný vrcholový manažér s množstvom skúseností s riadením rozsiahlych IT projektov, programov a integrácií. Vyštudoval Automatizáciu a robotiku na Technickej univerzite v Bratislave a od roku 1997 pracoval na početných IT a projektových manažérskych pozíciách pre etablované spoločnosti ako Ability, IDSScheer, Quimonda, Infosys a ďalšie. V roku 2014 založil spoločnosť Sensoneo s cieľom zmeniť spôsob manažmentu odpadov. Martinovou vášňou sú nové technológie, strojové učenie a umelá inteligencia.

Profil organizácie

Profil organizácie Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a spoločnostiam spravovať odpad efektívne, optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému protrediu a zlepšovať kvalitu života.
Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje unikátne ultrazvukové smart senzory, ktoré monitorujú odpad, so sofistikovaným softvérom, čo mestám a spoločnostiam umožňuje komplexne digitalizovať správu odpadu, stransparentniť odpadové toky, robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať zvozovú logistiku.
Sensoneo od svojho uvedenia na trh v roku 2015 dokázalo zaujať mestá a spoločnosti po celom svete. Aktuálne sa riešenie využíva vo vyše 50 krajinách na piatich kontinentoch. Pre viac informácií o tom, ako vám môže Sensoneo pomôcť riadiť odpad efektívnejšie, navštívte www.sensoneo.com.