11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4-5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Hana Nováková

Chairman of the Board of Directors and CEO
ENVI – PAK, a.s.

Bratislava
Slovakia

Presentation

Separate collection infrastructure in the system of extended producer responsibility.

Infraštruktúra triedeného zberu v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Key Words

Separate collection, infrastructure, extended producer responsibility.

Annotation

In 2016, producer responsibility organizations took over the responsibility for separate waste collection in the municipalities. The first step was the optimization and rationalization of the separate waste collection infrastructure with regard to its real usability and capacity.

The next step is the intensification of separate waste collection through a targeted increase in the capacity of the collection infrastructure, more intensive communication aimed at citizens in order to increase their environmental awareness and involvement in separate waste collection, as well as the process of sorting this waste on sorting lines according to recyclers.

One of the pillars on tackling the problem of landfilling and increasing the rate of recycling is to intensify the current separate waste collection in order to reduce the volume of waste ending up in landfills. It is necessary to effectively set collection targets not only for packaging and non-packaging products, but also for biodegradable waste, textiles, small construction waste, etc. The objectives must be clear, transparent, achievable, controlled and evaluated on an ongoing basis.

It is necessary to develop the infrastructure of separate waste collection in such a way as to remove practical obstacles to sorting for citizens (e.g. delivery distance and sufficient capacity). At the same time, however, it must reflect real needs with regard to legislative changes, such as the introduction of a deposit system for single use plastic and metal beverage packaging.

Since 2016, when the Waste Act came into force, which implemented the principle of extended producer responsibility into Slovak law, the amount of sorted waste has been growing continuously. In order for such growth dynamics to be maintained, it is necessary to create the conditions for monitoring developments and benefits in the long term, eliminating frequent legislative changes, in particular with an impact on the overall system of extended producer responsibility.

Lecturer’s Profile

Organization’s Profile

ENVI – PAK was founded in 2003 by leading manufacturers of packaged products. Since then, ENVI – PAK provides separate waste collection and recovery and recycling. On the 20th April 2016 The Ministry of the Environment of the Slovak Republic granted ENVI – PAK an authorization for the activity of producer responsibility organization for packaging and with effect from 1st July 2016, ENVI – PAK became the producer responsibility organization (PRO). ENVI – PAK is the longest-running producer responsibility organization (originally authorized organization) in Slovakia. Therefore, it has the most practical experience, and know-how also draws on manufacturers who have many years of international experience with the management of extended producer responsibility systems. These include Coca Cola, Nestlé, Henkel, Tetra Pak, P & G, Mattoni, Unilever and Mondelez.

ENVI – PAK provides collection, recovery and recycling of waste from packaging and non-packaging products, it finances separate waste collection in municipalities in the Slovak Republic under the Waste Act.

PRO ENVI – PAK operates on the principle of cooperation of all actors involved in the waste stream – from producers placing packaging and non-packaging products on the market or into circulation, through the municipalities responsible for providing separate waste collection on their territory, the collecting companies that provide collection and secondary sorting of waste, to waste recyclers who produce their products from secondary raw materials.

ENVI – PAK has become a member of the International Association of Producer Responsibility Organizations PRO Europe since 2003, through which it acquires and implements international know-how in Slovakia. Organizations associated with PRO Europe have been using waste collection, recovery and recycling systems for years. That is why for ENVI – PAK they are the source of recommendations that can be used in Slovakia with the fact that they have already been verified and work well with a long tradition in well-developed European countries.

In 2013, ENVI – PAK, together with 17 authorized organizations in the world, established the international non – profit alliance EXPRA, whose aim is to improve the systems and processes that meet the correct application of the principle of extended producer responsibility for packaging waste.

Kľúčové slová

Triedený zber, infraštruktúra, rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Anotácia

V roku 2016 prevzali zodpovednosť za triedený zber v obciach organizácie zodpovednosti výrobcov. Prvým krokom bola optimalizácia a racionalizácia infraštruktúry triedeného zberu  vzhľadom na  jej reálnu využiteľnosť a kapacitu.

Ďalším krokom je intenzifikácia triedeného zberu prostredníctvom cieleného zvyšovania kapacity zberovej infraštruktúry, intenzívnejšej komunikácie zameranej na občanov s cieľom zvyšovať ich environmentálne povedomie a zapojenosť do triedeného zberu, ako i proces dotrieďovania tohto odpadu na triediacich linkách vzhľadom na požiadavky recyklátorov.

Jedným z pilierov, na ktorých stojí riešenie problému skládkovania a zvyšovania miery recyklácie, je práve intenzifikácia súčasného triedeného zberu, aby sa zmenšil zmenšiť objem odpadov končiacich na skládke. Je potrebné efektívne nastaviť ciele zberu nielen pre obaly a neobalové výrobky, ale aj pre biologicky rozložiteľné odpady, textil, drobné stavebné odpady a pod. Ciele musia byť jasné, transparentné, splniteľné, kontrolované a priebežne vyhodnocované.

Infraštruktúru triedeného zberu je nevyhnutné rozvíjať tak, aby sa pre občanov odstránili praktické prekážky triedenia (napr. donášková vzdialenosť a dostatočná kapacita). Zároveň však musí reflektovať reálne potreby vzhľadom na legislatívne zmeny, ktorou je napríklad zavedenie systému záloh na jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu.

Od roku 2016, kedy vstúpil do platnosti zákon o odpadoch, ktorý implementoval do slovenského právneho poriadku princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kontinuálne rastie množstvo triedeného odpadu. Na to, aby bola takáto dynamika rastu aj naďalej  zachovaná,  je potrebné, aby boli k tomu vytvorené podmienky, ktoré umožnia dlhodobo sledovať vývoj a prínos, eliminovať časté legislatívne zmeny najmä s dopadom na celkový systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Profil prednášajúceho

Profil organizácie

Spoločnosť ENVI – PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Odvtedy ENVI – PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. 20. apríla 2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky udelilo spoločnosti ENVI – PAK autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a s účinnosťou od 1. júla 2016 sa spoločnosť ENVI – PAK stala organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). ENVI – PAK je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov (pôvodne oprávnenou organizáciou) na Slovensku. Preto má najviac praktických skúseností, pričom know-how čerpá aj od výrobcov, ktorí majú s riadením systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov mnohoročné medzinárodné skúsenosti. Sú nimi Coca  Cola,  Nestlé,  Henkel, Tetra  Pak, P&G, Mattoni, Unilever a Mondelez.

ENVI – PAK zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona o odpadoch.

OZV ENVI – PAK funguje na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov – od osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu obaly a neobalové výrobky, cez obce a mestá, ktoré sú zodpovedné za zavedenie triedeného zberu na svojom území, zberové spoločnosti, ktoré zabezpečujú zber a dotriedenie odpadov, až po spracovateľov odpadov, ktorí z vytriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.

ENVI – PAK sa už pri vzniku v roku 2003 stal členom medzinárodného združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO Europe, prostredníctvom ktorého získava a na Slovensku implementuje medzinárodné know-how. Organizácie združené v PRO Europe prevádzkujú systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov dlhé roky. Preto sú pre spoločnosť ENVI – PAK zdrojom odporúčaní, ktoré môže na Slovensku využívať s tým, že boli už overené a dobre fungujú vo vyspelých európskych krajinách s dlhou tradíciou.

V roku 2013 ENVI – PAK spoločne so 17 oprávnenými organizáciami vo svete založili medzinárodné neziskové združenie EXPRA, ktorého cieľom je skvalitňovanie systémov a procesov napĺňajúcich správne uplatňovanie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti odpadov z obalov.