11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4 - 5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

JUDr. Lucia Semančínová
Senior Lawyer

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava
Slovakia

Presentation

Repression in waste management.

Represie v odpadovom hospodárstve.

Annotation

Building effective waste management also brings with it the creation of a system for detecting and sanctioning illegal activities. Knowledge of the decision-making activities of supervisory bodies brings awareness to the market and at the same time warns entities against similar proceedings. We bring you an overview of the most common violations of regulations in the field of waste management, which have been sanctioned by the supervisory authorities, and we will advise you on what to do if the environmental inspection or the enviro – police knocks on your door.

Organization’s Profile

The law firm SEMANČÍN & PARTNERS based in Bratislava is a family Slovak law firm that is founded on traditional values of the legal profession. We see our work as a calling that we follow with fairness, honesty and confidentiality. We care deeply about establishing personal relationships with our clients, staying with them for the long run and building our relationships on trust and respect.

 

We can provide advice on:

 • obtaining environmental authorisations and licenses;
 • drafting and negotiating agreements for producer responsibility organisations;
 • drafting a generally binding municipal regulation related to waste disposal;
 • drafting and reviewing contracts for waste collection and processing;
 • drawing up a checklist of obligations and their timeline;
 • analysing environmental risks; and
 • preparing and conducting a legal environmental audit.

Kľúčové slová

Anotácia

Budovanie efektívneho odpadového hospodárstva so sebou prináša aj vytvorenie systému na odhaľovanie a sankcionovanie nelegálnych činností. Poznanie rozhodovacej činnosti dozorných orgánov prináša na trh osvetu a zároveň vystríha subjekty pred podobným konaním. Prinášame Vám prehľad najčastejších porušení predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré boli zo strany dozorných orgánov sankcionované a poradíme Vám, čo robiť, ak Vám SIŽP alebo enviropolícia zaklopú na dvere.

Profil prednášajúceho

JUDr. Lucia Semančínová má množstvo skúseností v oblasti environmentálneho práva a jeho prepojenia s trestným právom. Vo svojom príspevku sa s vami podelí o svoje skúsenosti, aktuálnu judikatúru a rozhodovaciu prax našich správnych orgánov a poradí vám, čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere.

Profil organizácie

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS so sídlom v Bratislave je slovenská rodinná advokátska kancelária založená na tradičných hodnotách advokátskej profesie. Našu prácu chápeme ako poslanie a vykonávame ju čestne, poctivo a diskrétne. Záleží nám na dlhodobých osobných vzťahoch s našimi partnermi a vzájomnej dôvere.

 

Vieme Vám poradiť pri:

 • právnom zastupovaní v prípade kontroly orgánmi dozoru.
 • obhajobe v trestnom konaní vo veci trestných činov proti životnému prostrediu.
 • zabezpečení environmentálnych povolení a licencií,
 • príprave a rokovaní o zmluvách pre organizáciou zodpovednosti výrobcov,
 • príprave všeobecne záväzného nariadenia obce v súvislosti s nakladaním s odpadmi,
 • príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zberu a spracovania odpadov,
 • stanovení zoznamu povinností a časového harmonogramu ich plnenia,
 • analýze environmentálnych rizík,
 • príprave a spracovaní právneho environmentálneho auditu.