11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4 - 5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

JUDr. Lucia Semančínová
Senior Lawyer

Mgr. et Mgr. Michal Bezák
Senior Lawyer

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava
Slovakia

Presentation

What to do if unexpectedly the Enviropolice or the Environmental Inspection knocks on your door.

Čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere.

Organization’s Profile

The law firm SEMANČÍN & PARTNERS based in Bratislava is a family Slovak law firm that is founded on traditional values of the legal profession. We see our work as a calling that we follow with fairness, honesty and confidentiality. We care deeply about establishing personal relationships with our clients, staying with them for the long run and building our relationships on trust and respect.

 

We can provide advice on:

 • obtaining environmental authorisations and licenses;
 • drafting and negotiating agreements for producer responsibility organisations;
 • drafting a generally binding municipal regulation related to waste disposal;
 • drafting and reviewing contracts for waste collection and processing;
 • drawing up a checklist of obligations and their timeline;
 • analysing environmental risks; and
 • preparing and conducting a legal environmental audit.

Kľúčové slová

Anotácia

V ostatnom období sa rapídne zvýšil počet prípadov, ktoré vyšetruje ENVIROPOLÍCIA.
Z „obyčajného“ administratívneho konania vedeného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, kde doteraz postihované subjekty skončili „len“ s pokutou, sa zrazu stáva postrach.

Z porušenia zákonov o ochrane životného prostredia sa razom môže stať trestný čin. Nuž, a v trestnom konaní už nejde „iba“ o pokutu.

Zodpovedným za trestné činy proti životnému prostrediu nemusí byť len firma podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, aj keď následky aj v tomto prípade môžu byť fatálne (napr. zrušenie firmy).

Zodpovedným môže byť súčasne s firmou aj konateľ (štatutár) a podľa trestného zákona mu hrozí podľa rozsahu porušenia poriadne vysoký trest, až 10 rokov odňatia slobody. Katalóg trestných činov, za ktoré môžu byť firma a zároveň aj konateľ stíhaný, je dlhý. Napríklad ohrozenie a poškodenie životného prostredia, neoprávnené nakladanie s odpadmi, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia atď. Zjednodušene, akékoľvek porušenie predpisov na ochranu životného prostredia, a to aj z nedbanlivosti, môže byť zároveň aj trestným činom.

Ako sa s takýmto konaním voči vašej spoločnosti alebo voči konateľovi čo najlepšie vysporiadať? Ako postupovať voči orgánom verejnej moci, ktoré u Vás vykonávajú vyšetrovacie úkony? Ako vás ochrániť nielen pred správnym potrestaním ale aj pred trestným konaním?

Profil prednášajúceho

Naši právnici

JUDr. Lucia Semančínová a

Mgr. et Mgr. Michal Bezák

majú množstvo skúseností v oblasti environmentálneho práva a jeho prepojenia s trestným právom. Vo svojom príspevku sa s vami podelia o svoje skúsenosti, aktuálnu judikatúru a rozhodovaciu prax našich správnych orgánov a poradia vám, čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere.

Profil organizácie

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS so sídlom v Bratislave je slovenská rodinná advokátska kancelária založená na tradičných hodnotách advokátskej profesie. Našu prácu chápeme ako poslanie a vykonávame ju čestne, poctivo a diskrétne. Záleží nám na dlhodobých osobných vzťahoch s našimi partnermi a vzájomnej dôvere.

 

Vieme Vám poradiť pri:

 • právnom zastupovaní v prípade kontroly orgánmi dozoru.
 • obhajobe v trestnom konaní vo veci trestných činov proti životnému prostrediu.
 • zabezpečení environmentálnych povolení a licencií,
 • príprave a rokovaní o zmluvách pre organizáciou zodpovednosti výrobcov,
 • príprave všeobecne záväzného nariadenia obce v súvislosti s nakladaním s odpadmi,
 • príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zberu a spracovania odpadov,
 • stanovení zoznamu povinností a časového harmonogramu ich plnenia,
 • analýze environmentálnych rizík,
 • príprave a spracovaní právneho environmentálneho auditu.