ENVIROMENTÁLNE DELIKTY 2020

FINANČNÉ POSTIHY A TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ

WEBINÁR
3.12. 2020

PRACOVNÝ SEMINÁR

PRAKTICKÉ OTÁZKY A RIEŠENIE REÁLNYCH SITUÁCIÍ

ČO ROBIŤ, AK VÁM ENVIROPOLÍCIA ALEBO SIŽP ZAKLOPÚ NEČAKANE NA DVERE.

 • null

  Mgr. et Mgr. Michal Bezák,
  Senior Lawyer

 • null

  JUDr. Lucia Semančínová, Senior Lawyer

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava

AKO KONKRÉTNE SA ZMENÍ EVIDENCIA ODPADOV OD 1.1.2022 PO ZAVEDENÍ ISOH SR VO SVETLE DESAŤROČNÝCH SKÚSENOSTÍ Z ISOH ČR.

 • null

  Miroslav Jakuš, riaditeľ

INISOFT s.r.o

Liberec & Banská Bystrica

ZAMERANIE ODBORNÝCH PRÍSPEVKOV

Príspevky reflektujú aktuálnu situáciu a potreby ako právnických, tak aj fyzických osôb, ktoré nesú odbornú, finančnú a prípadne i trestnú zodpovednosť za riadne plnenie úloh, povinností a nariadení vzťahujúcich sa na:

 • odpadové hospodárstvo,
 • nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie a likvidáciu,
 • prevenciu vzniku škôd na životnom prostredí.

 

Ide okrem iného o zástupcov:

 • samospráv,
 • organizácií pôsobiacich v odvetví odpadového hospodárstva,
 • podnikov, ktorých prevádzka ovplyvňuje, alebo by mohla negatívne ovplyvňovať životné prostredie

 

zodpovedných napr. za:

 • právne oddelenie,
 • odbor odpadového hospodárstva a/alebo životného prostredia
 • finančné a investičné plánovanie

a v neposlednom rade priamo aj o štatutárnych zástupcov

ANOTÁCIE PRÍSPEVKOV

Čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere.

 • null

  Mgr. et Mgr. Michal Bezák, Senior Lawyer

 • null

  JUDr. Lucia Semančínová, Senior Lawyer

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava
Slovenská advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo v oblasti environmentálnej regulácie.

V ostatnom období sa rapídne zvýšil počet prípadov, ktoré vyšetruje tzv. ENVIROPOLÍCIA. Z „obyčajného“ administratívneho konania vedeného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, kde doteraz postihované subjekty skončili „len“ s pokutou, sa zrazu stáva postrach. Z porušenia zákonov o ochrane životného prostredia sa razom môže stať trestný čin. Nuž, a v trestnom konaní už nejde „iba“ o pokutu. Trestnoprávne zodpovedným za trestné činy proti životnému prostrediu nemusí byť len firma podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, aj keď následky aj v tomto prípade môžu byť fatálne (napr. zrušenie firmy). Trestnoprávne zodpovedným môže byť súčasne s firmou aj jej konateľ (štatutár) a podľa trestného zákona mu pri určitých kvalifikovaných skutkových podstatách hrozí poriadne vysoký trest, až 10 rokov odňatia slobody. Katalóg trestných činov, za ktoré môžu byť firma a zároveň aj jej konateľ stíhaný, je dlhý. Napríklad ohrozenie a poškodenie životného prostredia, neoprávnené nakladanie s odpadmi, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia atď. Zjednodušene, akékoľvek porušenie predpisov na ochranu životného prostredia, a to aj z nedbanlivosti, môže byť zároveň aj trestným činom.

Ako sa s takýmto konaním voči vašej spoločnosti alebo voči konateľovi čo najlepšie vysporiadať? Ako postupovať voči orgánom verejnej moci, ktoré u Vás vykonávajú vyšetrovacie úkony? Ako vás ochrániť nielen pred správnym potrestaním ale aj pred trestným konaním?

Naši právnici JUDr. Lucia SemančínováMgr. et Mgr. Michal Bezák majú množstvo skúseností v oblasti environmentálneho práva a jeho prepojenia s trestným právom. Vo svojej prednáške  sa s vami podelia o svoje skúsenosti, aktuálnu judikatúru a rozhodovaciu prax našich správnych orgánov a poradia vám, čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere.

OSNOVA

I. časť

 1. Postup SIŽP pri výkone kontroly, oprávnenia a povinnosti inšpektorov
 2. Práva a povinnosti kontrolovaných subjektov, právne prostriedky ochrany voči SIŽP
 3. Správne konanie a preskúmanie rozhodnutí SIŽP súdmi
 4. Rozhodovacia prax SIŽP v nadväznosti na následné trestné konanie
 5. Pokuty uložené SIŽP

II. časť

 1. Trestné činy proti životnému prostrediu
 2. Zásada ne bis in idem a jej (ne)aplikácia pri postihovaní právnickej osoby a jej konateľa ako fyzickej osoby za ten istý skutok
 3. Postup orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovacích úkonoch
 4. Judikatúra vo veciach trestania za trestné činy proti životnému prostrediu
 5. Ako viesť obhajobu od začiatku prešetrovania SIŽP a enviropolície

Ako konkrétne sa zmení evidencia odpadov od 1.1.2022 po zavedení ISOH SR vo svetle desaťročných skúseností z ISOH ČR.

 • null

  Miroslav Jakuš, riaditeľ

Zavedenie povinnosti odovzdávať evidenciu odpadov do ISOH od 1.1.2022 nutne už teraz vyvoláva množstvo otázok. Cieľom príspevku je ukázať na konkrétnych príkladoch, čo dotknuté obce a firmy vlastne čaká, ako sa na zmeny pripraviť a vyhnúť sa tak riziku kontrol a pokút.

INISOFT s.r.o. už pred viac ako 10 rokmi vytvorila a zaviedla ISOH do Českej republiky a dodnes celý systém spravuje. Pomáha všetkým zapojeným subjektom, od ministerstva životného prostredia cez územné celky štátnej správy, až po obce a firmy, ktoré evidenciu odpadov vedú a hlásia.

PARTNERI PODUJATIA

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS so sídlom v Bratislave je slovenská rodinná advokátska kancelária založená na tradičných hodnotách advokátskej profesie. Našu prácu chápeme ako poslanie a vykonávame ju čestne, poctivo a diskrétne. Záleží nám na dlhodobých osobných vzťahoch s našimi partnermi a vzájomnej dôvere.

Vieme Vám poradiť pri:

 • právnom zastupovaní v prípade kontroly orgánmi dozoru.
 • obhajobe v trestnom konaní vo veci trestných činov proti životnému prostrediu.
 • zabezpečení environmentálnych povolení a licencií,
 • príprave a rokovaní o zmluvách pre organizáciou zodpovednosti výrobcov,
 • príprave všeobecne záväzného nariadenia obce v súvislosti s nakladaním s odpadmi,
 • príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zberu a spracovania odpadov,
 • stanovení zoznamu povinností a časového harmonogramu ich plnenia,
 • analýze environmentálnych rizík,
 • príprave a spracovaní právneho environmentálneho auditu.

Inisoft s.r.o.
Banská Bystrica

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Webinár

3. 12. 2020
9:30 – 12:30 včítane diskusie a prestávky

PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

ORGANIZÁTOR

Záväznú prihlášku zašlite mailom alebo faxom na adresu Organizátora webinára.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.
Účastnícky poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 1.12.2020.
Po prihlásení a úhrade účastníckeho poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje k sledovaniu webinára.

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

Spoločnosť zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

55,- € / osoba (bez DPH)
66,- € / osoba (s DPH)

TEŠÍME SA NA NAŠU DISKUSIU.