ENVIROMENTÁLNE DELIKTY 2021

FINANČNÉ POSTIHY A TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ

ISOH

ZAVÁDZANIE SYSTÉMU ISOH A ZMENY OD 1.1.2022.

WEBINÁR
23. 2. 2021

PRACOVNÝ SEMINÁR

PRAKTICKÉ OTÁZKY A RIEŠENIE REÁLNYCH SITUÁCIÍ

Príspevky a odborné prezentácie

ČO ROBIŤ, AK VÁM ENVIROPOLÍCIA ALEBO SIŽP ZAKLOPÚ NEČAKANE NA DVERE.

 • null

  Mgr. et Mgr. Michal Bezák, Senior Lawyer

 • null

  JUDr. Lucia Semančínová, Senior Lawyer

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava

AKÉ ZMENY PRINESIE ZAVEDENIE ISOH OD 1.1.2022.

 • null

  Miroslav Jakuš, riaditeľ

 • null

  Ing. Martina Poláčková, obchodný riaditeľ a špecialista pre legislatívu OH

INISOFT s.r.o

Liberec & Banská Bystrica

ZAMERANIE ODBORNÝCH PRÍSPEVKOV

Príspevky reflektujú aktuálnu situáciu a potreby ako právnických, tak aj fyzických osôb, ktoré nesú odbornú, finančnú a prípadne i trestnú zodpovednosť za riadne plnenie úloh, povinností a nariadení vzťahujúcich sa na:

 • odpadové hospodárstvo,
 • nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie a likvidáciu,
 • prevenciu vzniku škôd na životnom prostredí.

 

Ide okrem iného o zástupcov:

 • samospráv,
 • organizácií pôsobiacich v odvetví odpadového hospodárstva,
 • podnikov, ktorých prevádzka ovplyvňuje, alebo by mohla negatívne ovplyvňovať životné prostredie

 

zodpovedných napr. za:

 • právne oddelenie,
 • odbor odpadového hospodárstva a/alebo životného prostredia
 • finančné a investičné plánovanie

a v neposlednom rade priamo aj o štatutárnych zástupcov

OBSAH A ANOTÁCIE PRÍSPEVKOV

Čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere.

 • null

  Mgr. et Mgr. Michal Bezák, Senior Lawyer

 • null

  JUDr. Lucia Semančínová, Senior Lawyer

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava
Slovenská advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo v oblasti environmentálnej regulácie.

V ostatnom období sa rapídne zvýšil počet prípadov, ktoré vyšetruje tzv. ENVIROPOLÍCIA. Z „obyčajného“ administratívneho konania vedeného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, kde doteraz postihované subjekty skončili „len“ s pokutou, sa zrazu stáva postrach. Z porušenia zákonov o ochrane životného prostredia sa razom môže stať trestný čin. Nuž, a v trestnom konaní už nejde „iba“ o pokutu. Trestnoprávne zodpovedným za trestné činy proti životnému prostrediu nemusí byť len firma podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, aj keď následky aj v tomto prípade môžu byť fatálne (napr. zrušenie firmy). Trestnoprávne zodpovedným môže byť súčasne s firmou aj jej konateľ (štatutár) a podľa trestného zákona mu pri určitých kvalifikovaných skutkových podstatách hrozí poriadne vysoký trest, až 10 rokov odňatia slobody. Katalóg trestných činov, za ktoré môžu byť firma a zároveň aj jej konateľ stíhaný, je dlhý. Napríklad ohrozenie a poškodenie životného prostredia, neoprávnené nakladanie s odpadmi, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia atď. Zjednodušene, akékoľvek porušenie predpisov na ochranu životného prostredia, a to aj z nedbanlivosti, môže byť zároveň aj trestným činom.

Ako sa s takýmto konaním voči vašej spoločnosti alebo voči konateľovi čo najlepšie vysporiadať? Ako postupovať voči orgánom verejnej moci, ktoré u Vás vykonávajú vyšetrovacie úkony? Ako vás ochrániť nielen pred správnym potrestaním ale aj pred trestným konaním?

Lektori

Naši právnici JUDr. Lucia SemančínováMgr. et Mgr. Michal Bezák majú množstvo skúseností v oblasti environmentálneho práva a jeho prepojenia s trestným právom. Vo svojej prednáške  sa s vami podelia o svoje skúsenosti, aktuálnu judikatúru a rozhodovaciu prax našich správnych orgánov a poradia vám, čo robiť, ak vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere.

Osnova

I. časť

 1. Postup SIŽP pri výkone kontroly, oprávnenia a povinnosti inšpektorov
 2. Práva a povinnosti kontrolovaných subjektov, právne prostriedky ochrany voči SIŽP
 3. Správne konanie a preskúmanie rozhodnutí SIŽP súdmi
 4. Rozhodovacia prax SIŽP v nadväznosti na následné trestné konanie
 5. Pokuty uložené SIŽP

 

II. časť

 1. Trestné činy proti životnému prostrediu
 2. Zásada ne bis in idem a jej (ne)aplikácia pri postihovaní právnickej osoby a jej konateľa ako fyzickej osoby za ten istý skutok
 3. Postup orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovacích úkonoch
 4. Judikatúra vo veciach trestania za trestné činy proti životnému prostrediu
 5. Ako viesť obhajobu od začiatku prešetrovania SIŽP a enviropolície

Aké zmeny prinesie zavedenie ISOH od 1.1.2022.

 • null

  Miroslav Jakuš, riaditeľ

 • null

  Ing. Martina Poláčková, obchodný riaditeľ a špecialista pre legislatívu OH

INISOFT s.r.o.

Liberec & Banská Bystrica
Softvér pre evidenciu odpadov.

Zavedenie povinnosti odovzdávať evidenciu odpadov do ISOH od 1.1.2022 už teraz nutne vyvoláva množstvo otázok ako sú napr.:

 • Prečo vlastne ISOH vznikol a komu vlastne poslúži?
 • Čo dotknuté obce a firmy vlastne čaká, ako sa na zmeny pripraviť a vyhnúť sa tak riziku kontrol a pokút, alebo ako ich prinajmenšom minimalizovať?
 • Na čo v procese nakladania s odpadmi a následnej evidencie nezabúdať?
 • Čo si pod pojmom digitalizácia evidencia odpadov predstaviť a na čo sa pri nej zamerať?

 

Odpovede na tieto otázky Vám priblížia lektori zo spoločnosti INISOFT, ktorá vytvorila, zaviedla a dodnes spravuje ISOH v Českej republike. Prezentácia bude obohatená o konkrétne ukážky prevádzkovej a legislatívnej evidencie odpadov v softvéri ENVITA.

Lektori

Riaditeľ spoločnosti pán Miroslav Jakuš, bývalý vedúci pracovník na úseku ochrany životného prostredia menšieho českého mesta, ktorý pred 24 rokmi prešiel do sféry IT. IT vykonával a riadil vo vyznaných spoločnostiach ako GORDIC alebo ŠKODA AUTO a dnes je už 6 rokov najvyšším manažérom stredne veľkej spoločnosti INISOFT v Čechách a na Slovensku. To on zastupuje túto firmu v poradnom orgáne pre zmysluplné dokončenie ISOH.

Riaditeľka obchodu Ing. Martina Poláčková, líder obchodu INISOFT-u na slovenskom trhu a tiež legislatívny odborník a školiteľ vedenia evidencie odpadov v elektronickej podobe.

Osnova

 1. Rizikové ciele a prínosy projektu ISOH.
 2. VIDEO – Riziká späté s nesprávne vedenou evidenciou odpadov.
 3. ENVITA – Ukážka softvéru pre evidenciu odpadov.
 4. Revolučné zmeny od 1. 1. 2022.
 5. Riziká od 1. 1. 2022.
 6. Na čo je potrebné sa zamerať.
 7. Odporúčania.

PARTNERI PODUJATIA

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS so sídlom v Bratislave je slovenská rodinná advokátska kancelária založená na tradičných hodnotách advokátskej profesie. Našu prácu chápeme ako poslanie a vykonávame ju čestne, poctivo a diskrétne. Záleží nám na dlhodobých osobných vzťahoch s našimi partnermi a vzájomnej dôvere.

Vieme Vám poradiť pri:

 • právnom zastupovaní v prípade kontroly orgánmi dozoru.
 • obhajobe v trestnom konaní vo veci trestných činov proti životnému prostrediu.
 • zabezpečení environmentálnych povolení a licencií,
 • príprave a rokovaní o zmluvách pre organizáciou zodpovednosti výrobcov,
 • príprave všeobecne záväzného nariadenia obce v súvislosti s nakladaním s odpadmi,
 • príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zberu a spracovania odpadov,
 • stanovení zoznamu povinností a časového harmonogramu ich plnenia,
 • analýze environmentálnych rizík,
 • príprave a spracovaní právneho environmentálneho auditu.

INISOFT s.r.o.

Liberec & Banská Bystrica
Softvér pre evidenciu odpadov.

Spoločnosť INISOFT už pred viac ako 10 rokmi vytvorila a zaviedla ISOH v Českej republiky a dodnes celý systém spravuje. Pomáha všetkým zapojeným subjektom, od Ministerstva životného prostredia cez územné celky štátnej správy, až po obce a firmy, ktoré evidenciu odpadov vedú a hlásia. Spoločnosť je členom poradného orgánu pre dokončenie ISOH, ktorý vznikol v januári 2021. Spoločnosť INISOFT je autorom softvéru pre skladovú a legislatívnu evidenciu odpadov ENVITA.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania webinára

Termín konania: 23. 2. 2021
Zahájenie:
I. Environmentálne delikty 9:00
II. ISOH 11:30
Predpokladaný záver: 14:00

Termín na zaslanie prihlášky a úhradu účastníckeho poplatku

19. 2. 2021

PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

ORGANIZÁTOR

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK JE NUTNÉ UHRADIŤ NAJNESKÔR DO 19. 2. 2021.

Po prihlásení a úhrade účastníckeho poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje k sledovaniu webinára.

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

Spoločnosť zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

55,- € / osoba (bez DPH)
66,- € / osoba (s DPH)

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ NA WEBINÁRI