ENVIROMENTÁLNE DELIKTY 2021

QUO VADIS LEGISLATÍVA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

TRESTNÁ ČINNOSŤ V OH - MOTÍVY A POSTIHY

ENVIROPOLÍCIA A SIŽP - HLAVNÝ NÁSTROJ KONTROLY - ISOH

RIZIKÁ PRI ODOVZDÁVANÍ DÁT DO ISOH OD 1.1.2022.

WEBINÁR
28. 4. 2021

PRACOVNÝ SEMINÁR

PRAKTICKÉ OTÁZKY A RIEŠENIE REÁLNYCH SITUÁCIÍ

Príspevky a odborné prezentácie

TRESTNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
– MOTÍVY, DÔSLEDKY, POSTIHY A MOŽNOSTI NÁPRAVY.

 • null

  plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ

Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov
a environmentálnej kriminality

Úrad kriminálnej polície
Prezídium Policajného zboru

QUO VADIS ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO NA SLOVENSKU

 • null

  JUDr. Lucia Semančínová, Senior Lawyer

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava

AKO OD 1.1.2022 MINIMALIZOVAŤ RIZIKÁ PRI ODOVZDÁVANÍ DÁT DO ISOH
– ZÁKLADNÉHO NÁSTROJA INŠPEKCIE ŽP A ENVIROPOLÍCIE.

 • null

  Miroslav Jakuš, riaditeľ

 • null

  Ing. Martina Poláčková, obchodný riaditeľ a špecialista pre legislatívu OH

INISOFT s.r.o

Liberec & Banská Bystrica

ZAMERANIE ODBORNÝCH PRÍSPEVKOV

Príspevky reflektujú aktuálnu situáciu a potreby ako právnických, tak aj fyzických osôb, ktoré nesú odbornú, finančnú a prípadne i trestnú zodpovednosť za riadne plnenie úloh, povinností a nariadení vzťahujúcich sa na:

 • odpadové hospodárstvo,
 • nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie a likvidáciu,
 • prevenciu vzniku škôd na životnom prostredí.

 

Ide okrem iného o zástupcov:

 • samospráv,
 • organizácií pôsobiacich v odvetví odpadového hospodárstva,
 • podnikov, ktorých prevádzka ovplyvňuje, alebo by mohla negatívne ovplyvňovať životné prostredie

 

zodpovedných napr. za:

 • právne oddelenie,
 • odbor odpadového hospodárstva a/alebo životného prostredia
 • finančné a investičné plánovanie

a v neposlednom rade priamo aj o štatutárnych zástupcov

OBSAH A ANOTÁCIE PRÍSPEVKOV

Trestná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
– motívy, dôsledky, postihy a možnosti nápravy.

 • null

  plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ

Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov
a environmentálnej kriminality

Úrad kriminálnej polície
Prezídium Policajného zboru

Trestná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva predstavuje v súčasnosti jednu z najvážnejších bezpečnostných hrozieb pre spoločnosť. Problémom tejto hrozby je jej širokospektrálny dosah na rôzne oblasti spoločnosti, pričom niektoré z týchto následkov môžu byť neodstrániteľné alebo ich odstránenie si vyžaduje vysoké finančné náklady alebo investície. Porozumenie motívom a spôsobom jej páchania je kľúčové pre identifikáciu najlepších spôsobov jej eliminácie.

Príspevok zjednodušeným spôsobom predstaví problematiku odpadového hospodárstva z pohľadu Trestného zákona a presadzovania trestného práva orgánmi činnými v trestnom konaní. Budú prezentované informácie o praxi orgánov činných v trestnom konaní pri aplikovaní kvalifikačných znakov trestného činu neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302 Trestného zákona, informácie o identifikovaní následkov tejto trestnej činnosti a motívoch páchateľov. Súčasne na praktických príkladoch budú prezentované skúsenosti polície s odhaľovaním a usvedčovaním páchateľov tejto trestnej činnosti.

Lektor

Plk. Ing. Mário Kern je absolventom Vojenskej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, ktorú ukončil v roku 1994.

Od roku 1995 pôsobil v Policajnom zbore ako vyšetrovateľ, pričom v roku 2002 sa stal prvým policajným špecialistom na oblasť environmentálnej trestnej činnosti v pôsobnosti vtedajšej sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR. Od roku 2004 pôsobil ako starší vyšetrovateľ špecialista úradu kriminálnej a justičnej polície Prezídia Policajného zboru v oblasti boja proti environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa CBRN materiálov. Súčasne od roku 2004 do roku 2012 viedol špecializovaný vyšetrovací tím určený na odhaľovanie a vyšetrovanie najzávažnejších prípadov environmentálnej trestnej činnosti.

V roku 2012 sa stal riaditeľom novovzniknutého Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Na tejto pozícii sa nachádza dodnes.

V rámci svojej činnosti zodpovedá na odhaľovanie a vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov, jeho pracovisko vykonáva vzdelávanie a výcvik policajtov v tejto oblasti, kontrolnú činnosť, medzinárodnú a medzirezortnú spoluprácu na zverenom úseku, prípravu príslušných právnych predpisov a realizuje medzinárodné bezpečnostné projekty.

Okrem týchto aktivít pôsobí ako medzinárodný expert a školiteľ pre Interpol, Europol, IAEA a iné medzinárodné organizácie v oblasti boja proti environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov.

Quo vadis odpadové hospodárstvo na Slovensku.

 • null

  JUDr. Lucia Semančínová, Senior Lawyer

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava
Slovenská advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo v oblasti environmentálnej regulácie.

Zákon o odpadoch bol od svojej účinnosti od 1. januára 2016 novelizovaný už 24-krát.

K tomu je potrebné pripočítať ešte mnohé úpravy vykonávacích vyhlášok.
Je možné vyznať sa v tak rýchlo sa meniacich predpisoch? A prispievajú vôbec všetky zmeny k zlepšeniu stavu odpadového hospodárstva na Slovensku?

Čo všetko čaká výrobcov, prevádzkovateľov zariadení či iné subjekty v najbližšom období a čo im hrozí, ak všetky zmeny nedokážu implementovať včas?

Lektor

O svoje skúsenosti z aplikácie aktuálne platnej legislatívy odpadového hospodárstva v praxi s presahom na trestnoprávnu a finančnú zodpovednosť subjektov sa s Vami podelí JUDr. Lucia Semančínová z Advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS, kde sa špecializuje na právne poradenstvo v oblasti environmnetálneho práva.

Vo svojom príspevku Vám priblíži nielen aktuálny stav právnych predpisov, ale aj aktuálnu judikatúru a rozhodovaciu prax našich správnych orgánov na úseku životného prostredia a poradí Vám, ako všetky zmeny prakticky zaviesť do praxe.

Ako od 1.1.2022 minimalizovať riziká pri odovzdávaní dát do ISOH
– základného nástroja inšpekcie ŽP a Enviropolície.

 • null

  Miroslav Jakuš, riaditeľ

 • null

  Ing. Martina Poláčková, Riaditeľka obchodu, legislatívny odborník a školiteľ vedenia evidencie odpadov v elektronickej podobe.

INISOFT s.r.o.

Liberec & Banská Bystrica
Softvér pre evidenciu odpadov.

Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch jasne hovorí o povinnosti vlastne všetkých firiem a obcí viesť priebežnú evidenciu o nakladaní s odpadom. Každý, kto vyprodukuje hoci jediný kilogram odpadu túto evidenciu musí viesť. Do tohto portfólia vlastne spadá každá firma a každá obec. Ten kto odpady preberá na prepravu, k obchodu s ním, k zhodnoteniu alebo k likvidácii túto evidenciu musí viesť ešte podrobnejšie.

Novela uvedeného zákona z roku 2019 navyše zaviedla v jeho § 103 povinnosť od 1.1.2022 odovzdávať spomínanú priebežnú evidenciu do centrálneho informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstva životného prostredia. V rovnakom paragrafu sa aj dočítame, že automatizovaný prístup do ISOH budú mať MŽP, Ministerstvo vnútra, inšpekcia životného prostredia (SIŽP), okresné úrady, colné orgány a policajný zbor.

Účel systému a dát v ňom umiestnených je navyše vysvetlená na webových stránkach MŽP (https://www.minzp.sk/isoh/), kde sa jasne píše, že (citujeme):

informácie sú pre SIŽP, ale aj okresné úrady (OÚ), rozhodujúce pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa povinnosti týkajú a že ISOH bude možno až rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich v tomto systéme, uchovať ich a využívať ich. Orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený prístup k informáciám obsiahnutým v tomto systéme v čase tak, aby napríklad nebol rušený alebo marený výkon kontrol. Údaje uvedené v ISOH nebudú môcť byť spochybňované a budú slúžiť ako dôkazový materiál vo veci určenia plnenia/neplnenia povinností ustanovených zákonom o odpadoch konkrétnym subjektom. SIŽP si tak napríklad bude môcť obratom preveriť, či subjekt zaevidoval vznik odpadu, jeho zhromažďovanie/skladovanie, odovzdanie inému subjektu – a aj konkrétne ktorému, a to v konkrétnom čase a v akom množstve. Ďalej bude môcť obratom zistiť produkciu komunálnych odpadoch v určitom čase v jednotlivých obciach, bude môcť preverovať objemy vyhradených výrobkov uvádzaných na trh jeho výrobcom. Rovnako bude mať bezprostredný prístup k zneniu povolení, ktoré k činnostiam podľa zákona o odpadoch vydali orgány štátnej správy odpadového hospodárstva.

Aktuálne je dátum začatia povinnosti odovzdávať evidenciu odpadov do ISOH od 1.1.2022. Už teraz to tak nevyhnutne vyvoláva množstvo otázok ako sú napr.:

 • Čo dotknuté obce a firmy vlastne čaká, ako sa na zmeny pripraviť a vyhnúť sa tak riziku kontrol a pokút, alebo ako ich prinajmenšom minimalizovať?
 • Na čo v procese nakladania s odpadmi a následnej evidencie nezabúdať?
 • Čo si pod pojmom digitalizácia evidencia odpadov predstaviť a na čo sa pri nej zamerať?

Odpovede na tieto otázky Vám priblížia lektori zo spoločnosti INISOFT, ktorá vytvorila, zaviedla a dodnes spravuje ISOH v Českej republike a ktorá spolupracuje na dokončení ISOH na Slovensku. Prezentácia bude obohatená o konkrétne ukážky prevádzkovej a legislatívnej evidencie odpadov v softvéri ENVITA.

 

Lektori

Riaditeľ spoločnosti pán Miroslav Jakuš, bývalý vedúci pracovník na úseku ochrany životného prostredia menšieho českého mesta, ktorý pred 24 rokmi prešiel do sféry IT. IT vykonával a riadil vo vyznaných spoločnostiach ako GORDIC alebo ŠKODA AUTO a dnes je už 6 rokov najvyšším manažérom stredne veľkej spoločnosti INISOFT v Čechách a na Slovensku. To on zastupuje túto firmu v poradnom orgáne pre zmysluplné dokončenie ISOH.

Riaditeľka obchodu Ing. Martina Poláčková, líder obchodu INISOFT-u na slovenskom trhu a tiež legislatívny odborník a školiteľ vedenia evidencie odpadov v elektronickej podobe.

Osnova

 1. Rizikové ciele a prínosy projektu ISOH.
 2. VIDEO – Riziká späté s nesprávne vedenou evidenciou odpadov.
 3. Ukážka vedenia evidenciu odpadov v elektronickej podobe.
 4. Revolučné zmeny od 1. 1. 2022.
 5. Riziká od 1. 1. 2022.
 6. Na čo je potrebné sa zamerať.
 7. Odporúčania.

PARTNERI PODUJATIA

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS so sídlom v Bratislave je slovenská rodinná advokátska kancelária založená na tradičných hodnotách advokátskej profesie. Našu prácu chápeme ako poslanie a vykonávame ju čestne, poctivo a diskrétne. Záleží nám na dlhodobých osobných vzťahoch s našimi partnermi a vzájomnej dôvere.

Vieme Vám poradiť pri:

 • právnom zastupovaní v prípade kontroly orgánmi dozoru.
 • obhajobe v trestnom konaní vo veci trestných činov proti životnému prostrediu.
 • zabezpečení environmentálnych povolení a licencií,
 • príprave a rokovaní o zmluvách pre organizáciou zodpovednosti výrobcov,
 • príprave všeobecne záväzného nariadenia obce v súvislosti s nakladaním s odpadmi,
 • príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zberu a spracovania odpadov,
 • stanovení zoznamu povinností a časového harmonogramu ich plnenia,
 • analýze environmentálnych rizík,
 • príprave a spracovaní právneho environmentálneho auditu.

INISOFT s.r.o.

Liberec & Banská Bystrica
Softvér pre evidenciu odpadov.

Spoločnosť INISOFT už pred viac ako 10 rokmi vytvorila a zaviedla ISOH v Českej republiky a dodnes celý systém spravuje. Pomáha všetkým zapojeným subjektom, od Ministerstva životného prostredia cez územné celky štátnej správy, až po obce a firmy, ktoré evidenciu odpadov vedú a hlásia. Spoločnosť je členom poradného orgánu pre dokončenie ISOH, ktorý vznikol v januári 2021. Spoločnosť INISOFT je autorom softvéru pre skladovú a legislatívnu evidenciu odpadov ENVITA.

MEDIÁLNY PARTNER

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo

Bratislava, Slovensko

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania webinára

Termín konania: 28. 4. 2021
Zahájenie:
I. Quo vadis legislatíva odpadového hospodárstva 9:00
II. Trestná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva 10:30
III. Riziká pri odovzdávaní dát do ISOH 11:30
Predpokladaný záver: 13:00

Termín na zaslanie prihlášky a úhradu účastníckeho poplatku

26. 4. 2021

PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

ORGANIZÁTOR

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK JE NUTNÉ UHRADIŤ NAJNESKÔR

DO 26. 4. 2021.

Po prihlásení a úhrade účastníckeho poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje k sledovaniu webinára.

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

Spoločnosť zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

85,- € / osoba (bez DPH)
102,- € / osoba (s DPH)

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ NA WEBINÁRI